Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Gjermund Glesnes

Lyst til å utsette ferien til du er vaksinert?

Start feriedialogen nå

Koronapandemien kan potensielt skape kluss også i arbeidsgivernes feriekabaler. – Den viktigste forutsetningen for å komme til enighet uten konflikt er å være tidlig ute.

Det sier Per Christian Rogdar, som er leder av Econas arbeidslivsavdeling. Han understreker at ferieavviklingen sjelden leder til store konflikter på norske arbeidsplasser. Samtidig ser han ikke helt bort fra at koronasommeren 2021 kan gi et høyere konfliktnivå enn vanlig.

Årets ferieavvikling kan nemlig bli det komplette kaos, der reiserestriksjoner både i fjor og i år gjør at mange har mer ferie til gode enn vanlig, samtidig som en del arbeidstakere trolig ønsker å avvikle ferien senere enn vanlig, i håp om at Europa og verden åpner igjen på sensommeren eller høsten.

– Det er nok en del arbeidstakere som ønsker å avvikle ferien senere enn vanlig, men jeg håper og tror at vi vil unngå konflikter om ferieavviklingen også i år. Nøkkelen til å oppnå det er nok å melde inn årets ferieønsker tidlig. For mange arbeidsgivere er det absolutt god grunn til å legge litt ekstra innsats i – og tid til – å drøfte avviklingen i år. Det øker mulighetene for tilfredse medarbeidere og smidig avvikling av årets ferie, sier Rogdar.

figur

Dette sier ferieloven

Ferieloven gir rett og plikt til fire uker og én dag ferie, og ytterligere én ekstra ferieuke hvis du er over 60 år. Mange arbeidstakere har avtalefestet ytterligere 4 feriedager, slik at de totalt har 5 ukers ferie.

Arbeidsgiver kan bestemme når ferien skal tas ut, med enkelte begrensninger:

  • Arbeidstaker kan kreve å ta ut tre ferieuker sammenhengende innenfor tidsrommet 1. juni–30. september.
  • Arbeidstaker kan også kreve å ta ut restferien (1 uke og 1 dag) som sammenhengende ferie.
  • Arbeidstakere over 60 år kan selv bestemme når de skal ta ut den ekstra ferieuken, med mindre annet er avtalt. Du må imidlertid gi varsel minst to uker før avvikling av ekstraferien.
  • Arbeidstaker kan kreve å få feriedatoene senest to måneder før ferien skal begynne.
  • I utgangspunktet kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstakere med manglende feriepengeopptjening å avvikle ferie. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Begrenset hva du kan kreve

Utgangspunktet er at arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidstakerne tar ut den lovpålagte ferien, og arbeidstakere er også forpliktet til å ta ut denne, forutsatt at de har full feriepengeopptjening. Arbeids­giveren skal drøfte med den enkelte arbeids­taker i god tid før ferieavviklingen når ferien skal avvik­les. Econa-advokatens klare råd er å melde inn årets ferieønsker så fort som mulig, dersom ikke arbeidsgiver selv har tatt initiativet.

– Hvis ønskene ikke innfris, er det likevel svært begrenset hva du kan kreve. Det er nemlig arbeids­giveren som har det avgjørende ordet for når ferien skal avvikles, i kraft av det som kalles arbeidsgivers styringsrett. Kort fortalt går den ut på at arbeidsgiveren har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere. Ferieloven bygger på prinsippet om at det er arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferie, forklarer han.

Dette sier ferieloven

Problemet er at ferieloven ikke gir noen økt fleksibilitet som gjør det mulig å utsette årets ferie i påvente av koronavaksine. Den sier bare at arbeidstaker har rett til tre ukers sammenhengende ferie innenfor perioden 1. juni–30. september.

Den resterende ferietiden ligger helt innenfor arbeidsgivers styringsrett – med ett unntak: Arbeidstakere over 60 år har krav på ytterligere én uke med ferie og bestemmer selv når de skal ta ut denne.

– Er du under 60, kan du altså ikke kreve å ta ut ferie i for eksempel september eller i slutten av skoleferien. I ytterste konsekvens kan du faktisk bli pålagt å ta ut hele ferien utenfor barnas sommerferie, forklarer Per Christian Rogdar. Han understreker at det siste eksempelet er satt på spissen, og at de færreste sjefer eller HR-avdelinger ville torpedere arbeidsmiljøet på en slik måte.

– De fleste kommer til enighet. Det rettslige utgangspunktet er også at partene skal drøfte og forsøke å bli enige. Det er først når de ikke klarer å bli enige, at styringsretten kommer inn i bildet. Men den viktigste forutsetningen for å få til enighet er som nevnt å være tidlig ute, sier han.

Arbeidstakeren har i utgangspunktet krav på å få informasjon om ferieuttak senest to måneder før avviklingen av ferie. Dette gjelder med mindre særlige grunner er til hinder for slik underretning.

– Her syndes det nok en del i mange virksomheter. Som arbeidstaker bør du derfor være påpasselig med å ta opp temaet ferieavvikling god tid i forveien, oppfordrer Rogdar. Dette vil øke sannsynligheten for at arbeidsgiver aksepterer og kan legge til rette for at du får dine ferieønsker oppfylt.

Avspasering kan bli krevende

I tillegg til ferieavvikling vil det også være behov for å avvikle avspaseringstid, og arbeidstakere kan ha ønske om at hele eller deler av denne tas ut i forlengelse av den lovpålagte ferien. Når det gjelder avspasering, er uttaket av denne ikke lovregulert. Ofte er dette nedfelt i den enkeltes arbeidsavtale eller i virksomhetens personalhåndbok.

– I år har nok mange jobbet mer enn vanlig. De har derfor store timekontoer som de kan ta ut i form av avspasering. Også ved avvikling av avspasering er det imidlertid arbeidsgiver som har det avgjørende ord. Dersom uttak av avspasering vil innebære en ulempe for arbeidsgivers drift, vil det også her være anledning til å avslå ønsker om dette. Hvis timesaldoen eller ferieavviklingen leder til konflikt på arbeidsplassen din, kan du som Econa-medlem selvfølgelig be våre advokater og rådgivere om råd.

Mange av Econas medlemmer faller inn under det arbeidsmiljøloven kaller ledende stilling eller særlig uavhengig stilling, og er derfor ikke omfattet av reglene for arbeidstid.

– Mange har likevel avtalt mulighet til å avspasere time for time, forteller Rogdar.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS