Magma topp logo Til forsiden Econa

Mangfold i studentstyrene – en sjelden luksus

figur-author

Stereotypen på økonomistudenter har lenge vært en ung, mannlig blåruss fra Oslo vest. Dette er en beskrivelse som de færreste økonomistudenter i dag kjenner seg igjen i, og som heller ikke reflekterer virkeligheten. Dagens økonomistudenter er som studenter flest – en mangfoldig gruppe. Noen kommer rett fra videregående, mens andre har vært noen år i arbeidslivet. Det er også en spredning i alder og geoboekfiler.laboremus opprinnelse. Her kan du finne studenter i midten av 20-årene og godt voksne i 50-årene. I dag viser studenttallene at det er like mange jenter som gutter på økonomistudiene i Norge. Econa Student har i oppgave å representere alle disse studentene, og derfor er det viktig at de studenttillitsvalgte kan gjenspeile dette mangfoldet. Særlig viktig er dette for Econas lokale studentstyrer, da disse har den direkte kontakten med studentene på de ulike studiestedene.

Når man snakker om mangfold i en slik sammenheng, bør man se på mer enn kjønn og etnisitet. Det er også viktig med mangfold i alder, studiekull, livssituasjon og geoboekfiler.laboremus opprinnelse. Studentene med ulik bakgrunn har ulike interesser som studentstyrene skal ivareta gjennom sine faglige og sosiale tiltak.

Det kan kanskje høres enkelt ut å få til et mangfoldig studentstyre, men dessverre kryr det ikke ofte av studenter som ønsker å påta seg et verv. Det er derfor sjelden årsmøtet har anledning til å velge mellom ulike kandidater med utgangspunkt i deres ulike bakgrunn og livssituasjon, og mangfold i studentstyret blir en sjelden luksus. For å sikre mangfold er det derfor nødvendig å gjøre det mer attraktivt for flere studenter å engasjere seg. Et viktig tiltak er at studentstyret fremstår inkluderende resten av året, og at man fremhever ulike fordeler ved å være en del av styret som lar seg forene med ulike livssituasjoner og fremstår som attraktivt for ulike aldersgrupper.

Et annet tiltak er bevisstgjøring hos dem som skal rekruttere nye styremedlemmer, og at disse aktivt går inn for å rekruttere personer med ulik bakgrunn, og gjerne utenfor egen omgangskrets og sitt studiekull. I noen tilfeller kan også kvotering på studiekull eller kjønn være et egnet tiltak for å sikre mangfold. Slike tiltak må imidlertid vurderes i de enkelte tilfellene, da kvotering i noen tilfeller kan gjøre det vanskelig å sikre de beste medlemmene. Det er også viktig å huske på at det er nødvendig med tilstrekkelig antall styremedlemmer, og at det viktigste er at man har engasjerte medlemmer.

Dersom det likevel ikke lar seg gjøre med mangfold i studentstyret, er det viktig at styremedlemmene er bevisst på denne mangelen, og sørger for å jobbe på en måte som ivaretar interessene til flest mulig. At Econas lokale studentstyrer tilbyr både faglige og sosiale arrangementer, er et godt utgangspunkt for å ivareta ulike deler av studentmassen. For noen studenter vil det være det faglige tilbudet som er viktigst, mens det for andre vil være det sosiale tilbudet som veier tyngst. Men mangfoldet bør også ivaretas gjennom en variasjon i de sosiale tilbudene ute på studiestedene. For eksempel er det ikke alle økonomistudenter som ønsker å delta på arrangementer der primært fest og moro er i fokus. Også ved gjennomføring av arrangementer bør man tenke mangfold, for eksempel ved at man tilbyr vegetariske alternativer i maten som serveres på et kræsjkurs.

Det er usikkert hvorvidt det er tilstrekkelig mangfold i studentstyrene til Econa i dag, da det ikke er gjort noen undersøkelser av dette. Selv om det trolig er store variasjoner i de ulike studentstyrene, mener jeg basert på egen erfaring at det er et forbedringspotensial her. Kanskje er det på tide at vi kartlegger mangfoldet i Econas studentstyrer og ser på mulighetene for å bedre situasjonen?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS