Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Mangfold med mening

Da forslaget om krav til 40 prosents kjønnsrepresentasjon i styrene for norske allmennaksjeselskaper ble lansert av daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen for snart ti år tiden, utløste det en opphetet debatt om kjønnskvotering. Da lovforslaget om krav til kjønnsfordeling ble et faktum i 2004, fikk loven ringvirkninger også utover sitt virkeområde. Debatten dreide fra et ensidig fokus om kjønnskvotering, og førte til en bredere diskusjon om mangfold i styrene. I tillegg var det langt flere enn ASA-selskapene som svarte på kravet om endring i styresammensetning.

På relativt kort tid har altså debatten og lovendringen ført til at stadig flere selskaper og organisasjoner legger vekt på å ha en styresammensetning som reflekterer mangfold.

Det synses mye om hva dette mangfoldsperspektivet tilfører styrene. Mange konklusjoner er farget av fastlåste holdninger. Det er iverksatt flere forskningsprosjekter for å søke å måle effekter av endringene, flere av dem pågår fremdeles. Det er altså for tidlig med bastante konklusjoner om hva det økte mangfoldet har ledet til.

Det som imidlertid er et ubestridelig faktum er at styrene stadig tillegges større og mer utvidete oppgaver. I dag kan knapt noe enkeltmenneske alene oppfylle alle de kvaliteter som trengs for å gjøre en god jobb i styrerommet, så omfattende krav som det stilles til både formalkompetanse og personlige egenskaper. Følgelig er det grunn til å fokusere på styret som et kollegium i enda større grad enn tidligere.

Mangfoldsdebatten har videre ført til at fokus på formalkompetanse har økt i Norge. Gjennom ti år har tusenvis av mennesker rundt i landet gjennomgått ulike typer opplæring i formalia for styrearbeid. På disse arenaene har det også vært ført høylydte diskusjoner om utfordringer, etikk og dilemmaer uten klare svar. I tillegg til en økt kunnskap om aksjelov og regnskap, er det rimelig grunn til å konkludere med at Norge har tilgang til et stort utvalgt personer som har modnet og utviklet seg som styremedlemmer. Aldri tidligere har det vært større utvalg av kvalifiserte styremedlemmer.

For tiden føres det mange vanskelige diskusjoner rundt omring i store og små styrerom. De turbulente økonomiske tidene medfører at de lovpålagte oppgavene om kontroll og tilsyn tar mye av styrenes tid. Men det er i nedgangstidene at styrene også må levere på alle de andre oppgavene; de som ikke er lovfestet. Det er når styret bidrar til å øke verdiskapningen i bedriftene at de viser sin sanne styrke og kvalitet.

Disse oppgaver løses ikke nødvendigvis best med at alle i styret besitter den samme formalkompetanse og har like personlige egenskaper. Genuin nytenking utløses oftest av at noen klarer å stille spørsmål som ikke er farget av gamle tankemåter. Økt mangfold kan være et viktig bidrag til at disse spørsmålene blir stilt. Det er nå teoriene om de positive effektene av mangfold i styret virkelig blir satt på prøve.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS