Magma topp logo Til forsiden Econa

Marianne Markusson Nilsen er 26 år og fra Vadsø. Hun har en Master i International Business ved Copenhagen Business School og har skrevet sin masteroppgave om energieffektivitet i Offshore Supply-industrien.

Med behov for radikal endring

Norsk oljeindustri har vært i hardt vær det siste året, med rapporter om redusert lønnsomhet, kostnadskutt og oppsigelser. Høy oljepris og stigende kostnadsnivå har preget det siste tiåret. Ifølge Olje- og energidepartementet er kostnadene over 20 prosent høyere på norsk sokkel enn på den britiske siden. I tillegg til dette er det stigende interesse for bruk av alternative og mer miljøvennlige energiløsninger. En løsning kan være å benytte andre energikilder, for eksempel LNG eller delvis elektrifisering.

Det vil komme et økende behov for energi med økende befolkningsvekst og et stadig høyere produksjonsnivå. Det internasjonale energibyrået IEA spår, i den ferske rapporten «World Energy Outlook», at energiforbruket vil øke med 37 prosent innen 2040. I tillegg til å finne nye kilder til energi kan man øke nytten av eksisterende energiforbruk. Økonomisk teori sier at optimal ressursallokering gir høyest nivå av sosial velferd. Dette betyr at å identifisere kostnadseffektive løsninger som hever energieffektiviteten, vil øke nivået av velferden for samfunnet.

Intervju med flere store aktører på norsk sokkel avdekker en konsensus for at det er generell ineffektivitet i offshore-industrien. I tillegg framkommer det at værforholdene på norsk sokkel, de mest krevende i verden, skaper usikkerhet for aktørene og gjør at operasjoner er vanskelig å planlegge. Dette skaper igjen mye dødtid og resulterer i unødvendig energiforbruk. Ekstremværet fører også til ekstra kostnader i form av høye krav til utstyr og sikkerhet. Men den største andelen av denne ineffektiviteten i supply-industrien handler om hvordan operatørene er organisert; for eksempel ved desentralisert struktur og bruk av ulike systemer, som igjen driver kostnadene opp.

Enkelte aktører hevder at dagens situasjon i supply-markedet er et unødvendig teknologirace som handler om å ha flottere og mer avansert skip enn konkurrenten. Andre påpeker at dette er et helt klart konkurransefortrinn når de opererer i markedet. Men i offshore-operasjoner er det ingen tvil: «Safety First!» Aktørene som kan levere den sikreste og mest effektive løsningen, er de som vinner kontraktene, uten at de nødvendigvis får ekstra betalt for dette. Dette tærer på aktørenes marginer, og det er vanskelig å skille en «finesse» fra en annen, da skip, værforhold og operasjonsprofil varierer kraftig.

Den største kostnadsbesparelsen finner man trolig ved smartere og mer effektiv organisering, som kan gi signifikante besparinger i alle ledd av petroleumsindustrien og på den måten skape merverdi for operatørene og samfunnet. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aktør implementerer en helhetlig organisatorisk energieffektivitetspolitikk og får på plass bedre insentivsystemer. I tillegg er det viktig å vektlegge koordinasjon og kommunikasjon for å sikre effektive operasjoner. Dette vil være et steg i riktig retning for å redusere kostnadene og samtidig redusere energiforbruk, og sikre at norsk sokkel fortsetter å være konkurransedyktig i framtiden.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS