Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Med rett til å varsle

Regjeringen foreslo før sommeren at varslingsretten for norske arbeidstakere skal styrkes. Det skal skje ved å skjerpe reglene på dette punktet i den nye arbeidsmiljøloven. De mange skandalene som er avdekket de senere år, nå sist en ny korrupsjonssak i Oslo kommune, viser at dette er på høy tid.

Med varsling menes de tilfeller der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten (såkalt whistleblowing). Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, for eksempel korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Det er tale om varsling hvis arbeidstaker sier fra om slike forhold internt til ledelsen eller andre i virksomheten eller eksternt til tilsynsmyndigheter, media med videre.

I et innlegg i Aftenposten i august skriver arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at lovforslaget gir et tydelig signal om at arbeidstakeres varsling ikke bare er lovlig, men også ønskelig. Det er vanskelig å være uenig med statsråden i det. Tvert imot.

Da den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i Stortinget i fjor, inneholdt den en regel som i noen tilfeller skulle beskytte varslere som ville gå til offentligheten med kritikkverdige forhold i virksomheten, men bare «der dette ikke er i strid med annen lov». Men at varsling ikke er brudd på arbeidstakeres generelle lojalitetsplikt til arbeidsgiver, ble ikke nevnt.

Derfor er det bra at det nå kommer regler som gir en klarere varslingsrett, og lovteksten fremhever noen varslingsmåter. Videre styrkes vernet mot gjengjeldelser, blant annet ved at det er arbeidsgiveren som må begrunne og dokumentere eventuelle begrensninger i varslingsretten.

Selvsagt vil ikke en lovendring sikre at alle uheldige forhold bringes frem i lyset. Men det er viktig at lovverket ikke hindrer at opplysninger kommer frem. Derfor er det et skritt i riktig retning når regjeringen foreslår en regel som sier at arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling i virksomheten. Det kan bidra til en bedriftskultur der det å si fra blir alminnelig, og på den måten bidra til at ulovlige og uetiske forhold ikke får utvikle seg.

Spørsmålet om lojalitet og illojalitet settes gjerne på spissen når vi snakker om varsling. Er det illojalt mot bedriften å varsle hvis man ser at en leder gjør noe ulovlig? Jeg tror de fleste er enig i at det ikke er det. Jeg støtter arbeids- og inkluderingsministeren når han skriver at «det bør ikke være tvil om at det å forsøke å rydde opp når ting ikke er som de skal, må betraktes som lojalt, både i forhold til samfunnet og i forhold til arbeidsplassen»

 

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS