Magma topp logo Til forsiden Econa

Bård Kuvaas er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hansforskningsinteresser ligger innenfor temaene strategisk tenkning ogbeslutningstaking i organisasjoner, psykologisk beslutningsteori og HRM(incentiver, motivasjon og forpliktende organisasjonsengasjement). Hanunderviser i en rekke organisasjonspsykologiske fagområder samt iforskningsmetode.

Medarbeidersamtalen - et tveegget sverd

Medarbeidersamtaler kan virke mot sin hensikt for ansatte som har størst behov for opplæring og videreutvikling. Det hevder professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI med bakgrunn i en ny forskningsstudie.

Det finnes knapt noen organisasjon, offentlig eller privat, som ikke gjennomfører medarbeidersamtaler i en eller annen form. Medarbeidersamtalen er et av de mest brukte verktøy innenfor HR-funksjonen (Human Resources). Er medarbeidersamtalen en «hype», eller bidrar den til bedre arbeidsprestasjoner, økt firmalojalitet og mer trofaste medarbeidere?

Bård Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI,

har gjennomført en omfattende studie blant nærmere 600 ansatte i over 60 sparebanker for å kartlegge de ansattes opplevelse av medarbeidersamtalen.

Kuvaas har spesielt vært opptatt av å kartlegge hvilke effekter en vellykket medarbeidersamtale har på arbeidsprestasjoner, firmalojalitet og på intensjonen om å se seg om etter ny jobb (turnover-intensjon). Resultatene er offentliggjort i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Human Resource Management.

– Studien viser at det er omtrent like stor sannsynlighet for at medarbeidersamtaler gjør vondt verre, som for at de bidrar til noe positivt, hevder Bård Kuvaas.

En vellykket medarbeidersamtale gir kun positiv effekt på arbeidsprestasjoner for ansatte med høy indre jobbmotivasjon. Det er den gruppen ansatte som allerede leverer de beste arbeidsprestasjonene og tar et selvstendig ansvar for egen utvikling og jobbutførelse.

For ansatte med lav indre motivasjon kan medarbeidersamtalen virke mot sin hensikt. – Det er negativ sammenheng mellom tilfredsheten med medarbeidersamtalen og arbeidsprestasjoner for de med lav indre motivasjon. Det er de samme som har størst behov for et slikt HR-verktøy, fremholder BI-forskeren.

Bård Kuvaas påviser at en vellykket medarbeidersamtale kan ha positiv effekt på den ansattes firmalojalitet og reduserer dessuten den ansattes intensjon om å bytte jobb (turnover-internsjon). Men det gjelder altså kun for den halvparten av medarbeiderne som opplever medarbeidersamtalen som positiv.

Professor Kuvaas gir følgende råd til bedrifter som bruker ulike HR-verktøy:

– Medarbeidersamtaler og andre «verktøy» som inneholder tilbakemeldings- og målstyringsaktivitet bør tilpasses medarbeiderens individuelle behov og egenskaper. Hvis ikke risikerer man å ødelegge for de gode uten at man hjelper de mindre gode.

Kuvaas har publisert artikkelen «Performance Appraisal satisfaction and employee outcomes: Mediating and moderating roles of work motivation» i International Journal of Human Resource Management (17:3 March 2006, p. 504–522).


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS