Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Medlemmer i finanssektoren

Siviløkonomene har gjennomført en undersøkelse blant medlemmer i finanssektoren, med sikte på å kartlegge medlemssammensetning, lønns- og arbeidsforhold.

Ca. 1000 av Siviløkonomenes medlemmer er registrert som sysselsatt i finanssektoren (FA-området). Som en del av arbeidet med satsningen på bedriftsgrupper i større virksomheter og styrking av arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår innen privat sektor, har man hatt fokus på å la medlemmenes synspunkter og meninger få spille en betydelig rolle. I det følgende presenterer vi noen utdrag av funnene fra undersøkelsen som ble gjennomført våren 2009.

Høyere kvinneandel

Kvinneandelen i Siviløkonomene har vært jevnt stigende, og sett under ett er kvinneandelen blant medlemmene (studentene unntatt) nå 33 %. Medlemsundersøkelsen avdekker en enda høyere andel kvinner i finanssektoren (figur 1).

_fig 1.jpg

Flere på medarbeidernivå

70 % av våre medlemmer i privat sektor befinner seg på trinn 2 (avdelingssjef, økonomisjef osv) eller trinn 1 (direktør, partner osv) når man kategoriserer etter stillingstrinn 1. Blant medlemmene i finanssektoren er andelen ansatte på medarbeidere større, se figur 2.

_fig 2.jpg

Lønnsfastsettelse blant medlemmene

På spørsmål om hvordan lønnen fastsettes, svarer broparten av medlemmene at denne fastsettes etter gjennomført lønnssamtale med overordnet. En relativt stor andel forteller om andre typer lønnsfastsettelse, dette er i første rekke kombinasjoner av de ulike typene vist i figur 3 - Andel av ulike typer lønnsfastsettelse.

_fig 3.jpg

Fornøyd med fleksibiliteten i forhold til livssituasjon

Svært få medlemmer mener de har ingen fleksibilitet i forhold til livssituasjon (arbeidstid, ferieavvikling, avspasering osv). Selv om ikke alle mener de har fleksibilitet i stor grad, svarer 90 % av medlemmene at de er fornøyd med egen situasjon.

_fig 4.jpg

Fleksibel arbeidstid

En undersøkelse som nylig er gjennomført blant medlemmer i alle akademikerforeninger, ranker fleksibel arbeidstid det viktigste tilbudet fra arbeidsgiver (lønn og andre ytelser unntatt). Ca. 53% av medlemmene i akademikerforeningene har dette tilbudet.

Blant Siviløkonomenes medlemmer i finansektoren styrer 2/3 av respondentene arbeidstiden helt selv, eller må være tilstede i kjernetid.

_fig 5.jpg

Grunnlag for fremtidig satsning

Elisabeth Kristensen, administrerende direktør i Siviløkonomene, mener undersøkelsen er et utgangspunkt for videre satsninger innen finanssektoren. - Kunnskap om medlemmene og problemstillinger de måtte ha knyttet til arbeidsituasjon og lønnsvilkår gir et godt grunnlag for etablering av suksessfulle bedriftsgrupper, uttaler hun til Magma.

  • 1: Kilde: Lønnsstatistikken 2008

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS