Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON Senter for økonomisk analyse.

Mot et alvorlig tilbakeslag i internasjonal økonomi?

Det siste året har vært et svakt år for internasjonal økonomi. De fleste hadde håpet at lavere renter og skattelettelser i USA ville gi et omslag mot slutten av dette året. Terrorangrepet mot USA 11. september har økt usikkerheten om den videre utviklingen. Denne usikkerheten vil trolig føre til at det ventede positive omslaget kommer senere enn mange tidligere har trodd, og at også neste år kan bli et relativt svakt år for internasjonal økonomi.

av Geir Lunde

MARKERT KONJUNKTURTILBAKESLAG

Internasjonal økonomi er nå inne i det sterkeste konjunkturtilbakeslaget siden begynnelsen av 1990-tallet. Hovedårsaken er den klare svekkelsen av amerikansk økonomi, som startet i fjor sommer og forsterket seg gjennom inneværende år. Det har i første rekke vært nedgang i investeringene som har trukket veksten ned, mens privat forbruk har holdt seg godt oppe hittil.

Svak utvikling i USA har forplantet seg til de europeiske økonomiene og ikke minst til Asia, der Japan på nytt opplever et alvorlig tilbakeslag. Litt skuffende er det at de europeiske økonomiene ikke har tilstrekkelig kraft til å opprettholde veksten når eksportmarkedene svikter. Fortsatt viser det seg at Europa, og ikke minst Asia, i stor grad er avhengig av en stabil utvikling i USA, mens amerikanerne i mye større grad unnslipper svingninger i Europa og Asia.

TERRORANGREPET PÅ USA FORSTERKER USIKKERHETEN

De konjunkturmessige virkningene av terrorangrepet på World Trade Center og Pentagon 11. september avhenger selvsagt av hvilke straffereaksjoner USA vil gjennomføre etter terroraksjonen. I skrivende stund vet vi ikke hvilke reaksjoner som vil komme. Uansett reaksjoner vil den videre utviklingen i amerikansk økonomi særlig avhenge av to andre forhold som er gjensidig avhengig av hverandre, nemlig utviklingen i aksjemarkedet og hvordan amerikansk næringsliv og forbrukerne reagerer på det som har skjedd. Dette avhenger mer av psykologiske faktorer enn av rent økonomiske. Dersom situasjonen utløser en mer forsiktig holdning, kan det føre til svakere vekst. En negativ reaksjon i aksjemarkedet, i næringslivet eller blant forbrukerne kan sende økonomien inn i en negativ spiral som kan forsterke fallet i aksjekursene og samlet gi negativ utvikling i alle deler av privat etterspørsel. Men det er grunn til å understreke at en slik negativ spiral ikke synes å være det mest sannsynlige scenarioet fremover når det tas hensyn til de tiltak myndighetene og særlig sentralbanken kan sette inn.

Utfordringen for sentralbanken er å stabilisere situasjonen, i første rekke gjennom lavere renter. Det kan forhåpentligvis både bidra til å stabilisere aksjemarkedet og forhindre forbruksfall. Økte utgifter over statsbudsjettet, både til opprydning og eventuelt til gjenoppbygging og økte bevilgninger til militære formål, kan også bidra til å stabilisere økonomien.

SÅRBARE ASIATISKE ØKONOMIER

Mest sårbar for videre svekkelse av amerikansk økonomi er de asiatiske økonomiene med Japan i spissen. Også neste år vil bli et meget svakt år for Japan, sannsynligvis med ytterligere fall i produksjon og etterspørsel. Nedgang i Japan vil forsterke svekkelsen av veksten som andre asiatiske land nå opplever. Den asiatiske økonomien vil ikke alene kunne trekke veksten opp igjen. Den er avhengig av sterkere vekst i USA og Europa.

EUROPA SKUFFER

Det var grunn til å tro at oppgangen i Europa, som for alvor tok seg opp i siste del av 1999, skulle tilta i styrke gjennom år 2000 og inneværende år. I stedet har nedgangen i USA ført til fallende industriproduksjon i en rekke europeiske land i år, riktig nok klart mindre fall enn i USA og Japan. Svekkelsen i Europa skyldes ikke bare at veksten i eksporten har avtatt, men også at veksten i innenlandsk etterspørsel mer eller mindre har stoppet opp. Dette må den europeiske sentralbanken bære en del av ansvaret for. Sentralbanken har ført en stram penge- og rentepolitikk helt frem til sent i vår, da rentene ble satt forsiktig ned. Fremover er det imidlertid grunn til å tro på gradvis, men moderat senking av rentene i Europa.

BARE MODERAT VEKST NESTE ÅR

Uansett hvilke tiltak som settes inn i USA og Europa, vil månedene fremover bli preget av stor usikkerhet, og vi må regne med en relativt svak utvikling i internasjonal økonomi. Vi kan først vente at både amerikansk og europeisk økonomi vil reise seg igjen utover våren og sommeren neste år når effektene av rentepolitikken og andre tiltak får gjennomslag for alvor.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS