Magma topp logo Til forsiden Econa

Espen Sitter (34) studerer på Harvard University og tar en Mid-Career Master, der internasjonale ledere har ti til femten års arbeidserfaring. Sitter returnerer til jobben i Leger Uten Grenser, der han har arbeidet siden 2008, og nå har ansvar for Kenya, Uganda, Etiopia, Somalia og India. Før valget av et idealistisk karriereløp var han Management Trainee i Aker Solutions. I 2009 ble Sitter kåret til en av de 40 mest lovende unge, norske lederne i E24s kåring. Sitter har også en mastergrad i organisasjons- og sosialpsykologi fra London School of Economics.

Norske sjefer ler for lite

Det er ingen konflikt mellom humor og profitt, humor reduserer stress, sier sentrale sjefer på tvers av sektorer i norsk arbeidsliv. Likevel bruker de ikke selv humor til å redusere eget stress eller til å skape bedre arbeidsmiljø.

Seks store norske bedrifter (anonymisert på grunn av manglende godkjenning til å publisere funnene) med aktiviteter innenfor olje, bank og offentlig tjenesteyting er intervjuet av skribenten av denne artikkelen i en masteoppgave fra London School of Economics om emnet. Alle bedriftslederne var aktive deltagere i forfatteren og foredragsholderen Jon Morten Melhus’ humor- og begeistringsprogrammer.

La oss først definere humor og stress før vi ser på hvordan forskning og empiri viser at positiv humor reduserer farlig stress på arbeidsplassen. Deretter kan vi se på den praktiske bruken av humor- og begeistringsprogrammer og i hvilken grad bedrifter bruker disse programmene når de opplever økt arbeidsmengde. I god akademisk stil vil jeg til slutt konkludere basert på funnene og snakke litt rundt hva som kan gjøres annerledes i etterpåklokskapens skarp lys.

Humor og stress

Å definere humor er vanskelig. Noen forskere har unngått problemet helt ved å holde seg til at humor er det som får oss til å le, mens det fleste er enige om at humor omfatter uoverensstemmelse mellom hva som forventes og hva som oppleves. For at medarbeidere skal oppleve positiv humor på arbeidsplassen, må de forstå innholdet, være trygge i miljøet og overraskes av en uoverenstemmelse med hva de vanligvis forventer.

Stress, kanskje et av de mest misbrukte ordene i vår tid, snakker vi i denne sammenhengen om i et sent stadium som omfatter utmattelse og langvarig endring av kroppslig funksjonsevne. De jobbene som opplever mest stress, er yrker med høye krav til leveranser og liten evne til påvirking. Aktiv bruk av humor og begeistring vil ifølge Melhus øke følelsen av deltagelse og påvirkning og distansere den enkelte medarbeideren fra arbeidsplassens påkjenninger.

En rekke medisinske studier viser at humor er et av de mest effektive midler for å redusere stress. Personer som bruker humor aktivt, takler stress bedre enn de som ikke gjør det. Når vi ler, reduseres kroppens stresshormoner som styrker immunforsvaret og reduserer alvorlige sykdommer på lengre sikt. Sigmund Freud på sin side sa at «en god sans for humor er en ferdighet som hjelper oss til å håndtere stress, frustrasjon, ubehag og andre daglige problemer».

For å mestre stress må vi gjerne oppleve en viss grad av kontroll. Humor gjør oss i stand til å se det humoristisk i vanskelige situasjoner; det er for eksempel vanskelig å være sint hvis vi samtidig ler av hele situasjonen. Melhus jobber med hvordan humor kan hjelpe oss til å skape en distanse til problemet som ofte gir en bedre følelse av kontroll siden vi adskiller oss selv fra selve problemet.

Undersøkelsen og hva som ble funnet

Alle de seks lederne i undersøkelsen kom fra bedrifter som aktivt brukte humor- og begeistringsprogammene til Jon Morten Melhus, og dermed bedrifter som tok humor på alvor. De samme bedriftene brukte bevisst resursser på å bedre samarbeidsmiljøet og stod inne for sammenhengen mellom humor og lønnsomhet. Hva gikk så galt?

På spørsmålet om hvordan stress ble taklet på en god måte i sosiale settinger på arbeidsplassen, beskrev fem av seks ledere at de som taklet stress på en positiv måte, gjorde det i form av deltagende humoristiske personligheter. Lederne beskrev derimot ingen av dem som taklet stress på en negativ måte, som humoristiske eller ekstroverte. Ekstroverte kollegaer som taklet stress på en god måte, så ut til å være sosialt kapable nok til å oppfylle humorens tre forutsetninger; få folk rundt seg til å føle seg trygge, kommunisere på en måte som blir forstått, og til sist overraske på en eller annen måte. Det kan virke som begeistrede kolleger har et konkurransemessig fortrinn som gir en evne til å håndtere stressende situasjoner gjennom kunnskapskapsutveksling og sosial støtte. Hvis du som leser dette, tenker på de morsomste personene du kjenner, mener jeg å kunne tippe at de er sosialt tilpasningsdyktige og dessuten personer du liker. Tenk videre på en person du ikke kommer godt overens med, og jeg tipper at du ikke synes denne personen er det minste morsom. Melhus har en antagelse om at sunn humor på jobben har å gjøre med sosial intelligens og kommunikasjon mellom medarbeidere.

Bare én av lederne i undersøkelsen svarte at han var bevisste på bruken av humor i situasjoner preget av større arbeidsmengde og/eller usikkerhet. De øvrige innrømmet at tekniske løsninger som å jobbe mer effektivt ble foreslått uten fokus på sosial samhandling eller bruk av mer humor/entusiasme. Fem av seks innrømmet at fokuset på humor og begeistring ble helt eller delvis droppet når det kokte som verst.

Vestens individualistiske kultur har særlige forventninger til at ledere skal være sterke individer som ikke skal vise tegn til svakhet ved å støtte seg til sosiale stressreduksjonsmekanismer som humor. De fleste norske ledere skaper dermed en organisasjonskultur som isolerer medarbeiderne i stedet for å fremme samarbeid og sosial støtte.

En organisasjon har kanskje tekniske oppgaver som skal løses, men det nytter ikke med tekniske løsninger hvis man ønsker en varig kulturendring som fremmer samarbeid. Google og Apple har ledere som oppfordrer medarbeiderne sine til å tilbringe tid i store, interaktive lekerom, og de markedsfører dette for å tiltrekke seg nettopp folk som trives i slike innovative miljøer. Stemplingsuret og press i buksene er byttet ut med fleksibel arbeidstid og lekerom. På samme måte som mange ledere i dag belønnes for langsiktig strategisk fokus, bør de samme lederne også belønnes for å fremme humor og begeistring på arbeidsplassen. Det er nemlig svært lønnsomt.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS