Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Ny tjenestepensjon i privat sektor – styringsgruppene må være beredt

Haugen_Fredrik_SH_fmtRodevand_Sissel_SH_fmtBanklovkommisjonen har sagt den vil legge frem forslag til ny tjenestepensjonsordning i privat sektor før sommeren 2012. Er foretakenes styringsgrupper på plass og klar til dyst?

 

Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonens leder, Erling Selvig, har varslet at kommisjonen før sommeren 2012 vil legge frem forslag om en helt ny type pensjonsordning for foretak/bedrifter. Hvorvidt det vil bli mulig å fortsette med dagens ytelsesbaserte ordninger, er høyst usikkert.

Dette betyr at alle foretak i privat sektor med ytelsesbasert tjenestepensjon må belage seg på å gjøre et arbeid knyttet til å vurdere den nye ordningen og hvordan overgang til ny ordning eventuelt skal skje.

Det er velkjent at bedriftene som har lagt om fra ytelsesordninger til innskuddsordninger, har hatt til dels store og tunge prosesser knyttet til vurdering av økonomiske konsekvenser både for bedriften og de ansatte.

Styringsgruppe

De aller fleste foretak som har enten en ytelsesordning eller en innskuddsordning, skal ha opprettet en styringsgruppe som skal håndtere pensjonsordningen i foretaket. Dette er regulert i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold samt forsikringsvirksomhetsloven.

En styringsgruppe skal opprettes når:

  • pensjonsordningen omfatter 15 medlemmer eller mer (alders- og uførepensjonister er også medlemmer), eller
  • ordningen har kollektivt investeringsvalg

Krav til styringsgruppen er:

  • styringsgruppen skal bestå av minst tre personer hvorav minst én skal være valgt av og blant medlemmene

Styringsgruppens oppgaver er å uttale seg om og behandle:

  • endringer i regelverket for pensjonsordningen (før det vedtas eller endres)
  • saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen
  • overføring av premiefondsmidler/innskuddsfondsmidler til foretaket
  • kollektivt investeringsvalg eller endringer i sammensetningen av investeringsporteføljen (før foretaket inngår avtale eller endrer sammensetningen av investeringsporteføljen)
  • flytting av pensjonsordningen til annen pensjonsleverandør
  • opphør av pensjonsordningen
  • unntak for opptak av enkeltmedlemmer

Det er viktig å merke seg at styringsgruppen ikke har beslutningsrett, bare uttalerett. Det er foretaket, eller tariffpartene dersom dette er avtalt, som beslutter etter at styringsgruppen har uttalt seg.

Når foretakene skal vurdere de nye pensjonsordningene som vil komme i kjølvannet av det pågående arbeidet i Banklovkommisjonen, er det viktig at styringsgruppen i foretaket er på plass, og at den er godt faglig skodd, eventuelt har ønskelig/nødvendig faglig bistand. Det er nok enkelte foretak som ikke har dette på plass ennå. For disse begynner det å haste.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS