Magma topp logo Til forsiden Econa

Mads Hansen

Økonomi er mye mer enn bare tall!

For snart to år siden skulle jeg velge hvilken masterretning jeg ville ta. Det første som slo meg, var det havet av muligheter jeg hadde. Både temaene, dybden og navnene på de forskjellige retningene gjorde at jeg virkelig måtte tenke igjennom hva jeg ville. Det andre som slo meg, var at en mastergrad innen økonomi ikke lenger er ensbetydende med tittelen siviløkonom. Ved å ha en bachelor i økonomi er man, etter min mening, ikke ferdig formet eller dypt nok skolert, men man har skaffet seg et fantastisk utgangspunkt og godt grunnlag for videre utdannelse. Valget videre bør derfor velges ut fra interesse og nysgjerrighet, og ikke popularitet eller det som gir høyest startlønn.

For meg falt valget på master i innovasjon og kunnskapsutvikling ved Universitetet i Agder. Valget om å bevege seg ut på noe som ikke er ensbetydende med økonomifaget, var veldig rart i starten, men etter hvert har tankene blitt mer positive, og koblingen til økonomifaget er blitt synlig. Ved å koble en bachelor i økonomi og administrasjon til temaene innovasjon og kunnskapsutvikling har min forståelse for verdiskapning og viktigheten av tverrfaglig samarbeid blitt tydelig, og jeg mener klart at man ved hjelp av innovasjon kan drive kostnadseffektivt uten at det går utover prestasjon eller kvalitet. Denne koblingen er på ingen måte ny i næringslivet, tror og håper jeg, men det som student og å forstå viktigheten og relevansen av det man studerer, er noe alle bør oppleve. Jeg skriver nå min masteroppgave om innovasjonsprosesser i konsulentselskapet Norconsult, og ser der hvordan en stor bedrift kan skape gode systemer og strukturer for innovasjon og kreativitet og på den måten bli mer attraktiv for markedet. Dette er bare et av flere eksempler på bedrifter som er gode på innovasjon, men mitt poeng er at innovasjon kan drives i alle bransjer og i alle bedrifter. Man må bare vite noe om det.

Et annet viktig tema som det har vært snakket mye om i det siste, er læring, eller læringslivet. I debattene rundt dette temaet savner jeg tanker om og eksempler på hvordan læring i bedrifter kan foregå. Alle virker enige om at læring er viktig i jobblivet, men for at det skal kunne skje, må ledere og mellomledere vite hvordan det skal tilrettelegges for. Kanskje er dette et tema man kan fordype seg i på masternivå? Det bør i hvert fall etterspørres kunnskap om hvordan man lærer å lære. Ved å opprette nye mastergrader innen økonomifaget vil man etter min oppfatning videreutvikle fagfeltet og forhåpentligvis bidra til utdannelsesløp som næringslivet trenger. For at man skal kunne lykkes med dette, må samarbeidet mellom næringsliv og akademia styrkes. Det tar tid å bygge gode utdannelser, men hvis næringslivet engasjerer seg i hvilke utdanningsløp som tilbys, vil næringslivet lettere forstå hvilken kunnskap studentene har ved endt studium.

Personlig håper jeg HR-sjefer og annet rekrutteringspersonell ser dagens mastergrader i lys av morgendagens næringsliv, og at man oppmuntrer og satser på kandidater med en mastergrad innen økonomi, men ikke nødvendigvis med samme retning som dagens økonomer valgte.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS