Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps. Actecan har ved utarbeidelsen av denne artikkelen fått faglig bistand fra aktuar Ellen Wettre-Johnsen i Storebrand Pensjonstjenester.

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps. Actecan har ved utarbeidelsen av denne artikkelen fått faglig bistand fra aktuar Ellen Wettre-Johnsen i Storebrand Pensjonstjenester.

Omdanning til ny tjenestepensjon

figur

Banklovkommisjonen kommer i sin utredning NOU 2013:3 «Pensjonslovene og folketrygdreformen III» med forslag til hvordan både ytelsesordninger og fripoliser kan og skal omdannes til ny tjenestepensjon. Utredningen er på høring med frist 12.04.2013.

Hovedinnholdet i utredningen fra Banklovkommisjonen er et forslag til hvordan dagens ytelsesordninger og opptjente rettigheter kan konverteres til det nye tjenestepensjonsproduktet som ble foreslått i forrige utredning fra kommisjonen (NOU 2012:13). Det legges i utgangspunktet opp til at ytelsesordninger i løpet av tre år skal måtte konverteres til et nytt produkt. Det foreslås også at fripoliser skal konverteres til det nye produktkonseptet.

Hovedsaken i forslaget er at ny opptjening skal skje etter det foreslåtte nye tjenestepensjonsproduktet, mens allerede opptjente rettigheter skal følge overgangsregler som foreslås i utredningen.

Videre foreslås det å øke de maksimale innskuddssatsene i innskuddsordninger til 8 prosent av lønn opp til 12 G og med mulighet for å gi et tillegg på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G, tilsvarende satser som det som er foreslått for grunnmodellen i ny tjenestepensjonsordning (NOU 2012:13).

Også denne gangen var det stor uenighet om forslaget i Banklovkommisjonen. Uenigheten går både på risikofordelingen mellom forsikringsselskap, arbeidsgiver og arbeidstaker og på hvorvidt det også skal utarbeides forslag til tilpasning av dagens ytelsesordning til folketrygden.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet samtidig utarbeidet et høringsnotat: «Håndtering av levealdersrisiko i privat tjenestepensjonsforsikring ut fra forsikringstekniske beregningsgrunnlag». Notatet er sendt på høring sammen med NOU 2013:3, og det inneholder forslag til endring av behandling av levealdersrisikoen slik den var foreslått i NOU 2012:13.

Finansdepartementet fikk mange innspill til høringen på NOU 2012:13. Disse innspillene er så å si ikke vurdert i NOU 2012:3. Det må derfor forventes en grundig vurdering av hele forslaget når høringsuttalelsene nå kommer inn. Finansdepartementet har likevel lagt opp til at de skal fremme et lovforslag for Stortinget høsten 2013.

Fremdeles gjenstår det spørsmål knyttet til uførepensjon og ektefelle/samboerpensjon og barnepensjon. Det forventes at disse spørsmålene behandles i utredning nummer fire om tilpasning av private tjenestepensjonsordninger til pensjonsreformen fra Banklovkommisjonen.m

Hovedforslagene til endring av behandling av levealdersrisiko fra Finanstilsynet:

I opptjeningstiden:

• Reell dødelighetsarv skal fordeles på en litt annen måte enn foreslått i utredningen fra Banklovkommisjonen

• Innbetalingen blir kjønnsdifferensiert (høyere innskudd for kvinner enn for menn)

På tidspunkt for uttak:

• Årlig pensjon fastsettes ut fra forventet gjenstående levetid etter den til enhver tid gjeldende premietariff

I utbetalingsperioden:

• Ingen ytterligere premieinnbetaling for forsikringsrisiko

Andre forslag:

• Avkastningsoverskudd ett år skal benyttes til sikring av en livsvarig ytelse

• Kostnader for administrasjon og forvaltning skal dekkes av foretaket også i grunnmodellen, som i standardmodellen (premie for avkastningsrisiko behandles som foreslått i utredningen)

Forslag til håndtering av eksisterende opptjening og dagens fripoliser:

• Premiereserve og tilleggsavsetninger overføres til den enkeltes pensjonsbeholdning og holdes adskilt fra ny opptjening.

• Opptjent pensjon ved overgangen til nytt produkt skal sikres.

• Regelverket for håndtering av overskudd endres i tråd med det som ligger til grunn i forslaget til ny tjenestepensjonslov.

• Pensjonen sikres ved at forsikringsselskapet garanterer 0 prosent avkastning, noe som sikrer at pensjonskapitalen ikke faller i verdi.

• Avkastning og en forholdsmessig andel av frigjorte midler fra de som dør skal tilføres pensjonsbeholdningen.

• Pensjonsinnretningen skal garantere opptjent pensjon med den grunnlagsrenten som ligger til grunn i dag.

• Det kan lages opptrappingsplaner dersom avkastning eller frigjorte midler fra de som dør ikke er tilstrekkelig til å sikre opptjent pensjon ut fra avsetningskravene. I så fall skal avkastning det enkelte år benyttes i tråd med opptrappingsplanen.

• Pensjonsinnretningen skal kunne kreve kostnads- og risikopremie.

• Det vil ikke være mulig for arbeidsgiver å oppregulere pensjonene med lønnsvekst.

• Det er uklart hvorvidt pensjonene kan bli høyere enn opprinnelig opptjent pensjon ved uttak, selv om avkastningen har vært høyere enn grunnlagsrenten.

• Det er laget enkelte overgangsregler for eldre arbeidstakere.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS