Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Omdanning til ny tjenestepensjon kan gi tøffe kutt i pensjonen

figur

Omdanning til ny tjenestepensjon kan gi tøffe kutt i pensjonen

Arbeidstakere med årslønn på rundt 650 000 kroner kan få redusert sin pensjon med opptil 80 000 kroner ved en overgang fra ytelsesordning til den foreslåtte nye tjenestepensjonsordningen, dersom ikke Banklovkommisjonens forslag om regulering av allerede opptjente rettigheter endres.

I Magma nr. 2/2013 ble forslaget fra Banklovkommisjonen til omdanning av ytelsesordninger til den foreslåtte nye tjenestepensjonen (NOU 2012:13 og NOU 2013:3) beskrevet. Actecan har på oppdrag fra Akademikerne foretatt beregninger som viser hva en overgang fra ytelsesordning til den foreslåtte nye tjenestepensjonen kan komme til å gi i årlig pensjon, samt hva det vil koste å sikre økning i pensjonen tilsvarende lønnsveksten.

I NOU 2013:3 er det ikke åpnet for at foretakene kan oppregulere opptjent pensjon ved overgangen med noen form for lønnsvekst. Noen hovedkonklusjoner om effekter av overgangen ut fra beregningene er:

  • Medlemmene vil i svært mange tilfeller få lavere pensjon etter en overgang enn ved å fortsette i ytelsesordningen.
  • Medlemmene vil i mange tilfeller få lavere pensjon etter en overgang enn om de hadde vært med i den ordningen de går over til helt fra ansettelse.
  • Det er svært individuelt hvordan overgang fra gammel til ny ordning slår ut i årlig pensjon.
  • Regulering av opptjent pensjon med lønnsvekst kan gjøre forskjellen i årlig pensjon mindre etter overgang til ny ordning enn ellers.

En arbeidstaker med årlig lønn på rundt 650 000 kroner kan få henholdsvis 70 000 og 80 000 kroner mindre årlig pensjon, målt i dagens kroneverdi, ved en overgang til grunnmodellen eller standardmodellen ved 47 år fremfor å beholde en 66 prosents ytelsesordning. Dette gjelder selv ved maksimal premie i de nye ordningene.

Ved overgang til ny ordning vil effekten på årlig pensjon være avhengig av medlemstid i ytelsesordningen (herunder størrelsen på grunnlagsrenten), alder ved overgang til ny ordning, lønn og lønnsvekst og forutsetninger om avkastning, mm. I figur 1 vises det hvordan samlet pensjon fra ytelsesordningen og forslag til ny tjenestepensjon (grunnmodellen) kan bli.

Som omtalt over vil årlig pensjon være nærmere den opprinnelig avtalte pensjonen i ytelsesordningen dersom foretakene kan regulere den opptjente pensjonen med lønnsvekst. Av figuren kommer det klart frem at nesten alle som er med i en ordning i dag vil tape på overgangen, sammenliknet med personer som blir nyansatt (ved 27 år) etter overgangen.

Om premien (årlig premie og reguleringspremie) etter overgang til ny ordning blir høyere enn om vedkommende hadde fortsatt i en ytelsesordning, vil variere ut fra alder ved inntredelse, alder ved overgang til ny ordning og lønn.

I Actecans rapport er det gitt eksempler på hva det vil kunne koste å regulere opptjente rettigheter i den opphørte ytelsesordningen. Dersom også opptjent pensjon skal reguleres med lønnsvekst, vil premien bli høyere enn om vedkommende hadde fortsatt i en ytelsesordning, eller vært med i en ny pensjonsordning etter standardmodellen fra start. Dette skyldes blant annet at det er lagt til grunn en rentegaranti på 0 prosent i de nye ordningene, mens grunnlagsrenten er 2,5 prosent i ytelsesordningen.

Figur 1 Årlige pensjon ved 67 år ved forskjellig alder ved overgang til ny ordning (grunnmodell), lønn 6 G.

Forutsetninger: Opptak i ordning ved 27 år. Opptjent pensjon har ingen oppregulering etter overgang til ny ordning. Årlig avkastning er 5,3 %, G-regulering og lønnsvekst er 4,5 %, det benyttes maksimal premiesats i grunnmodellen, og ytelsesordningen er en 66 prosent-ordning. Pensjonen er i prosent av lønn rett før 67 år. Øvrige forutsetninger er gitt i rapporten.

figur

Rapporten kan finnes på http://www.actecan.no/publikasjoner.html.

Videre fremdrift i arbeidet med å tilpasse private tjenestepensjonsordninger til reformert folketrygd

• Vedtak av ny tjenestepensjon med overgangsregler: Varslet høsten 2013, men kan bli forsinket

• Uførepensjon: Forslag fra Banklovkommisjonen forventet sommeren 2013

• Ytelsespensjon tilpasset reformert folketrygd: Etter at Banklovkommisjonen har lagt frem forslag til ny uførepensjon

• Ektefellepensjon og barnepensjon i privat tjenestepensjon: Uklart


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS