Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Opplyst balansekunst

figurKonkurranselovens formål – også etter en nylig revisjon – er å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkurranse er altså et verktøy. Dette middelet for å oppnå effektiv ressursbruk er solid fundamentert i velferdsteorien, og økonomisk teori står derfor sentralt når loven skal tolkes.

Andre politiske hensyn er i utgangspunktet ikke relevante for konkurranselovens utgangspunkt, og når det utøves konkurransepolitisk kontroll sier loven at det ikke skal tas politiske hensyn; som for eksempel distriktspolitiske hensyn, hensyn til sysselsetting eller kulturpolitiske hensyn.

Til tross for at konkurranse som virkemiddel er trygt forankret i økonomisk teori, trenger en imidlertid ikke lytte lenge til politiske diskusjoner for å forstå at ikke alle er like overbevist om konkurransens fortreffelighet. Om en tegner med bred pensel synes man fremdeles å være mer skeptisk til konkurranse som virkemiddel jo lengre en kommer ut på venstresiden, mens høyresiden argumenterer med at større grad av konkurranseutsetting gir mer til fordeling.

Som i de fleste problemstillinger befinner ikke svaret seg et sted ute på motpolene, men i et balansepunkt et sted midt mellom.

En av utfordringene i den offentlige debatten er at når teorien ser på økt konkurranseutsetting, forholder den seg primært til de økonomiske virkningene. Forskningsmessig er det solid belegg for å slå fast at konkurranse kan lede til gode resultater fordi det skaper insentiver til å drive effektivt, og dermed billigere, samt at konkurranse fører til økt omstillingsevne.

Men konkurranseutsetting har også sosiale, demokratiske, rettslige og politiske effekter. I tillegg finnes det noen varer eller tjenestetilbud der det er sterke følelsesmessige argumenter knyttet til hvem og hvordan et produkt skal leveres.

Utfordringen i den offentlige debatten er derfor å holde fokus på hvilke effektivitetsgevinster økt konkurranse faktisk kan skape, og deretter – eller parallelt - diskutere hva som eventuelt kan gjøres av andre grep for å sikre at vi oppnår ting som ikke kan måles langs produktivitetsaksen. For økt produktivitet er et nøkkelspørsmål fremover. Som nasjon står vi overfor store utfordringer med et næringsliv som er utsatt for stadig mer økende konkurranse, samtidig som velferdsstaten skal trygge stadig flere, til tross for at den store finansieringskilden ; olje- og gassinntektene, går ned.

Skal slike diskusjoner blir gode, er et godt kunnskapsgrunnlag en forutsetning. I dette nummeret av Magma har vi derfor søkt å samle god, norsk og fersk forskning på effekter og problemstillinger knyttet til bruk av konkurranse som virkemiddel. Jo mer vi vet, jo lettere finner vi det riktige balansepunktet.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS