Magma topp logo Til forsiden Econa

Liv Torill Evenrud Advokat i Econa

Oppstart av konkurrerende virksomhet

Innledning

Går du med en gründer i magen? Har du lyst til å starte egen virksomhet – enten alene eller sammen med andre? Hva kan du og hva han du ikke gjøre i forhold til nåværende arbeidsgiver?

Det vil her være noe ulike regler for hva man kan gjøre før og etter at arbeidsforholdet er opphørt, og det vil være ulike regler avhengig av om man har avtalt konkurransebegrensninger (konkurranseklausul) eller ikke i arbeidsavtalen. Det er ikke fritt frem selv om man ikke har en konkurranseklausul i avtalen. På den annen side er det ikke sikkert at konkurranseklausulen er bindende i ethvert tilfelle.

Hva kan du gjøre mens arbeidsforholdet består?

Dersom du planlegger å starte egen virksomhet, krever dette en del planlegging og forberedelser som nødvendigvis må gjøres før oppstart. Men kan man planlegge oppstart av konkurrerende virksomhet mens man fortsatt er i et ansettelsesforhold – eller må man vente til ansettelsesforholdet og eventuell karenstid er over før man starter forberedelsene?

Eventuelle konkurranseklausuler regulerer rettigheter og plikter etter arbeidsforholdets opphør og sier noe om når man kan starte konkurrerende virksomhet. Spørsmålet om når man kan starte planleggingen og forberedelsene til oppstart av konkurrerende virksomhet, reguleres normalt ikke av slike klausuler. Konkurranseklausuler vil som regel ikke innebære noen begrensninger her. Men man må foreta en konkret vurdering av avtalen i det enkelte tilfelle.

Høyesterett har fastslått at det gjelder en alminnelig og ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i et ansettelsesforhold, jf. Rt. 1990 s. 607. Det følger helt klart av denne lojalitetsplikten at man ikke kan starte konkurrerende virksomhet mens arbeidsforholdet består, dersom ikke arbeidsgiver samtykker i dette.

Ren planlegging må man imidlertid kunne foreta uten at det strider mot lojalitetsplikten, det vil si at man må kunne bestemme seg for at man skal starte konkurrerende virksomhet, sette opp en plan for den formelle prosessen for å etablere egen virksomhet, utarbeide budsjett og andre rent interne aktiviteter.

Grensen trekkes ved at man ikke kan foreta konkurransehandlinger og heller ikke på annen måte opptre i strid med arbeidsgivers interesser for å fremme egne næringsinteresser. Man kan for eksempel ikke kontakte potensielle kunder. Det vil i hvert fall gjelde om denne er eksisterende kunde hos nåværende arbeidsgiver, men trolig også ellers så lenge det er snakk om konkurrerende virksomhet.

Et annet spørsmål er om man kan kontakte andre ansatte for å høre om de vil være med over i den nye virksomheten. Det generelle rådet vil vel være at man bør være varsom med å gjøre det så lenge ansettelsesforholdet består. Det vil lett kunne anses som illojalt.

Formell stiftelse av selskapet med registrering i Brønnøysundregistrene er et grensetilfelle. Aktiv markedsføring av det nystiftede selskapet er det klart at man ikke kan gjøre. Man bør nok være forsiktig med selve registreringen av en konkurrerende virksomhet i ansettelsesperioden, og heller ha dokumentene klare til å sendes inn umiddelbart etter at ansettelsesforholdet er opphørt. Dette vil man trolig kunne gjøre selv om man er bundet av en konkurranseklausul, da denne som nevnt som regel ikke forbyr registrering av konkurrerende virksomhet, kun at man starter med inntektsgivende aktiviteter i virksomheten. Men her må det altså foretas en konkret vurdering av avtaleklausulens ordlyd.

Etter opphør av arbeidsforholdet

Etter utløpet av arbeidsforholdet står man i utgangspunktet fritt til å starte konkurrerende virksomhet. Her kan man imidlertid være bundet av en konkurranseklausul. Slike klausuler må tolkes konkret i det enkelte tilfelle. Klausulene er i utgangspunktet bindende, men kan settes helt eller delvis til side etter en konkret rimelighetskontroll, jf. avtaleloven § 38.

Et nøkkelspørsmål vil være: Har arbeidstaker kunnskap om konfidensielle forhold som kan brukes i konkurranse mot virksomheten? Generell erfaring og bransjekunnskap og kunnskap om forhold som er allment kjent, vil ikke kunne gi grunnlag for å pålegge arbeidstaker begrensninger i å ta annet arbeid. Hvis man har spesifikk kunnskap som ikke er allment kjent, og som kan brukes i konkurranse mot tidligere arbeidsgiver, kan det være grunnlag for at arbeidsgiver kan beskytte seg mot den konkurransen i en begrenset periode.

Det må foretas en helhetsvurdering av om en konkurranseklausul kan gjøres gjeldende eller ikke. I vurderingen vil det blant annet kunne legges vekt på om det betales vederlag (men dette er ikke ubetinget avgjørende), hvor lang tid det er snakk om (den må ikke strekke seg lenger enn påkrevet), og hvilke muligheter arbeidstaker har til å ta annet arbeid som ikke er i strid med konkurranseklausulen. Hvis realiteten er at det pålegges et yrkesforbud, skal det mindre til for å si at konkurranseklausulen ikke gjelder, enn om arbeidstaker enkelt kan finne annet arbeid som ikke er konkurrerende.

Det må være avtalt konkurranseklausul for at det skal foreligge begrensninger i å starte konkurrerende virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. En avtalt konkurranseklausul vil heller ikke kunne gjøres gjeldende dersom man sies opp på grunn av virksomhetens forhold. Hvis det ikke foreligger en avtale – eller man sies opp på grunn av virksomhetens forhold – står man fritt til å etablere konkurrerende virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Hvis du er i tvil om hva du kan eller ikke kan gjøre, før eller etter opphør av ansettelsesforholdet, ta kontakt med oss på advokat@econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS