Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Eikrem er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, og har tidligere vært informasjonsdirektør i Netcom ASA, journalist i Finansavisen og Reuters og informasjonssjef i Aker RGI

Oslo Axess - ny markedsplass i sterk medvind

I mai i år fikk det norske aksjemarkedet sin største nyvinning på svært lenge. Da ble en helt ny markedsplass åpnet. Etter kort tid var 13 selskaper notert på Oslo Axess, som allerede kan sies å være en suksess.

Det er Oslo Børs som står bak nyvinningen, og i forbindelse med lanseringen av Oslo Axess ble det også gjort en del endringer i det ordinære aksjemarkedet på Oslo Børs.

For selskapene er Oslo Axess først og fremst et nytt tilbud om tilgang til kapitalmarkedet gjennom notering av aksjer. Oslo Axess er en såkalt autorisert markedsplass, og altså ikke et børsmarked. Oslo Axess åpner for at selskaper som ikke fullt ut kvalifiserer til børsnotering, kan være notert på en godt regulert og kvalitetssikret markedsplass.

For investorene er Oslo Axess et marked hvor de får tilgang til selskaper som de normalt ikke får adgang til i et børsmarked. Dette kan for eksempel være nystartede virksomheter med spennende forretningsideer eller etablerte selskaper med videre vekst som mål, men som av ulike årsaker ikke ønsker en ordinær børsnotering.

Når et selskap er tatt opp til notering på Oslo Axess, vil de samme forpliktelser gjelde som i det ordinære børsmarkedet. Overholdelsen av forpliktelsene vil bli kvalitetssikret og fulgt opp av Oslo Børs. Det som først og fremst skiller Oslo Axess fra Oslo Børs, er noe mer lempelige krav på opptakstidspunktet, i hovedsak knyttet til historikk og markedsverdi.

Positiv respons

Oslo Axess har fått en positiv respons fra markedet, noe som bekrefter behovet for en markedsplass som dette i Norge. Mer enn halvparten av selskapene som har levert inn søknad om notering våren 2007, har søkt opptak på Oslo Axess. Per august var 13 selskaper tatt opp til notering. Sektorsammensetningen er relativt tilsvarende som for Oslo Børs, med stort innslag av energi- og energirelaterte selskaper. Størrelsen på selskapene har dessuten vært meget tilfredsstillende med ca. én milliard kroner i gjennomsnitt. Det er ventet en rekke nye selskaper på Oslo Axess i løpet av høsten 2007.

Oslo Axess holdes visuelt klart atskilt fra børsmarkedet. Selskapene på Oslo Axess er også skilt fra selskapene på Oslo Børs i avisenes kurslister.

Opptakskrav

Det stilles ikke noe særskilt krav om at selskap skal ha drevet virksomhet forut for tidspunktet for opptak til notering på Oslo Axess, men det vil gjøres en generell egnethetsvurdering . Når det gjelder historikk, er det krav om at selskapet skal ha avlagt én års- eller delårsrapport. Dette gjelder fordi det skal være mulighet for investorer å gjøre en viss vurdering av selskapets virksomhet.

Kravet til markedsverdi er satt til NOK 8 millioner, tilsvarende det kravet som var gjeldende for notering på Oslo Børs’ SMB-liste frem til våren 2007. I forbindelse med etableringen av Oslo Axess ble de to listene på Oslo Børs slått sammen til én, og begrepene SMB- og Hovedlisten ble fjernet. Kravet til overskudd i ett av de siste tre årene ble også fjernet for det ordinære børsmarkedet, samt at kravet til markedsverdi ble økt fra 8 millioner til 300 millioner kroner.

Hovedforskjellene mellom Oslo Børs og Oslo Axess

Vilkår/segment Oslo Børs Oslo Axess
Antall børsposteiere 500 100
Markedsverdi (mill.) 300 8
Historikk og virksomhet Tre års historikk og virksomhet. Kan dispenseres. Avlagt én års- eller delårsrapport. Virksomhetskrav somledd i egnethetsvurderingen.
Prekommersielle selskaper Kan ikke noteres, med mindre det gis dispensasjon. Itilfelle stilles skjerpede krav til likvide midler. Egnethetsvurdering. Ordinære krav til likvidemidler.
Minstepris pr. aksje NOK 10 NOK 1

På Oslo Axess skal minst 25 prosent av aksjekapitalen spres blant personer som ikke er tilknyttet selskapet, fordelt på minst 100 børsposteiere. Kravet for opptak til børsnotering er også en spredning på 25 prosent, mens kravet til antall børsposteiere er 500 fra mai 2007. Tidligere gjaldt 100 børsposteiere for SMB-listen og 1000 børsposteiere for Hovedlisten.

Autorisert markedsplass

For autoriserte markedsplasser gjelder lov- og forskriftsbestemte forpliktelser for selskapene (informasjonsplikt, regnskapsrapportering i henhold til IFRS og prospektplikt) fullt ut. Det samme gjelder investorregler som innsidehandelsforbud, flaggeplikt, meldeplikt og tilbudsplikt. Oslo Axess er med andre ord en godt regulert markedsplass med høy kvalitet og god investorbeskyttelse. Dette er helt i tråd med innspillene Oslo Børs mottok fra markedsaktørene under arbeidet med den nye markedsplassen. Aktørene ga klart uttrykk for at de ikke ønsket en mindre regulert markedsplass, som for eksempel Londonbørsens AIM eller svenske OMX’ First North-marked.

Navnet Axess (tilgang) er valgt for å illustrere selve grunntanken med den nye markedsplassen, nemlig å gi mindre og mellomstore selskaper med ambisjoner om vekst et regulert noteringstilbud og tilgang til risikovillig kapital. Oslo Axess vil også være et godt alternativ for selskaper som er i en prekommersiell fase. Markedsplassen fyller store deler av tomrommet som tidligere eksisterte mellom OTC-markedet og Oslo Børs.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS