Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Outsourcing skaper stress

Medarbeidere som berøres av outsourcing, opplever rollestress. – Rollestress kan påvirke arbeidsprestasjonen negativt, dokumenterer Hans Solli-Sæther, som har tatt doktorgrad på outsourcing ved Handelshøyskolen BI.

figur

Stadig flere virksomheter, private så vel som offentlige, setter ut driften av IT-funksjoner til profesjonelle tjenesteleverandører, et fenomen som betegnes som outsourcing.

Hans Solli-Sæther (bildet) har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å utforske hva som er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med outsourcing. Han intervjuet både ledere og ansatte som hadde vært gjennom outsourcing av IT-funksjonen, og et gjennomgående tema her var håndteringen av de ansatte. En spørreundersøkelse blant ansatte som var berørt av outsourcing, ble senere gjennomført for å bekrefte funn fra intervjurunden.

– Hvordan virksomheten håndterer medarbeidere som går fra å være ansatt i virksomheten til å bli leverandør, er en kritisk suksessfaktor ved outsourcing, fremholder Solli-Sæther som selv har praktisk erfaring med outsourcing av IT-funksjonen i Posten Norge.

Hans Solli-Sæther har gjennomført en omfattende studie av individene som ble berørt av outsourcing i tre internasjonalt orienterte outsourcing-relasjoner. ABB overførte IT-funksjoner til IBM. Rolls Royce overførte IT-funksjoner til EDS. Flyselskapet SAS overførte IT-funksjoner til CSC (Computer Sciences Corporation).

Dette er den første store forskningsstudien som belyser situasjonen til de ansatte som får ny arbeidsgiver som en direkte følge av outsourcing av IT-funksjonen. Studien påviser at outsourcing utløser usikkerhet og rollestress hos de som berøres av endringene. Rollestress påvirker medarbeidernes arbeidsytelser, viser doktorgradsstudien.

Hans Solli-Sæther identifiserer to dimensjoner av rollestress hos den som berøres av outsourcing:

  • Rollekonflikt: Rollekonflikt referer til ikke-kompatible forventninger. Den enkelte medarbeider vil kunne oppleve høye krav og forventninger både fra tidligere arbeidsgiver og ny arbeidsgiver. På kort sikt bidrar det til å øke arbeidsprestasjonen, stikk i strid med hva som var forventet. – Det kan skyldes at medarbeideren føler seg moralsk forpliktet til å leve opp til høye forventninger hos begge, både arbeidsgiver og kundebedrift.
  • Rolletvetydighet: Tvetydig rolle referer til mangel på klarhet i krav til oppførsel. Medarbeiderens nye rolle er uklart definert. Dersom medarbeideren opplever tvetydighet i sin rolle, bidrar det til å redusere arbeidsytelsen.

På bakgrunn av doktorgradsprosjektet gir Hans Solli-Sæther praktiske råd om hvordan virksomheten kan redusere rollestress hos den som berøres av outsourcing:

  • Etabler klare regler/normer for hvordan man skal opptre. Skill klart mellom kunde- og leverandørrelasjon for å redusere tvetydighet i roller.
  • Erstatt personlige relasjoner med profesjonelle relasjoner i forhold mellom kundens virksomhet og han (eller hun) som jobber for leverandøren av IT-tjenestene.
  • Sørg for at funksjonene hos leverandørvirksomhet og kundevirksomhet er komplementære, slik at det ikke er overlappende kompetanse.

Hans Solli-Sæther er født i Kristiansund. Han er utdannet cand.scient. i informatikk fra Universitet i Oslo (1994). Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Professor Petter Gottschalk har vært hovedveileder.

Hans Solli-Sæther disputerte 25. september 2006 for graden dr.oecon. ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen «Transplants’ role stress and work performance in IT outsourcing relationships» (Rollestress og arbeidsytelse ved outsourcing).

Bedømmelseskomiteen bestod av professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI (leder for komiteen), professor Soon Ang, Goh Tjoei Kok Chair Professor in Management & IT, Nanyang Business School, Singapore (1. opponent) og professor Mogens Kühn Pedersen, Copenhagen Business School (2. opponent).


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS