Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON - Senter for økonomisk analyse.

På vei mot global resesjon?

Uroen i de internasjonale kapitalmarkedene med fallende valutakurser i en rekke land i Asia og Syd-Amerika, ras i aksjekursene over hele verden og økonomisk og politisk kaos i Russland skaper frykt for et omfattende tilbakeslag i verdensøkonomien. Enkelte hevder sågar at det er likhetspunkter mellom den nåværende utviklingen og den store depresjonen på 1930-tallet, som startet med krakket på New York-børsen høsten 1929. Men det er etter min mening ennå grunn til å opprettholde troen på at vi kan unngå omfattende globale nedgangstider á la 30-årene.

av Geir Lunde

STATUS HØSTEN 1998

Foreløpig er det kun de asiatiske landene der uroen startet, som opplever omfattende tilbakeslag. I Japan er økonomien også i nedgang, og verken lave renter eller omfattende finanspolitiske stimulanser ser ut til å kunne snu den negative utviklingen. Japan rammes spesielt hardt av krisen i resten av Asia, både handelsmessig og ved at de allerede kriserammede japanske bankene har store utlån i regionen. Også Kina vil kunne bli hardt rammet av krisen, blant annet fordi landets eksportbedrifter risikerer å tape markedsandeler til bedrifter i kriselandene. Veksten i Kina er i år allerede avdempet markert, blant annet som følge av lavere vekst i eksporten.

I Sør-Amerika, som i år har opplevd stor uro i finansmarkedene, er veksten også blitt avdempet. Tiltak for å beskytte valutakursene, blant annet svært høye renter, vil føre til ytterligere svekkelse av veksten fremover.

figur

USA og Vest-Europa, som har om lag halvparten av verdiskapningen (se figuren over) i verden, er fortsatt i vekst. I USA er veksten på vei ned, dels som følge av virkninger av krisen i Asia, og dels som følge av at kapasitetsutnyttingen nå er så høy at den sterke veksten ikke kan fortsette. Men det er grunn til å tro at amerikansk økonomi kan fortsette å vokse moderat de neste par årene. Mye ligger til rette for at den økonomiske oppgangen i Europa også vil fortsette. Dermed kan utviklingen i Europa og USA bidra til at vi unngår en omfattende global resesjon.

STIMULANSER FRA RENTENE

Uansett utviklingen i USA og Europa, blir den globale økonomiske veksten de neste par årene svak. Det innebærer at rentene presses ned, slik vi allerede har registrert i år. Dersom veksten i USA og Europa svekkes som følge av den globale krisen, kan og bør sentralbankens renter settes ned for å stimulere økonomien. Både USA og Europa må tillate at underskuddene i utenriksøkonomien øker i en periode for å stimulere veksten i andre regioner. Reduserte renter vil også kunne stabilisere aksjemarkedene. I så fall vil en også unngå at reduserte aksjekurser får negative virkninger på etterspørselen.

MANGE FARER LURER

Situasjonen i verdensøkonomien er nå svært skjør, og det er mange forhold som kan føre til at situasjonen forverrer seg. En forverring i Asia ved en devaluering i Kina og/eller et omfattende finansielt tilbakeslag i japansk bankvesen, kan få dramatiske følger for verdensøkonomien. Sviktende tillit til de økonomiske utsiktene og politikken i USA og Europa, og ytterligere fall i aksjekursene er også en reell fare. I en slik situasjon kan en risikere at rentenedsettelser ikke stabiliserer situasjonen.

KOORDINERTE TILTAK

Den vanskelige situasjonen vi nå opplever, krever at lederne i de store landene viser ansvar og legger til rette for å sette inn koordinerte virkemidler for å stabilisere situasjonen. Dette krever at det settes av midler til å hjelpe land som har fått gjeldsproblemer, at rentevåpenet og muligens også finanspolitikken i de vestlige økonomier koordineres for å stimulere veksten. Hvis ikke, er det en fare for at vi står overfor en omfattende systemkrise, som kan føre til langvarig tilbakeslag med store økonomiske og sosiale kostnader.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS