Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON - Senter for økonomisk analyse.

På vei mot global resesjon?

Uroen i de internasjonale kapitalmarkedene med fallende valutakurser i en rekke land i Asia og Syd-Amerika, ras i aksjekursene over hele verden og økonomisk og politisk kaos i Russland skaper frykt for et omfattende tilbakeslag i verdensøkonomien. Enkelte hevder sågar at det er likhetspunkter mellom den nåværende utviklingen og den store depresjonen på 1930-tallet, som startet med krakket på New York-børsen høsten 1929. Men det er etter min mening ennå grunn til å opprettholde troen på at vi kan unngå omfattende globale nedgangstider á la 30-årene.

av Geir Lunde

STATUS HØSTEN 1998

Foreløpig er det kun de asiatiske landene der uroen startet, som opplever omfattende tilbakeslag. I Japan er økonomien også i nedgang, og verken lave renter eller omfattende finanspolitiske stimulanser ser ut til å kunne snu den negative utviklingen. Japan rammes spesielt hardt av krisen i resten av Asia, både handelsmessig og ved at de allerede kriserammede japanske bankene har store utlån i regionen. Også Kina vil kunne bli hardt rammet av krisen, blant annet fordi landets eksportbedrifter risikerer å tape markedsandeler til bedrifter i kriselandene. Veksten i Kina er i år allerede avdempet markert, blant annet som følge av lavere vekst i eksporten.

I Sør-Amerika, som i år har opplevd stor uro i finansmarkedene, er veksten også blitt avdempet. Tiltak for å beskytte valutakursene, blant annet svært høye renter, vil føre til ytterligere svekkelse av veksten fremover.

figur

USA og Vest-Europa, som har om lag halvparten av verdiskapningen (se figuren over) i verden, er fortsatt i vekst. I USA er veksten på vei ned, dels som følge av virkninger av krisen i Asia, og dels som følge av at kapasitetsutnyttingen nå er så høy at den sterke veksten ikke kan fortsette. Men det er grunn til å tro at amerikansk økonomi kan fortsette å vokse moderat de neste par årene. Mye ligger til rette for at den økonomiske oppgangen i Europa også vil fortsette. Dermed kan utviklingen i Europa og USA bidra til at vi unngår en omfattende global resesjon.

STIMULANSER FRA RENTENE

Uansett utviklingen i USA og Europa, blir den globale økonomiske veksten de neste par årene svak. Det innebærer at rentene presses ned, slik vi allerede har registrert i år. Dersom veksten i USA og Europa svekkes som følge av den globale krisen, kan og bør sentralbankens renter settes ned for å stimulere økonomien. Både USA og Europa må tillate at underskuddene i utenriksøkonomien øker i en periode for å stimulere veksten i andre regioner. Reduserte renter vil også kunne stabilisere aksjemarkedene. I så fall vil en også unngå at reduserte aksjekurser får negative virkninger på etterspørselen.

MANGE FARER LURER

Situasjonen i verdensøkonomien er nå svært skjør, og det er mange forhold som kan føre til at situasjonen forverrer seg. En forverring i Asia ved en devaluering i Kina og/eller et omfattende finansielt tilbakeslag i japansk bankvesen, kan få dramatiske følger for verdensøkonomien. Sviktende tillit til de økonomiske utsiktene og politikken i USA og Europa, og ytterligere fall i aksjekursene er også en reell fare. I en slik situasjon kan en risikere at rentenedsettelser ikke stabiliserer situasjonen.

KOORDINERTE TILTAK

Den vanskelige situasjonen vi nå opplever, krever at lederne i de store landene viser ansvar og legger til rette for å sette inn koordinerte virkemidler for å stabilisere situasjonen. Dette krever at det settes av midler til å hjelpe land som har fått gjeldsproblemer, at rentevåpenet og muligens også finanspolitikken i de vestlige økonomier koordineres for å stimulere veksten. Hvis ikke, er det en fare for at vi står overfor en omfattende systemkrise, som kan føre til langvarig tilbakeslag med store økonomiske og sosiale kostnader.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS