Magma topp logo Til forsiden Econa

Arnfinn B. Fardal er statsautorisert revisor og siviløkonom, KPMG AS. Han er en av fem spaltister i Magma.

Pensjoner: IASBs forslag vil medføre vesentlig økning i pensjonsforpliktelsene

IASB foreslår å endre reglene for regnskapsføringen av pensjoner. Forslaget medfører vesentlige endringer for de fleste foretakene som har ytelsesbaserte pensjonsordninger, og kan medføre svekket resultat og egenkapital.

Bakgrunn

I 2006 startet International Accounting Standards Board (IASB) opp et prosjekt for å gjennomgå regnskapsføringen av pensjonsytelser. Bakgrunnen var dels at man mente at de gjeldende reglene for regnskapsføring av pensjonsytelser ikke var tilfredsstillende, og dels at informasjonen som ble gitt om disse ytelsene, var vanskelig tilgjengelig for brukerne. Videre har finanskrisen forsterket fokuset på ikke-balanseførte arrangementer-poster, og målsetningen om å redusere omfanget av poster som ikke regnskapsføres, omfatter også pensjonsforpliktelsene.

IASB mente at det hastet å forbedre regnskapsføringen av pensjonsytelser, og prosjektet ble derfor delt opp i to faser. I den første fasen tar man opp forhold som kan behandles på kort sikt (en såkalt «quick fix»), mens de øvrige spørsmålene er utsatt til fase to av prosjektet.

Som første del av den første fasen har IASB utgitt et høringsutkast der det foreslås endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte. Formålet med endringene er å forbedre innregning, presentasjon og opplysninger om pensjonsytelsene. Det foreslås også noen endringer knyttet til måling. IASB mener at de foreslåtte endringene gjør det lettere for brukerne å forstå foretakenes pensjonsytelser gjennom bedre transparens, sammenlignbarhet og tilleggsopplysninger.

De viktigste endringene som foreslås i høringsutkastet, er:

. Aktuarielle gevinster og tap skal innregnes i andre inntekter og kostnader (other comprehensive income), det vil si at korridormetoden fjernes.

. Avkastningen på pensjonsmidlene som innregnes i resultatet, skal beregnes basert på diskonteringsrenten som brukes til å beregne brutto pensjonsforpliktelse.

. Omfanget av noteopplysninger øker.

Fjerning av korridormetoden

Høringsutkastet foreslår at alle endringene i verdien av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene, skal innregnes i regnskapet med én gang de oppstår. Det innebærer med andre ord at:

. korridormetoden fjernes, og at

. kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening innregnes umiddelbart, som en del av periodens pensjonskostnad

Aktuarielle gevinster og tap

Det er to typer aktuarielle gevinster og tap: De som oppstår som en følge av forskjeller mellom tidligere aktuarielle forutsetninger og det som faktisk skjedde, og de som er et resultat av endrede forutsetninger. Etter dagens IAS 19 kan et foretak velge å innregne aktuarielle gevinster og tap i resultatet eller i andre inntekter og kostnader. Hvis aktuarielle gevinster og tap innregnes i resultatet, kan foretaket velge å anvende den såkalte korridormetoden.

Korridormetoden innebærer at resultatvirkningen av endringer i estimater og pensjonsplaner fordeles systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller over kortere tid. Det vil si at regnskapsføringen av aktuarielle gevinster og tap utsettes, noe som verken er i henhold til IASBs rammeverk eller andre standarder som omhandler tilsvarende problemstillinger. Korridormetoden er dermed et unntak fra hovedregelen og medfører at deler av pensjonskostnaden og pensjonsforpliktelsen holdes utenfor totalresultatet og balansen.

IASB begrunner forslaget med at umiddelbar regnskapsføring gir mer beslutningsnyttig informasjon til brukerne av regnskapene, samtidig som sammenlignbarheten forbedres når valgmulighetene i gjeldende IAS 19 fjernes.

Kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening

På samme måte som for aktuarielle gevinster og tap foreslås det å fjerne adgangen til utsatt resultatføring av kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening, slik at også disse skal innregnes umiddelbart.

Konsekvensene av umiddelbar regnskapsføring

For foretak som anvender korridormetoden, vil forslaget få en betydelig effekt. Det vil i vesentlig grad kunne endre netto pensjonsforpliktelse i balansen og beløpene som innregnes i totalresultatet. Vi har blant annet sett eksempler på foretak som vil få mer enn fordoblet pensjonsforpliktelsen som følge av forslaget.

Videre er det grunn til å tro at forslagene vil føre til høyere volatilitet for netto eiendeler og totalresultat, selv om forslaget om å presentere aktuarielle gevinster og tap i andre inntekter og kostnader medfører at det tradisjonelle årsresultatet ikke blir påvirket av volatiliteten.

Det forventes imidlertid ikke at prinsippet om umiddelbar innregning vil skape noen praktiske måleutfordringer, siden den nødvendige informasjonen allerede nå utarbeides for å beregne og opplyse om effekten av korridormetoden.

Siden totalresultat, balanse og relevante nøkkeltall i vesentlig grad kan bli endret, bør foretakene vurdere hvordan finansieringsavtalene påvirkes av forslaget, herunder også lånebetingelsene, og ta opp spørsmålet med långiverne i forkant av at endringen eventuelt blir vedtatt av IASB.

Presentasjon, herunder også et forslag som endrer hvilken avkastning på pensjonsmidlene som innregnes i resultatet

Etter gjeldende IAS 19 skal kostnaden ved inneværende periodes pensjonskostnad, rentekostnaden på pensjonsforpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene innregnes i resultatet, men standarden angir ikke hvordan de skal presenteres. Videre er presentasjonen av aktuarielle gevinster og tap avhengig av hvilket regnskapsprinsipp foretaket har valgt. Det er følgelig ulik praksis for hvordan disse postene presenteres.

Høringsutkastet foreslår at endringene i foretakets netto pensjonsforpliktelse skal splittes opp og presenteres på følgende måte:

. Kostnad ved inneværende periodes pensjonskostnad (service cost) innregnes i resultatet.

. Netto renteinntekt eller rentekostnad innregnes i resultatet som en del av finanskostnaden.

. Remåling (remeasurement) av pensjonsforpliktelsen innregnes i andre inntekter og kostnader.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være adgang til å innregne alle endringene i pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene i resultatet.

Kostnad ved inneværende periodes pensjonskostnad

Den «vanlige» pensjonskostnaden skal innregnes i resultatet, men det er viktig å merke seg at effekten av aktuarielle gevinster og tap skal innregnes i andre inntekter og kostnader. Periodens pensjonskostnad og effekten av endrede estimater og så videre vil bli innregnet på ulike linjer i totalresultatet.

Netto renteinntekt eller kostnad

Høringsutkastet foreslår at netto renteinntekt fra netto pensjonseiendel som skal innregnes i resultatet, skal fastsettes ved bruk av diskonteringsrenten som brukes til å måle pensjonsforpliktelsen, og ikke forventet avkastning, som i dag. Netto renteinntekt vil derfor kun reflektere tidsverdien av forpliktelsen. Konsekvensen av dette er at ledelsens forventninger om den langsiktige avkastningen på pensjonsmidlene ikke lenger reflekteres i resultatet. Diskonteringsrenten som brukes til å måle pensjonsforpliktelsen, er normalt lavere enn renten som brukes under dagens IAS 19 til å estimere forventet avkastning på pensjonsmidlene. Følgelig forventes dette forslaget å føre til redusert resultat.

Remåling (remeasurement)

Høringsutkastet introduserer et nytt begrep; remåling, som defineres som summen av

. aktuarielle gevinster og tap knyttet til pensjonsforpliktelsen,

. avkastning på pensjonsmidler, med unntak av beløp som er inkludert i netto rentekostnad knyttet til netto pensjonsforpliktelse,

. oppgjør, og

. effekten av begrensninger av en netto pensjonseiendel

Forslaget innebærer at remålinger skal innregnes umiddelbart i andre inntekter og kostnader. Som nevnt tidligere forventes det at dette vil ha en vesentlig effekt på foretak som i dag anvender korridorløsningen.

Veien videre

Høringsfristen er 6. september 2010. IASB har foreløpig ikke foreslått når den endrede standarden skal trå i kraft, men ut fra diskusjonen i høringsutkastet ser det ut til at det tas sikte på at den endelige standarden skal være ferdig i 2011. Ikrafttredelsestidspunktet vil da tidligst bli 1. januar 2013.

Oppsummering

Med dette forslaget kommer IASB et stykke på vei med å forbedre regnskapsføringen av pensjonsytelser. Forslaget om å fjerne korridorløsningen kommer uten tvil til å få mest oppmerksomhet, og vil få størst effekt på foretakenes regnskaper. Selv om mange kan oppleve dette som kontroversielt, er det et svar på kritikken mot de gjeldende reglene for regnskapsføring av pensjoner, som tillater at visse gevinster og tap først resultatføres på et senere tidspunkt. Ved å foreslå en løsning som innebærer at årsresultatet ikke påvirkes av den økte volatiliteten, har IASB forsøkt å unngå å svekke informasjonsverdien til dette viktige resultatmålet. Forslaget om å endre hvordan pensjonskostnaden skal beregnes, må imidlertid ikke ignoreres, siden det i mange tilfeller sannsynligvis kommer til å medføre et dårligere årsresultat.

Foretakene bør vurdere hvordan disse forslagene kommer til å påvirke pensjonskostnaden, balansen og egenkapitalen samt konsekvensene for lånevilkår. Dette er spesielt viktig i tider med økt usikkerhet og økonomisk uro.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS