Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Pensjoner, lønn og arbeid

Når man følger den norske samfunnsdebatten, får man noen ganger en uvirkelig følelse, for eksempel når man ser folks tro på at det ikke finnes grenser for hvilke utgifter den oljesmurte staten er i stand til å betale. Men grensene er klare. Og en positiv effekt av den offentlige pensjonskommisjonens innstilling er at det synes å bli forstått av stadig flere.

Som kommisjonens leder, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, skriver i dette nummeret av Magma, er det folks arbeid som må legge grunnlaget for velferd og pensjoner. Det er vel og bra at Norge er rikt på naturressurser, både fornybare og ikke fornybare. Og verdien av den delen av oljeformuen som konverteres til fond, vil vokse ennå i mange år. Likevel blir den liten i forhold til verdien av det arbeidet som hvert år utføres her i landet. Skal vi trygge pensjonene fremover, er det å øke verdien av arbeid det viktigste.

Folk lever lenger, men stadig flere vil gå av med tidligpensjon. Denne trenden må brytes hvis folketrygden skal være et bærekraftig system for kommende generasjoner. For å stimulere folk til å arbeide lenger er det nødvendig med en mer inntektsavhengig folketrygd. Å innføre delingstall, fleksibel pensjonsalder og lengre opptjeningstid er gode forslag som bør kunne få friske folk til å stå lenger i jobb før de pensjonerer seg.

Men Johnsen-innstillingen er bare et første skritt i riktig retning. Arbeidslivet må reformeres på en slik måte at færre stenges ute eller blir utstøtt. Spesielt blir det viktig å ta vare på den eldre arbeidskraften. Her blir det nødvendig med en ny utredning av uførepensjon, fordi det er åpenbart at dagens regler ikke samsvarer med en reformert folketrygd. Johnsen-kommisjonen drøfter ikke dette eksplisitt.

Kommisjonens flertall vil også ha tjenestepensjon til alle arbeidstakere, uten at det er flertall for noen bestemt modell. I tillegg til å finne en obligatorisk ordning blir det viktig å trekke opp linjene mellom private og offentlige tjenestepensjoner på en måte som sikrer mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Det må ikke medføre pensjonstap å skifte fra offentlig til privat sektor eller omvendt.

Det er ingen dristig spådom at pensjon vil stå mer og mer sentralt både i lønnsforhandlinger og i offentlig debatt i årene som kommer. I dette nummeret av Magma presenterer vi artikler som gir god bakgrunn for å delta i denne debatten. God lesning og god sommer!

Magne Gaasemyr

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS