Magma topp logo Til forsiden Econa

Sjeføkonom i Econa | Tore Vamraak | tore@econa.no

Perspektiv­meldingen skisserer utfordringer

– løsningene bestemmes politisk

figur

Tore Vamraak ble tidenes yngste NHH-student som 15-åring, og har siden hatt sentrale stillinger i offentlig og privat sektor. Han har blant annet jobbet som porteføljeforvalter i NBIM, statssekretær i Finansdepartementet og ved statsministerens kontor, Associate Partner i McKinsey og er nå Econas første sjeføkonom.

I denne spalten deler han sine tanker og analyser om norsk økonomi.

Sjeføkonom i Econa | Tore Vamraak | tore@econa.no

Hvert fjerde år legger regjeringen frem sin perspektivmelding. Det er en nøktern og oftest litt dyster fremstilling av hvilke økonomiske utfordringer landet står overfor. Årets perspektiv­melding er intet unntak. Vi har store utfordringer foran oss de neste tiårene:

Det vil stå halvparten så mange i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist sammenlignet med i dag. Statens magma2102_fagdel_img_25.jpgutgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Det økonomiske handlingsrommet på statsbudsjettet går markant ned. Og vi skal gjennomføre det grønne skiftet.

Dette er store utfordringer, men Norge har gode forutsetninger for å komme godt ut av dem. Vi har en godt utdannet befolkning, et godt rustet næringsliv som omfavner digitalisering, og en finansiell styrke som de fleste land misunner oss.

figur

Det største spørsmålet er om stortingspolitikerne faktisk vil løse dem, og om viljen er der i tide. Utford­ringene som årets perspektivmelding viser, har også blitt pekt på i tidligere perspektivmeldinger. Likevel har et flertall på Stortinget fortsatt å fokusere på å bygge ut velferdsgoder heller enn å legge til rette for grønn omstilling. Vi har på mange måter skuslet bort muligheter til å komme bedre ut av det i fremtiden, fordi Stortinget har vært redd for at noen av dagens velgere skulle komme dårligere ut på kort sikt.

Politikere som legger vekt på å bedre dagens velferdsgoder på bekostning av den langsiktige bærekraften, tar ikke sitt ansvar på alvor. Frykten for å skuffe dagens mest høylytte velgere må overvinnes.

Her er det en parallell til håndteringen av klima­ut­fordringene. For 20–30 år siden var klimautford­ringene godt dokumentert og kjent for dem som ville ta dem på alvor. Det var likevel mer behagelig for datidens politikere å skyve problemene foran seg og lytte til bedrifter og arbeidstagere i datidens forurens­ende næringsliv, enn å ta stilling til hvordan de store utfordringene kunne løses. På grunn av gamle unn­latelsessynder må det brukes kraftigere virkemidler i dag.

Vi må unngå å gjøre den samme feilen på det økonomiske området. Econa vil utfordre politikere fra alle partier på hvilke løsninger de har for å gjøre velferdssystemet økonomisk bærekraftig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS