Magma topp logo Til forsiden Econa

Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Handelshøyskolen BIs forskningssider: www.bi.no/forskning. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Politifolk varsler om kollegers overtramp

Siden 2005 har Spesialenheten for politisaker tatt ut tiltale mot 62 politiansatte for straffbare handlinger. 44 prosent av sakene startet som intern varsling, viser prisbelønt studie fra BI.

Det blir ofte hevdet at politiansatte ikke varsler om eller sladrer om kolleger som begår overtramp i tjenesten.

Oppfatningen er så utbredt at den har fått sin egen betegnelse: «The Blue Code of Silence».

Politiet har i kraft av sine oppgaver en rekke maktmidler. Uten tilstrekkelig kontroll med bruken av disse, vil retten til bruk av makt kunne bli en trussel mot rettssikkerhet og demokrati.

Når politiet bryter loven

Norske myndigheter har opprettet en egen spesialenhet for politisaker som har som hovedoppgave å etterforske, avgjøre påtale og føre saker i retten der ansatte i politiet og påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI har sammen med Stefan Holgersson gjennomført en studie av alle dommer i saker der Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale.

Forskerne har blant annet vært opptatt å se hvor stor andel av sakene som oppstod med utgangspunkt i intern varsling.

Resultatene av studien er publisert i en artikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Police Practice and Research. Artikkelen er kåret til tidsskriftets beste artikkel i 2011.

Varsling i politiet

Studien tar for seg tidsperioden fra 2005 til 2009 og omfatter til sammen 57 saker der Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot politifolk. Gottschalk har senere oppdatert studien til å se på perioden fra 2005 til 2010.

Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot til sammen 62 politiansatte i perioden fra 2005 til 2010. 20 av de tiltalte ble frikjent i retten, mens de øvrige 42 politiansatte er dømt for politilovbrudd.

27 av de 62 sakene, 44 prosent, oppstod som følge av intern varsling i politiet. De resterende 35 sakene ble utløst av eksterne klager fra publikum.

– Studien viser at norsk politi varsler om mulige overtramp gjort av kolleger. Varslingen følges også opp av etterforskning som eventuelt ender opp i tiltale og straff, fremholder Gottschalk.

Sakene som baserte seg på intern varsling medførte fengselsstraffer på i gjennomsnitt 150 dager mens de eksterne klagesakene førte til fengselsstraffer på 55 dager i gjennomsnitt.

Forskjellene er ikke statistisk signifikante, men indikerer at sakene med intern varsling i hvert fall ikke blir mildere håndtert enn de øvrige sakene. Den lengste straffen som ble utmålt, startet også med intern varsling.

Idealister varsler

Forskerne har gjennomført en innholdsanalyse av dommene i de 62 sakene.

Ifølge Gottschalk er det en tendens til at det er unge, relativt nyutdannede politiansatte som varsler om mulige overtramp begått av kolleger.

– Det kan virke som om det er idealister som varsler, sier BI-professoren.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS