Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1405_fagdel-20_img_002

Rune Rønning er FoU-direktør i AFF. Han har bakgrunn som klinisk psykolog (UiB), men har arbeidet med organisasjons- og ledelsestema de siste 25 årene. Han har vært tilknyttet AFFs Solstrandprogram over en 20-årsperiode, og har erfaring som konsulent fra et stort antall organisasjoner. Rønning har videreutdanning fra Tavistock Institute of Human Relations (UK), og har en doktorgrad i ledelse (DMan) fra University of Hertfordshire (UK). Han er fagredaktør for Magma 0514.

Rapport fra den norske ledelseshverdagen

Ledelse er viktig fordi ledelsesprosesser innebærer samarbeid mot et felles mål. Da blir det også viktig å skaffe til veie kunnskap om lederes arbeidssituasjon, hvordan den er, og hvordan den bør være. Og det blir viktig å skaffe til veie kunnskap om hvordan ledelse fungerer i praksis.

Dette nummeret av Magma dreier seg om problem­stillinger knyttet til nettopp ledelse i praksis, og artiklene baserer seg i stor grad på AFFs Lederundersøkelser. Den første av disse ble foretatt i 1999, og den tredje i rekken ble foretatt i 2011. Denne siste undersøkelsen resulterte i en bok, «Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0» (Rønning, Brochs-Haukedal, Glasø & Matthiesen, 2013), som tegnet et bredt bilde av norske lederes situasjon. I boken identifiserte mange av forfatterne også tentative sammenhenger mellom lederes opplevelser og oppfatninger, og forhold i organisasjonene lederne virker i. Jeg sier «tentative» med hensikt, fordi AFFs Lederundersøkelser hittil kun har omfattet ledere, og ikke andre aktører i deres organisasjoner. Dette gjør at en må være varsom med å trekke slutninger om karakteristika, eller forhold ved organisasjonen. Flere av artikkelforfatterne i dette nummeret understreker også dette. Likevel utgjør disse undersøkelsene kanskje det beste grunnlaget vi har i Norge for å si noe om hvordan norske ledere vurderer både sin egen situasjon, og forholdene i organisasjonene de virker i.

Artiklene tar for seg tema som: Myter og fakta om lederes arbeidssituasjon, sammenhenger mellom personlighet og ledelse, om såkalt transformasjonsledelse er den beste måten å lede på uavhengig av kontekst, hvordan transformasjonsledelse henger sammen med underordnedes ytelser og nyskapende atferd og hvordan ulike typer lederatferd henger sammen med ulike forhold ved lederen. I tillegg tar en av artiklene for seg et mer prosessorientert perspektiv på ledelse når den undersøker sammen­hengen mellom psykologiske kontrakter mellom leder og underordnet og ledelsesprosessen.

Artiklene speiler viktige felt innen ledelsesforsk­ningen, og antyder også et viktig skille mellom ulike perspektiver: effekten av lederatferd på underordnede og ledelse som en gjensidig påvirkningsprosess. AFFs Lederundersøkelse 2011 ga begrensete muligheter til å forske innenfor det sistnevnte perspektivet. Men ved den neste planlagte undersøkelsen i 2016 vil det endre seg, da vil også underordnede inngå i undersøkelsen.

Jeg håper disse artiklene gir mersmak av faktisk kunnskap om lederes situasjon og virke i dagens Norge.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS