Magma topp logo Til forsiden Econa

Rapport fra den norske ledelseshverdagen

figur-author

Ledelse er viktig fordi ledelsesprosesser innebærer samarbeid mot et felles mål. Da blir det også viktig å skaffe til veie kunnskap om lederes arbeidssituasjon, hvordan den er, og hvordan den bør være. Og det blir viktig å skaffe til veie kunnskap om hvordan ledelse fungerer i praksis.

Dette nummeret av Magma dreier seg om problem­stillinger knyttet til nettopp ledelse i praksis, og artiklene baserer seg i stor grad på AFFs Lederundersøkelser. Den første av disse ble foretatt i 1999, og den tredje i rekken ble foretatt i 2011. Denne siste undersøkelsen resulterte i en bok, «Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0» (Rønning, Brochs-Haukedal, Glasø & Matthiesen, 2013), som tegnet et bredt bilde av norske lederes situasjon. I boken identifiserte mange av forfatterne også tentative sammenhenger mellom lederes opplevelser og oppfatninger, og forhold i organisasjonene lederne virker i. Jeg sier «tentative» med hensikt, fordi AFFs Lederundersøkelser hittil kun har omfattet ledere, og ikke andre aktører i deres organisasjoner. Dette gjør at en må være varsom med å trekke slutninger om karakteristika, eller forhold ved organisasjonen. Flere av artikkelforfatterne i dette nummeret understreker også dette. Likevel utgjør disse undersøkelsene kanskje det beste grunnlaget vi har i Norge for å si noe om hvordan norske ledere vurderer både sin egen situasjon, og forholdene i organisasjonene de virker i.

Artiklene tar for seg tema som: Myter og fakta om lederes arbeidssituasjon, sammenhenger mellom personlighet og ledelse, om såkalt transformasjonsledelse er den beste måten å lede på uavhengig av kontekst, hvordan transformasjonsledelse henger sammen med underordnedes ytelser og nyskapende atferd og hvordan ulike typer lederatferd henger sammen med ulike forhold ved lederen. I tillegg tar en av artiklene for seg et mer prosessorientert perspektiv på ledelse når den undersøker sammen­hengen mellom psykologiske kontrakter mellom leder og underordnet og ledelsesprosessen.

Artiklene speiler viktige felt innen ledelsesforsk­ningen, og antyder også et viktig skille mellom ulike perspektiver: effekten av lederatferd på underordnede og ledelse som en gjensidig påvirkningsprosess. AFFs Lederundersøkelse 2011 ga begrensete muligheter til å forske innenfor det sistnevnte perspektivet. Men ved den neste planlagte undersøkelsen i 2016 vil det endre seg, da vil også underordnede inngå i undersøkelsen.

Jeg håper disse artiklene gir mersmak av faktisk kunnskap om lederes situasjon og virke i dagens Norge.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS