Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjetil Bjørntvedt er advokatfullmektig i Econa.

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Rettigheter ved midlertidig ansettelse

Vi får flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvordan lønnen skal fastsettes dersom man er ansatt i et selskap gjennom et bemannings-/vikarbyrå.

Vårt standpunkt, som vi også formidler til våre medlemmer, er at et ansettelsesforhold gjennom bemanningsbyrå ikke skal diskvalisere deg fra å motta konkurransedyktige betingelser. Hovedhensikten bak virksomheters bruk av bemanningsbyrå er todelt. For det første ønsker mange virksomheter å redusere kostnadene knyttet til personalhåndtering. Dernest vil virksomheters bruk av bemanningsbyrå være relatert til ønsket om å redusere risikoen for feilansettelser. Spesielt gjelder dette i krevende stillinger. Reduserte lønnskostnader er sjeldent eller aldri et argument for bruk av bemanningsbyrå. Selskapene som benytter seg av bemanningsbyrå er altså, slik vi opplever det, beredt til å betale konkurransedyktig lønn til sine ansatte. I tillegg belastes de gjerne for et tillegg til bemanningsbyrået for dekning av indirekte kostnader og den risiko som er forbundet med enhver ansettelsesprosess.

Denne avansen er etter vår mening en legitim betaling for de tjenestene bemanningsselskapene formidler på vegne av virksomhetene som oppdragsgiver. Dessverre har vi sett opp til flere eksempler på at arbeidstakere som er ansatt gjennom bemanningsbyråer tilbys langt lavere lønn, og i enkelttilfeller nektes lønnsjustering, selv etter flere år i samme stilling. Dette bryter med forventningene om at arbeidstaker skal tilbys konkurransedyktige betingelser uavhengig av om det er et bemanningsbyrå eller en annen virksomhet som er motpart i ansettelsesforholdet.

Svekket stillingsvern

For arbeidstaker som er midlertidig ansatt gjennom et bemanningsbyrå medfører slike ansettelser klare ulemper. Arbeidet er lite forutsigbart, særlig ved kortere oppdrag, og man har et svekket stillingsvern som følge av at man er midlertidig ansatt. Dette kommer særlig til uttrykk ved at man ved ansettelser i vikariater mister fortrinnsretten til nye stillinger dersom man skulle bli sagt opp med begrunnelse i bedriftens forhold, og dessuten at man mister retten til å «stå i stillingen» dersom det oppstår tvist knyttet til om hvorvidt det foreligger saklig oppsigelse.

I den forbindelse er det på sin plass å peke på den snevre adgangen som foreligger for å benytte seg av slike midlertidige ansettelser. Arbeidsmiljølovens klare hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast. Av loven fremgår det at arbeidstaker kan ansettes midlertidig når «arbeidets karakter tilsier dette og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften». Loven gir også adgang for midlertidig ansettelser i vikariater. Det vi erfarer som en generell feiloppfatning knyttet til midlertidig ansettelse er at disse bestemmelsene ikke gjelder arbeidstakere som er innleid fra bemanningsbyråer. Som hovedregel er denne oppfatningen feil. Det foreligger ikke økt adgang til bruk av midlertidige ansatte dersom disse ansettes midlertidig gjennom bemanningsbyråer.

Vi er derfor opptatt av å kommunisere at man som ansatt i et firma gjennom et bemanningsbyrå ikke har noen grunn til å akseptere dårligere vilkår eller rettigheter enn det man ville hatt dersom man var ansatt direkte i virksomheten, enten som midlertidig eller fast ansatt.

Dersom du er usikker på hvorvidt du som midlertidig ansatt, enten gjennom bemanningsbyrå eller ansatt direkte i bedriften, har de rettighetene og vilkårene du har krav på, kan du ta kontakt med våre jurister. Disse vil også kunne være behjelpelige til å foreta vurderinger av hvorvidt det foreligger lovlig adgang til midlertidig ansettelse i det enkelte tilfelle.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS