Magma topp logo Til forsiden Econa

Samfunnsansvar på styrets agenda

figur-author

«Gud skapte ikke bedriftene», sier Lady Lynn Forester de Rotschild, initiativtaker til Coalition for Inclusive Capitalism, i et intervju med styremagasinet Board Agenda 1. Poenget hennes er at bedriften er konstruert av samfunnet, og at investorer og styrer må tenke nytt rundt begrepet kapitalisme i takt med samfunnsutviklingen.

Tanken om at kapitalisme handler om mer enn penger, kan være uvant for økonomer, som utgjør en stor andel av medlemmene i norske styrer. Men oppmerksomheten om bedriftens rolle i samfunnet er stadig økende, og når kundenes beslutninger treffer både topp- og bunnlinje, ja, da er tiden overmoden for at temaet får plass høyere opp på styrets agenda.

Dette bør ikke komme som noen overraskelse. Regnskapslovens § 3–3 c om redegjørelse om samfunnsansvar krever jo at «[s]tore foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter». Dette kravet følges opp i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kapittel 10 om internkontroll og risikostyring 2, der det blant annet heter: «Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.»

Internasjonale regelverk går i samme retning. EUs direktiv for ikke-finansiell rapportering fra 2014 (Non-Financial Reporting Directive) 3 har som formål å «drive better performance from companies in respect of environmental and social matters, and, through reporting, to be more transparent about their operation. Companies are required to include non-financial statements in their annual reports from 2018 onwards». Da Oslo Børs i fjor fjernet kravet om kvartalsrapportering, 4 var det som direkte følge av dette EU-direktivet og tilhørende endringer i verdipapirforskriften for børsnoterte selskaper. Intensjonen er å bidra til sterkere vekt på langsiktig verdiskaping.

Det er verdt å merke seg at King Report on Corporate Governance går betydelig lengre. Siden første utgave i 1994 har denne rapporten, som utgjør Sør-Afrikas retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, vært noe av et værmerke for utviklingen i corporate governance, med betydelig innflytelse på internasjonale rammeverk over tid. Fjerde utgave (King IV 5), som utkom sist november, integrerer en bredere forståelse av selskapets verdi og verdiskaping som ikke bare inkluderer finansiell kapital, men også sosial kapital og naturressurser. For å utvikle gode rammer for corporate governance og rapportering, som bedre ivaretar selskapets samlede verdier, tar King IV utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og et interessentperspektiv som omfatter langt flere enn selskapets eiere.

Også ledende internasjonale institusjonelle investorer som Black Rock stiller seg bak ønsket om et bredere syn på langsiktig verdiskaping: «We believe that companies with sound corporate governance practices, including how they manage the environmental and social aspects of their operations, offer better risk-adjusted returns over time.» 6

Toneangivende norske investormiljøer samstemmer. Norges Bank Investment Management uttrykker det slik: «Som en langsiktig finansiell investor er vi tjent med en bærekraftig utvikling i markedene og selskapene vi er investert i. I forvaltningen vurderes derfor blant annet selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold som kan ha en vesentlig innvirkning på fondets avkastning.» 7 I Folketrygdfondets eierskapsutøvelse 8 heter det: «Vi forventer at selskapene kommuniserer finansiell informasjon til markedet og redegjør for verdier, styringsprinsipper og vesentlige miljø- og samfunnsmessige forhold.»

Kundene har også begynt å bruke makten sin: Dersom de ikke liker hvordan selskapet opererer, lar de ganske enkelt være å kjøpe produktene, og det er da det begynner å svi.

Ansvarlige selskaper forutsetter ansvarlige styrer

Langt de fleste norske selskapene etterlever en høy etisk standard og er opptatt av å opptre samfunnsmessig ansvarlig både hjemme og ute. Dette gjør dem til attraktive investeringsobjekter, forretningspartnere og arbeidsgivere. Men hva er det som gjør de beste selskapene best? Og hvordan kan ditt styre sørge for at selskapet du representerer, blir best i klassen – også over tid?

Først og fremst må styret ta selskapets samfunnsrolle med som forutsetning for den overordnede strategien. Styret har ikke bare ansvar for at virksomheten følger lover og regler og opptrer i henhold til alminnelig oppfatning av hva som er god oppførsel. Det må også besvare spørsmålet om hvorfor selskapet er til, og hvilken rolle det spiller i samfunnet det er en del av.

Internasjonalt benyttes gjerne begrepet purpose for å beskrive selskapets formål utover å tjene penger. Undersøkelser viser at selskaper som tydelig har definert formålet med virksomheten, og som lever etter det, har høyere inntjening enn de som ikke har definert et tydelig formål. Faktisk 41,8 prosent høyere, ifølge en undersøkelse utført av det norske selskapet MISSION. 9

Verdiskapende rapportering?

Både for investorer og andre interessentgrupper ligger noe av utfordringen i hvordan virksomheter kommuniserer og rapporterer. Vi registrerer at svært mange selskaper begrenser seg til pliktløp i form av meningstom avviksrapportering i årsrapporten. Men det er også mange som rapporterer separat om samfunnsansvar – noen i form av detaljerte regnskap over for eksempel miljøpåvirkning og ressursforbruk; andre i mer luftige skrytebøker.

Men uansett innhold og omfang mangler ofte det mest essensielle og interessante: Samfunnsansvarsrapportene unnlater å vise oss hvordan spesifikke aktiviteter, innsatser, engasjementer eller måleparametere er knyttet opp mot selskapets overordnede formål og strategi. Ofte er det heller ikke tydelig hvordan de henger sammen med virksomhetens finansielle resultater. En nylig gjennomført undersøkelse 10 viser da også at verken investorer eller andre interessenter finner verdi i dagens selskapsrapportering.

For å bøte på dette har IIRC (International Integrated Reporting Council) utviklet et rammeverk for integrert rapportering. 11 Også andre organisasjoner og initiativer ser på mulighetene for å utvikle verktøy for mer effektiv måling og mer meningsfull rapportering av selskapets verdi, på kort og lang sikt.

Lover og regler setter rammer, men god corporate governance og meningsfull rapportering handler ikke først og fremst om compliance, men om hvordan selskapet forvalter ressursene det har til rådighet, til å skape merverdi. Virksomheter som skader omgivelsene sine, er ikke langsiktig verdiskapende og vil ikke overleve over tid.

 • 1: Board Agenda, Gavin Hinks, 14. august 2017. http://boardagenda.com/2017/08/14/capitalising-corporation-lady-lynn-forester-de-rothschild/
 • 2: Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, kapittel 10 http://www.nues.no/filestore/Dokumenter/Anbefalingene/2014/2014–10–30Anbefaling2014NORweb.pdf (lest 6. september 2017).
 • 3: EU Non-Financial Reporting Directive, 2014. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en (lest 6. september 2017).
 • 4: Børssirkulære 4/2016. https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer/4–2016-Endringer-i-aksjeutstederreglene-paa-Oslo-Boers-og-Oslo-Axess (lest 6. september 2017).
 • 5: KING IV Report on Corporate Governance for South Africa, 2014. https://c.ymcdn.com/sites/iodsa.site-ym.com/resource/collection/684B68A7-B768–465C-8214-E3A007F15A5A/IoDSA_King_IV_Report_-_WebVersion.pdf (lest 6. september 2017).
 • 6: BlackRocks nettside: https://www.blackrock.com/corporate/en-us/about-us/investment-stewardship (lest 6. september 2017).
 • 7: NBIMs nettside: https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/ansvarlig-forvaltning2/ (lest 6. september 2017).
 • 8: Folketrygdfondets eierskapsutøvelse, http://www.folketrygdfondet.no/getfile.php/131413/Dokumenter/Virksomhetstyring/ftf_eierskapsut%C3%B8velse_per_22032017.pdf (lest 6. september 2017).
 • 9: The Mission Purpose Report 2017. https://www.mission.no/e-bok/mission-purpose-report-2017/ (lest 6. september 2017).
 • 10: Can a different framework of value enable greater trust in business? http://www.ey.com/uk/en/services/assurance/ey---long-term-value (lest 6. september 2017).
 • 11: Integrated Reporting. http://integratedreporting.org/what-the-tool-for-better-reporting/ (lest 6. september 2017).

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS