Magma topp logo Til forsiden Econa

Svenn Are Jenssen er utdannet MBA fra USA og dr.ing. fra NTNU. Han er dekanus ved Siviløkonomutdanningen i Bodø. Han har bakgrunn fra forskning knyttet til innovasjon og nyskapning.

Frode Mellemvik er rektor ved Høgskolen i Bodø. Han er også professor ved Siviløkonomutdanningen i Bodø. Hans forskning er innenfor områdene regnskap og økonomistyring.

Samspillet mellom forandring og økonomisk informasjon - intensjoner og paradokser

Studier som er gjennomført tilknyttet anvendelse av økonomisk informasjon, tar i det vesentligste utgangspunkt enten i store bedriftsorganisasjoner eller i organisasjoner innen offentlig sektor. En kjenner følgelig lite til hvordan regnskap og annen økonomisk informasjon anvendes i mindre bedrifter. Enda mindre kjenner en til hvordan denne type informasjon anvendes i forandringsprosesser. I denne artikkelen vil vi med bakgrunn i studier av fem bedrifter (Mellemvik 1997) drøfte sammenhenger mellom de forandringer disse bedriftene var igjennom, og anvendelsen av økonomisk informasjon. Ettersom begrepene forandring og økonomisk informasjon ikke er selvforklarende, omfatter artikkelen også en drøfting av disse.

Mens normativ regnskapsteori tilsier at økonomisk informasjon skal anvendes til beslutning og kontroll, viser studier som er gjort tilknyttet regnskapets funksjoner, i praksis at økonomisk informasjon kan ha mange andre og svært sammensatte funksjoner (se f.eks. Mellemvik et al. 1988 og Puxty et al. 1994). Selv om det er rimelig å anta at økonomisk informasjon virker inn ved diagnosestilling og som grunnlag for beslutning om forandring, vet en lite om hvorvidt og eventuelt hvordan dette skjer. Videre kjenner en heller ikke til hvilken type informasjon, hvilke dokumenter, oppstillinger, datasett o.l. som kommer til anvendelse, og heller ikke hvem som er de viktigste brukere av økonomisk informasjon i slike prosesser. En kjenner heller ikke til om selve forandringsprosessen påvirker kravene til denne type informasjon. Kanskje er det slik at regnskapssystemer og regnskapsrapporter forblir uendret selv om bedriften gjennomgår en betydelig forandring? Kanskje er det slik at dette er bevisst, dvs. at eiere, finansielle institusjoner og andre brukere ikke ser noen nytte i endring av regnskapssystemet? Kanskje er det slik at regnskapssystemene, de rapporter som systemene genererer, og de begreper rapportene er bygd på, framstår som kompliserte og vanskelig anvendelige som grunnlag for å få fram informasjon som vurderes som relevant av aktørene som deltar i forandringsprosessen? Eller kanskje er det slik at systemene ikke endres fordi det ikke er bevissthet blant brukerne om hva informasjonen kan anvendes til? Vi skal i det følgende først drøfte begrepene forandring og økonomisk informasjon. Deretter vil vi diskutere sammenhengen mellom forandring og anvendelse av øknomisk informasjon i fem ulike bedrifter.

HVA ER FORANDRING?

Forandring synes for bedriften som for individet å handle om det å leve, dvs. forandringen er en del av livsprosessen. Ettersom bedriftens liv naturlig nok er av interesse for forskere som arbeider for å få fram ny kunnskap om bedriften, er det levert mange bidrag som knytter seg til bedriften og forandringer (se f.eks. Chandler 1977; Morgan 1986; Snyder 1955).

Selve begrepet - forandring - kan gis mange betydninger. Wipp (1996) påpeker at mange av de som anvender dette begrepet, likevel ikke synes å ha bevissthet om dets mange meninger. Med forandring kan en f.eks. mene omarbeidelse, omdannelse, transformasjon, modifikasjon, omskifte, omslag, veksling, læring, fornyelse, rekonstruksjon, tilpasning, omstilling. Slike synonymer kan gi ulike assosiasjoner til begrepet forandring. En type distinksjon knytter seg f.eks. til verdiklangen i de meninger som kan ligge til grunn for forståelsen av begrepet forandring. Særlig forandring i betydningen fornyelse, men også i betydningen rekonstruksjon, bringer oppmerksomheten mot noe positivt.

Foruten at en kan få forståelse av hva forandring er ved å fokusere på selve begrepet, kan en også nærme seg en forståelse ved å fokusere på hva som er substansen i forandringen. Med substans mener vi hva forandringen består av. Forandringen kan være et produkt på den måten at «det nye» er forskjellig fra «det gamle». I dette ligger det også en tidsdimensjon, f.eks. på den måten at «det gamle» forbindes med det eksisterende og «det nye» med det som skal komme. Forstått på denne måten er forandringen en visjon. Substansen kan også være knyttet til handlinger og ny praksis på den måten at «det gamle» er det som fantes i går, mens «det nye» er det eksisterende. Forandringen trenger imidlertid ikke å være knyttet til at nye handlinger eller visjoner framkommer. Den kan være selve prosessen, dvs. det som skjer. Det kan til og med være slik at prosessen blir endret for å sikre at handlingene gjennomføres på samme måte som før. Eller som Czarniawska-Joerges (1992:286) uttrykte det: «För att bevara status quo måste man forändra.»

HVORFOR SKJER FORANDRINGER?

Forståelsen av hvorfor det skjer forandringer, er nært knyttet til forståelse av hva forandring er. En måte å forstå hvorfor det skjer forandringer, er å fokusere på det en kan kalle «årsakene til» forandringen. Forandringer kan f.eks. skje som reaksjoner enten på endringer i organisasjonens omgivelser eller på endringer internt i organisasjonen. Organisasjonens omgivelser kan gjøre det nødvendig for organisasjonen å gjøre forandringer.

I stedet for å rette oppmerksomheten mot årsakene til forandringene, kan drivkreftene til forandringen knyttes til det som er - eller er ment å være - «effektene av» forandringen. Disse effektene er gjerne enten det å bli bedre eller det å overleve. Mens det å bli bedre bygger på en positivt ladet forståelse av hva forandring er, er overlevelsesforandringen knyttet til noe mer negativt, f.eks. at forandringen skjer som følge av en krise. Mens «bli bedre»-forandringen gjerne har preg av å være proaktiv på den måten at den skal forhindre krisesituasjoner, er «overlevelses»-forandringen mer preget av det reaktive.

Mange av de studier som har fokusert på hvorfor det skjer forandringer i bedrifter, har hatt bedrifter som har vært i en eller annen form for krise, som studieobjekter (se f.eks. Argenti 1976; Slatter 1984). I disse studiene gis det mange ulike årsaker til krisene, og følgelig også mange årsaker til hvorfor forandringer har funnet sted. Uklar regnskapsinformasjon, sviktende budsjettkontroll, mangelfull likviditets- og kostnadsstyring framkommer f.eks. i disse studiene som årsaker til kriser og til at forandringer må finne sted. Selv om disse studiene ikke viser det, er det underforstått at klar regnskapsinformasjon og god økonomistyring gir grunnlag for mer kontinuerlige forandringer av proaktiv karakter.

HVORDAN SKJER FORANDRINGER?

En vanlig måte å forstå forandringer på er som planlagte innovasjoner eller tilpasninger til omgivelsene (Czarniawska og Sevón 1996). Det at noe er planlagt eller at noe tilpasses, gir indikasjoner om at forandringsprosessene er bevisste og preget av intensjoner. Som en opponent til denne forståelsen kan vi forstå forandringsprosesser som tilfeldige koblinger mellom situasjoner, problemer, alternativer og løsninger vi har for hånden (se Cohen et al. 1972). Mens den førstnevnte forståelsen ser på forandringer som noe som er preget av kontinuitet og evolusjon, vil «tilfeldighetsforståelsen» heller se på forandringer som noe som skjer fra tid til annen, og som dermed kan være mer preget av revolusjon enn av sammenhengende utvikling.

Måten forandringer skjer på, kan også knyttes til et samspill mellom det som forandres, og dets kontekst, eller forandringen kan sees på som om den skjer nærmest uavhengig av konteksten. Utfra sistnevnte forståelse antar en at forandringen har en målsetting, og videre at denne målsettingen gir grunnlag for utvikling av prinsipper og teknikker som skal anvendes i forandringsprosessen. Når en forstår forandringsprosessen som et samspill mellom konteksten og det som forandres, er en nærmere en flerperspektiv tilnærming.

Når forandringen forklares som noe som skjer uavhengig av kontekst, får den også et automatisk preg. Denne forandringsprosessen kan forståes utfra en maskinmetafor (Morgan 1986), dvs. at forandringen består av deler eller elementer som er gjensidig avhengige av hverandre, og hvor hvert enkelt element har klart definerte oppgaver eller roller. Det å få til forandringen består da i å få disse elementene til å fungere slik som tenkt, gjerne på den måten at forandringen skjer om en følger visse rutiner.

Automatikken og maskinmetaforen er lite egnet for å forklare forandringsprosessen når forandringen forståes som et samspill mellom det som forandres, og konteksten rundt. Denne interaksjonen gir også grunn til å forstå forandringen som en læringsprosess, f.eks. som at forandringen er et produkt av det som bedriften lærer i dette samspillet. Levitt og March (1988) viste at organisasjoners læring var preget av egne erfaringer og av erfaringer som andre organisasjoner har hatt. Læring av egne erfaringer framkommer gjennom kunnskaper og kompetanse som bedriften har utnyttes for å finne nye løsninger. I tillegg kan denne type læring bygge på eksperimentering med nye og ukjente alternativer.

Forandringsprosessen kan imidlertid også forståes som en avlæringsprosess. Ettersom ønske om forandring gjerne innebærer at en ønsker å gjøre noe annet enn det en har gjort tidligere, kan læring, som i sin natur er preget av egne eller andres erfaringer, vanskeliggjøre eller hemme forandringer. Forandringen krever noe nytt, og følgelig må innlærte rutiner og standardprosedyrer avlæres. Bedrifter som ikke er dyktige til å avlære eller glemme, vil derfor kunne ha problemer med å få til forandringer (se f.eks. Hedberg 1981).

ØKONOMISK INFORMASJON

«Økonomisk informasjon» kan på samme måte som «forandring» forståes på mange måter (se f.eks. Chambers 1995). For å nærme seg en forståelse av dette sammensatte begrepet er én mulighet å ta utgangspunkt i hvert enkelt delbegrep, dvs. økonomi og informasjon. Begrepet økonomi er avledet av det greske ordet oikos, som betyr hjem eller hus, og begrepet kan således i sin grunnform forståes som husholdning eller hushold. Slik begrepet anvendes i dagligtalen, knyttes det mer til beskrivelse av den virksomhet som skjer innen en organisasjon, enn som en definisjon av selve enheten. Økonomibegrepet er følgelig knyttet til den mer eller mindre planmessige virksomhet som skjer innen organisasjoner med sikte på å tilfredsstille materielle behov. Eksempelvis kan økonomi som fagområde defineres som studiet av hvordan individer, grupper av individer, organisasjoner som bedrifter, kommuner og hele samfunn framskaffer og anvender ressurser (se f.eks. Robbins 1935). Ettersom ressursene vanligvis er begrensede, handler økonomi ofte om valg vedrørende alternative muligheter for anskaffelse og anvendelse av ressurser. Forstått på denne måten handler økonomi mye om handlinger og visjoner eller planer som måles i penger og rapporteres i regnskaper, prognoser og budsjetter.

Økonomi kan imidlertid også forståes som en type retorikk hvor det benyttes mange metaforer i tilknytning til drøftingen av visse typer tekster (Czarniawska-Joerges 1992). Tekstene kan være regnskapsrapporter, budsjetter, kalkyler, og metaforene uttrykt i begreper som f.eks. «den usynlige hånden», «god regnskapsskikk», «resultat» og «likevekt». Kanskje er den mest overbevisende metaforen innen økonomien tall. Denne metaforens kraft kan ifølge McCloskey (1986) til og med være så sterk at når et spørsmål er redusert til tall, så tror mange at spørsmålet er brakt utenfor det som er menneskelig påvirkbart.

INFORMASJON

Også når det gjelder informasjonsbegrepet, finnes det mange forståelser eller perspektiver (se f.eks. Stinchcombe 1990). I sin grunnbetydning er informasjon gjerne knyttet til opplysning, viten, underretning. Forstått på denne måten blir informasjon et gode som synes å ha en egenverdi på den måten at det i informasjonen ligger en mening som er uavhengig av de mennesker som er involvert i det å sende og motta dette godet. Ryle (1990) påpekte at et slikt syn på informasjon er svært problematisk, fordi det forutsetter at meningen er en del av den fysiske verden, og at meningen kan identifiseres atskilt fra den interaksjon som skjer mellom informasjon og mennesker. March og Sevón (1988:437) påpeker derimot at informasjonssamling er en del av livet.«Individuals and organizations are entertained by exchanging information and constructing what might be imagined to be true or just imagined. Fantasy is a part of understanding and idle talk is fun.»

Jönsson (1996) beskriver et «tolkningsperspektiv» 1 som innebærer at et budskap ikke inneholder informasjon før det blir gitt mening av mottakeren - tolkeren. Dette innebærer at budskapet f.eks. i en økonomirapport først må forståes. Deretter kan det analyseres ved hjelp av regler og prosedyrer. Informasjon blir da ikke innholdet i budskapet. Budskapet framtrer gjennom de tolkninger som mottakeren gjør av denne informasjonen, dvs. meningen kommer fram i mottakeren. Ofte er disse tolkningene enkle for mottakeren. Det dreier seg gjerne om gjenkjennelse. Gjenkjennelsen bygger på erfaring, og erfaring er knyttet til tidligere handlinger og situasjoner som hadde sine spesifikke kontekster. Mottakerens tolkning bygger derfor på så vel tidligere erfaringer som den spesifikke konteksten (se f.eks. March og Olsen 1974). Senderens situasjon blir følgelig komplisert. Ettersom han ikke har, og heller ikke kan få full kontroll med mottakerens tolkninger, kan han heller ikke få full kontroll med hvordan budskapet blir forstått. I et tolkningsperspektiv vil økonomisk informasjon følgelig knyttes til budskap som framkommer gjennom tolkning av den informasjon som finnes i så vel formelle økonomiske rapporter - eksempelvis regnskap, budsjett, prognoser, kalkyler, kontoutskrifter fra bank - som i andre mer uformelle økonomiske beskrivelser, f.eks. mediaoppslag og samtaler.

ØKONOMISK INFORMASJON SETTER I GANG FORANDRING

Fire av de fem bedriftene som vi studerte, hadde betydelige økonomiske problemer målt bl.a. med store underskudd de siste år. For disse fire bedriftene var det de vanskelige økonomiske situasjonene som genererte forandringene. En av bedriftene hadde så store akkumulerte underskudd at den ville gått konkurs om ikke offentlige myndigheter (kommune og fylkeskommune) hadde vært villig til å skyte inn ny egenkapital. Dette engasjementet fra det offentlige fikk bedriften til ved stadig å henvise til at den hadde en tilleggsverdi som ikke framkom i årsresultatene. Denne tilleggsverdien som bedriften omtalte - som at den var samfunnsøkonomisk lønnsom med henvisning til sysselsettingseffekter og god anvendelse av råstoffet (trevirke) - ble fokusert i årsrapportene for alle år hvor bedriften gikk med underskudd.

For denne bedriften var den videre forståelsen av den økonomiske informasjonen knyttet til at bedriften måtte forsøke å bli bedre, og at dette krevde nyinvesteringer. Bedriftsledelsen anvendte følgelig økonomisk informasjon både som et grunnlag for å si at bedriften burde bli bedre, og som et grunnlag for å si at når den ikke var god nok, så hadde den en tilleggsverdi. Den økonomiske informasjonen blir følgelig forstått som det å tegne et korrekt bilde av situasjonen, dvs. underskuddene tilsa at noe måtte gjøres. Samtidig ble underskuddene forstått slik at de uttrykte et feilaktig bilde, at de ikke viste tilleggsverdien. Anvendt på denne måten blir økonomisk informasjon kraftfull fordi den gir grunnlag for såvel en søken etter å bli bedre, som en søken etter det å argumentere for at det som gjøres, er bra.

To av bedriftene gikk konkurs. I regnskapene for disse bedriftene er det vanskelig å se de økonomiske problemene. Først ved en rekonstruksjon av regnskapene og ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling framkommer det av regnskapsmaterialet at begge bedriftene i flere år før konkursen hadde hatt betydelige problemer. Det er derfor nærliggende å hevde at fordi det ikke tidsnok kom fram gjennom den formaliserte økonomiske rapporteringen at bedriftene hadde store økonomiske problemer, ble forandringen total på den måten at bedriftene ble oppløst.

En av bedriftene hadde etablert seg i Russland. Denne etableringen bygde på intensjoner som uttrykte forventninger om økonomisk lønnsomhet. Selv om disse forventningene ikke var knyttet til formelle økonomiske oppstillinger, var det informasjon knyttet til økonomi som gjorde etableringen interessant.

De forandringene som denne bedriften var igjennom etter etableringen, er også knyttet til anvendelse av økonomisk informasjon. Selv om heller ikke denne informasjonen uttrykkes i formelle talloppstillinger, men framkommer gjennom handlinger, eller manglende handlinger - eksempelvis manglende leveringer - er informasjonen av økonomisk karakter. Bedriftsledelsen visste at manglende eller kvalitetsmessig dårlige leveringer og manglende motivasjon hos de ansatte ville gi økonomiske problemer. Derfor måtte noe gjøres. Denne bedriften viser også at det som erfares som relevant økonomisk informasjon i selve forandringsprosessen, kan være noe annet enn den informasjon som lå til grunn for forandringen.

For en av bedriftene var anvendelse av økonomisk informasjon problematisk. Årsaken var at denne bedriften hadde vært igjennom en finansiell rekonstruksjon. Som følge av denne rekonstruksjonen hadde bedriften en bra økonomi selv om den virkeligheten som hadde brakt bedriften inn i vanskelighetene, ikke hadde blitt enklere. Anvendelse av økonomisk informasjon var følgelig vanskelig fordi de fundamentale problemene ikke framkom i de formelle økonomiske oppstillingene. De erfaringer som bedriftsledelsen gjorde, var at mange ansatte i bedriften trodde at de nye regnskapstallene - som bare reflekterte den finansielle rekonstruksjonen - indikerte at det meste var bra. Det er derfor ikke opplagt at forståelsen og anvendelsen av økonomisk informasjon påvirkes av den forandringen som bedriften har vært igjennom. Et regnskap som viser god soliditet og akseptable regnskapsresultat, kan lett tolkes som et tegn på at det meste er bra. Bedriftsledelsen måtte derfor skape en kriseforståelse, og den fikk til en form for eksperimentell utvikling som i utgangspunktet ikke bygde på de formaliserte økonomiske beskrivelsene. I disse eksperimentene utviklet den nye økonomiske oppstillinger, eksempelvis nye kalkyler.

Oppsummert kan vi derfor si at økonomisk informasjon bidrar til å sette i gang forandringen, og dersom denne informasjonen ikke er relevant i forhold til behovet for forandring, kan konsekvensene bli fatale. Irrelevant økonomisk informasjon holder tilbake forandring (jf. de to bedriftene som gikk konkurs). Videre anvendes økonomisk informasjon i forandringsprosessene. Anvendelsen er avhengig av hvordan bedriften eller bedriftsledelsen forstår eller vil at andre skal forstå forandringsproblemene. Videre bidrar selve forandringsprosessen til å definere hva som er relevant økonomisk informasjon. Det er mer uklart hvordan selve forandringen vil virke inn på anvendelse og forståelse av økonomisk informasjon. Når noe er forandret til noe som i regnskapet framstår som bra, er det ikke opplagt at dette vil bidra til at regnskapsinformasjon anvendes på en ny måte. Det er mer trolig at akseptable regnskapsbilder gjør at brukerne ikke opplever noe behov for å arbeide for å få fram alternativ økonomisk informasjon. For at dette skal skje kreves det at noen setter nye spørsmålstegn. I figur 1 er disse sammenhengene mellom økonomisk informasjon og forandring anskueliggjort.

FORANDRING OG KONTEKST

Framstillingen i figur 1 er imidlertid for snever for å forstå de forandringene som disse bedriftene har vært i, og dels fortsatt er i. Selv om disse bedriftene påbegynte forandringene med bakgrunn i økonomisk informasjon, reflekterer denne informasjonen bare de bakenforliggende forhold som gjorde forandringer ønskelige og/eller nødvendige. De vanskelige økonomiske situasjonene som bedriftene var i, hadde sin bakgrunn i forhold som f.eks. at bedriftene ikke var konkurransedyktige i markedet, at de hadde for høye kostnader, eller at de var lokalisert slik at lønnsom drift var vanskelig. Selv om etableringen av en av bedriftene i Russland bygde på forventninger knyttet til det økonomiske potensialet ved en slik etablering, var det markedet, samarbeidet med russiske bedrifter, og den tekniske og rimelige kompetansen som utgjorde de mer bakenforliggende forhold som gjorde etableringen interessant. Dette innebærer at den økonomiske informasjonen er knyttet til konteksten 2 på den måten at forandringen finner sted i en kontekstuell sammenheng. Imidlertid virker selve forandringen inn på konteksten, eller uttrykt på en annen måte: i selve forandringsarbeidet søker bedriftene å definere konteksten slik at den passer inn i dette arbeidet.

figur

Figur 1: Økonomisk informasjon før, under og etter forandring

For bedriften som argumenterte med at den hadde en tilleggsverdi utover regnskapsresultatet, var intensjonen ved etableringen av bedriften at den skulle drive bedriftsøkonomisk lønnsom trevirkeproduksjon. Da dette viste seg å være vanskelig, startet en prosess hvor bedriften forsøker å omdefinere sammenhengen mellom bedriften og konteksten. I dette omdefineringsarbeidet trakk bedriften på deler av de intensjonene som etableringen bygde, f.eks. at bedriften skulle sikre arbeidsplasser og trevirkeproduksjon i de nordligste landsdelene. Ved denne omdefineringen frigjorde den seg fra en annen del av intensjonen, nemlig bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Etter den nye definisjonen var den tilleggsverdi som ikke kunne avleses i bedriftens regnskap, vesentlig. Bedriften lyktes da også i dette arbeidet ved at den stadig fikk tilført ny kapital, og overlevde til tross for de bedriftsøkonomiske resultatene.

For Russlandsbedriften var intensjonen at samarbeid mellom norske og russiske bedrifter skulle gi lønnsom drift. Da dette ikke fungerte, frigjorde bedriften seg i stor utstrekning fra de russiske eierne. Bedriften snevret på denne måten inn den relevante konteksten for de forandringer den var inne i. I den nydefinerte konteksten inngikk ikke disse russiske bedriftene på eiersiden. Bedriften søkte også å stramme inn hva som skulle oppleves som relevant, ved å harmonisere ulike interne rutiner og den sosiale atferden i bedriften. Dette for å få til de handlinger som forandringene krevde. Kun når bedriften ikke hadde erfaring å bygge på, og den videre var usikker på hvordan ulike løsninger ville fungere, var den åpen for eksperimentering. Dette skjedde først og fremst gjennom valg av leverandører og valg av systemer for å følge opp disse leverandørene. Bedriften hadde i ettertid ønsket at den kunne unngått denne eksperimenteringen. Den ville foretrukket egen produksjon. På grunn av alle problemene som denne eksperimenteringen innebar, hadde den ønsket at den kunne snevre inn også denne kontekstuelle sammenhengen.

figur

Figur 2: Forandring og kontekst

Mens treforedlingsbedriften forsøkte å omdefinere konteksten og Russlandsbedriften forsøkte å snevre inn konteksten for å få til forandringene, var bedriftsledelsen i en av de andre bedriftene opptatt av en utvidet kontekstuell forståelse hos bedriftens ansatte. Det viktige var å få fram en forståelse av at selv om regnskapstallene var akseptable, skyldtes dette ikke at bedriften hadde fått til de nødvendige forandringer. For å få til disse forandringene måtte de ansatte få en forståelse for hva bedriftens problemer bestod i. Disse problemene var knyttet til den konteksten som bedriften opererte i, dvs. de markeder, de konkurrenter og de leverandører som bedriften skulle forholde seg til.

I figur 2 er sammenhengen mellom forandring og kontekst illustrert. Forandringen finner alltid sted i en kontekst, og selv om økonomisk informasjon bidrar til å sette i gang forandringen, foregår den i forhold til det som defineres som bedriftens og forandringens kontekst. Selve forandringen bidrar imidlertid til at konteksten redefineres. Den måten disse bedriftene håndterte økonomisk informasjon på i tilknytning til de forandringer bedriftene var inne i, viser også at økonomisk informasjon kan bidra til at det i bedriftens kontekst etableres eller vedlikeholdes tillit til bedriften og de forandringer den gjør.

Når det gjelder de bedriftene som gikk konkurs, kan en kanskje hevde at årsaken til det var at de ikke lyktes i å omdefinere, snevre inn eller utvide bedriftenes kontekst. Selv om det ofte er vanskelig å avgjøre hva som er årsak og hva som er virkning, synes det nærliggende å anta at årsaken til at disse bedriftene ikke lyktes i dette redefineringsarbeidet, var at de kom for sent i gang med nye relevante handlinger. Dette fordi de for sent ble klar over de økonomiske problemene som nødvendiggjorde forandringer og en eller annen form for redefinering av konteksten.

INTENSJONER OG PARADOKSER

Forandringene som har preget disse bedriftene, er på mange måter paradoksale ved at de inneholder motsetninger mellom intensjoner og det som blir virkeligheten. Treforedlingsbedriftens tilførsel av ny kapital fra det offentlige bygget på intensjonen om at bedriften dermed - i alle fall etter hvert - ville oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Når den ikke ble lønnsom, fikk den likevel ny kapitaltilførsel fra det offentlige. På grunn av de økonomiske problemene i bedriften, trakk de private eierne seg ut av bedriften. De nye eierne fra offentlig sektor var imidlertid opptatt av at bedriften skulle ha nær kontakt med næringslivet. Dette fikk de bl.a. til ved å inkludere flere representanter fra næringslivet i styret.

Det at bedriften som fikk til en finansiell rekonstruksjon overlevde, utgjør også et paradoks. Bedriften fikk gjennom en akkord slettet relativt ny gjeld og fikk ny egenkapitaltilførsel nærmest til tross for at den hadde vært konkurs to ganger like før denne akkorden. Russlandsbedriften klarte seg godt etter at samarbeidet med de russiske bedriftene raknet. Nettopp dette samarbeidet utgjorde noe av grunnlaget for bedriftsetableringen.

I figur 3 er utviklingen fra intensjoner til paradokser vist i skisseform. Denne skissen har de svakheter som slike skisser ofte har, ved at det skapes inntrykk om kausale samband. Ideen med skissen er ikke å si at det ikke finnes andre «piler» og andre momenter i utviklingsforløpet. Derimot er hensikten å strukturere hvordan utviklingen i de studerte bedriftene kan forståes. Bedriftene begynte på forandringene med utgangspunkt i økonomisk informasjon. Denne informasjonen var relevant i forhold til den konteksten hvor forandringen skulle finne sted. De intensjonene som forandringene bygde på, kan på den måten sies å ta utgangspunkt i bedriftenes økonomiske informasjon, som igjen reflekterer bedriftenes og forandringenes kontekst. I figuren er det også tegnet inn en sammenheng direkte fra konteksten til intensjonene. Denne figursammenhengen er ment å illustrere at det også i de forandringer som disse bedriftene har vært igjennom - og delvis befinner seg midt inne i - finnes intensjoner som ikke kan knyttes til bedriftens økonomiske formål. Gjennom forandringen redefineres konteksten, og virkeligheten framstår som paradoksal i forhold til forandringsintensjonene.

Som det gikk fram av drøftingen foran (se figur 1), vil forandringsprosessen påvirke hva som er relevant økonomisk informasjon. I figur 3 er dette anskueliggjort ved de stiplede linjene fra «forandring», «redefinert kontekst» og «paradokser» til «økonomisk informasjon». Ettersom forandringen, og dermed paradoksene definerer relevant økonomisk informasjon, vil de også være med på å definere nye intensjoner for nye forandringer. Dermed vil de nye intensjonene avspeile de tidligere paradokser. Samtidig vil disse nye intensjonene gi grunnlag for nye forandringer, ny redefinering av konteksten og følgelig framtreden av nye paradokser.

figur

Figur 3: Fra intensjoner til paradokser

Transformasjonen av intensjoner via paradokser til nye intensjoner tar tid. For de bedriftene som har vært inkludert i denne studien, og som har overlevd forandringen, er det da også et karakteristikum ved forandringsprosessene at de har tatt tid, dels lang tid. Kanskje er det til og med slik at dersom forandringen må skje raskt, slik at det ikke finnes tid til den krevende prosessen som det er å redefinere konteksten og gi mulighet for utvikling av alternativer i forhold til intensjonene (paradoksene), så vil forandringene lett bli mislykket. To av bedriftene gir indikasjoner om dette. Problemene ble oppdaget sent, og bedriftene var konkurs før forandringsprosessene hadde begynt. Bevissthet om at økonomisk informasjon må fortolkes og at nyttiggjøringen av fortolkningen vil ta tid, er avgjørende for de forandringer som gjennomføres, og for hvordan konteksten kan redefineres.

Noter

 • 1: Jönsson (1996) omtaler disse to perspektivene som henholdsvis «the container view» og «the emergent view». Slik vi tolker hans tekst til norsk, og særskilt til anvendelse i denne artikkelen, har vi valgt å oversette perspektivene som «innholdsperspektivet» og «tolkningsperspektivet».
 • 2: Med kontekst menes de strukturer og prosesser som påvirker bedriften, dvs. strukturer og prosesser så vel i som utenfor bedriften.

Litteratur

 • Argenti, J. (1976):Corporate Collapse - the cause and symptoms.McGraw-Hill.
 • Chambers, R.J. (1995):An Accounting Thesaurus.Pergamon.
 • Chandler, A.D. jr. (1977):The Visible Hand.The Belknap Press.
 • Cohen, M.D.; March, J.G. og Olsen, J.P. (1972): «A garbage can model of organizational choice».Administrative Science Quarterly,Vol. 17, pp. 1-25.
 • Czarniawska, B. og Sevón, G. (1996):Translating Organizational Change.Berlin: Walter de Gruyter.
 • Czarniawska-Joerges, B. (1992):Styrningens paradoxer. Scener ur den offentliga verksamheten.Stockholm: Norstedts.
 • Hedberg, B. (1981): «How organizations learn and unlearn». I:Handbook of Organizational Design,Vol. 1, pp. 3-27 (eds.). Nystrom, N.D. og Starbuck, W.H., Oxford University Press, Oxford.
 • Jönsson, S. (1996):Accounting for improvement.London: Pergamon.
 • March, J.G. og Olsen, J.P. (1974): «The uncertainty of the Past: Organizational Learning under Ambiguity».European Journal of Political Research,nr. 3, pp. 147-171.
 • March, J.G. og Sevón, G. (1988): «Gossip, Information and Decision-Making». I:Decisions and Organizationsby March, J.G., pp. 429-442, Basil Blackwell.
 • McCloskey, D.N. (1986):The rhetoric of economics.Brighton, Sussex: Harvester.
 • Mellemvik, F. (1997): «Forandring og Økonomisk Informasjon. En studie av bedrifter i rekonstruksjon». Intern rapport, SiB-Høgskolen i Bodø.
 • Mellemvik, F.; Monsen, N. & Olson, O. (1988): «Functions of Accounting - A Discussion».Scandinavian Journal of Management,Vol. 4, nr. 3-4, pp 101-119.
 • Morgan, G. (1986):Images of organization.Beverly Hills: Sage.
 • Puxty, A.G.; Sikka, P. og Willmott, H.C. (1994): «Systems of Surveillance and the Silencing of UK Academic Accounting Labour». Paper presented at the 12th International Labour Process Conference, University of Aston, 23-25 March.
 • Robbins, L. (1935):An essay on the nature and significance of economic science.London: Macmillan.
 • Ryle, G. (1990):The concept of mind.London: Penguin Books.
 • Slatter, S. (1984):Corporate Recovery. A Guide to Turnaround Management.Penguin.
 • Snyder, R.M. (1955):Measuring business change.New York: John Wiley.
 • Stinchcombe, A.L. (1990):Information and organizations.Berkeley: University of California Press.
 • Wipp, R. (1996): «Creative Deconstruction: Strategy and Organizations». I:Handbook of Organization Studies,by Clegg, S.R; Hardy, C. og Nord, W.R. (eds.), pp. 261-275. London: Sage.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS