Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Siviløkonomens tillitsvalgte i Posten

_DSC_0835.jpg

Målrettet og aktivt arbeid av de tillitsvalgte i Posten har gitt flere medlemmer og økt påvirkningskraft på arbeidsplassen. De deler gjerne av sine erfaringer.

I år gjennomfører Posten for første gang egne opplæringsprogram i lønnssamtaler for sine ledere, en direkte konsekvens av åpning for individuell lønnsfastsettelse i bedriften. Kriterier og verktøy i denne prosessen er forhandlet frem av Siviløkonomenes tillitsvalgte, som over lengre tid har arbeidet for å åpne nye muligheter for de ansatte gjennom individuelle forhandlinger.

- Siviløkonomene har blitt en ny arbeidstakerorganisasjon for Posten å forholde seg til - og svært ofte frembyr vi alternative og annerledes synspunkter i forhold til den etablerte fagforeningskulturen i Posten, forteller hovedtillitsvalgt Tormod Sæbø. - Ikke desto mindre vil jeg si at vi har åpenbart fått gjennomslag for mange av våre innspill, spesielt innenfor lønn- og lønnsarbeidet. Individuelle forhandlinger stiller nye krav både til budsjetter og til personalledelse, og vi er fornøyd med at Posten ser at ansvarliggjorte ledere nå får tilbud om opplæring i prosessene rundt individuelle lønnsforhandlinger.

Det arbeides videre med å legge til rette for at medlemmene skal kunne dra best mulig nytte av individuelle lønnsforhandlinger, blant annet skal det avholdes minikurs i forhandlingsteknikk for medlemmene nå i mai. Tidligere har man også gjennomgått Siviløkonomenes lønnsstatistikk og bearbeidet den med fokus på viktige elementer for Posten-ansatte. - Det er opp til medlemmene å ta ansvar for egne lønninger, men vi skal gjøre vårt for at medlemmene er best mulig forberedt, slår de tillitsvalgte fast.

Skal gagne medlemmene

«Posten-spesifikke aktiviteter» danner grunnlaget for de tillitsvalgtes arbeidsprogram. - Aktiviteter vi arrangerer skal være en merverdi og komme i tillegg til foreningens generelle tilbud og hva medlemmene har muligheter til å bli med på for eksempel gjennom lokalavdelingen, sier David Hoem, og legger til at tillitsvalgtarbeidet baseres på hva medlemmene selv synes er viktig. I fjor gjennomførte de tillitsvalgte en spørreundersøkelse for å kartlegge medlemmenes interesser og behov, og arbeider nå etter svarene fra denne.

Omfattende omstilling

Posten er i gang med en stor omstillingsprosess, som innebærer både nedbemanning og overgang til ny struktur. - Så godt som alle våre medlemmer her i Posten blir på en eller annen måte berørt av omstillingen når til sammen 370 årsverk skal kuttes de neste to årene. Men vi i Siviløkonomene er utgangspunktet positive til tiltak som på sikt skal effektivisere driften og bedre lønnsomheten, sier Sæbø.

I arbeidet med omstillingen har de tillitsvalgte arbeidet mye med å synliggjøre bruk av prinsipper fra endrings- og transformasjonsledelse. - Vårt mål er å fremme en human prosess i nedbemanningen slik at dette ikke blir en nedskjæring i «gammeldags» forstand, - og her føler vi at vi blir lyttet til, kommenterer Sæbø.

De tillitsvalgte har også vært på banen i forhold til sette fokus på verdien av kompetanse i nedbemanningsprosessen. I Posten har tjenestetid og ansiennitet tradisjonelt sett vært vektlagt i slike prosesser, og Siviløkonomenes representanter jobber mye med å få arbeidsgiveren til å tenke alternativt, for på denne måten sikre at ansatte med verdifull kompetanse blir bevart i bedriften.

Det man likevel har fokusert mest på, er å gi medlemmene god og relevant informasjon gjennom hele omstillingsprosessen. - Mange kan nok føle seg usikre, og vi har lagt mye ressurser i å nå ut til medlemmene med informasjon om selve prosessen og hvilken bistand Siviløkonomene kan stå for i tiden fremover. Her har vi også hatt god hjelp fra Siviløkonomenes Advokatkontor, forteller Sæbø.

Samarbeid og komplementære kunnskaper er nøkkelen

Siviløkonomene i Posten ble etablert som et arbeidsutvalg bestående av fem personer for vel to år tilbake. De samme fem fikk nylig fornyet tillit av medlemmene i Posten til å fortsette nok en periode. - For oss har det nøkkelen til suksess i å kunne dele på arbeidsoppgavene og skape synlighet i bedriften. Vi er personer med ulike spesialfelt, med ulik bakgrunn og alder, og dette har vært en styrke når vi skal behandle saker i arbeidsutvalget mener Alexander Artega. - På den måten speiler vi også medlemsmassen i Posten svært godt, i og med at vi er spredd over hele organisasjonen, i svært mange funksjoner og på alle nivå, legger David Hoem til. Suksessen har også vist seg på medlemssiden, hvor man har sett en betydelig tilvekst etter at tillitsvalgtarbeidet satte i gang.

TEKST: CHRISTIAN HAUGSNES FOTO: BIRGER MORKEN


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS