Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Helge Stoveland er advokat ved advokatfirmaet Coopers & Lybrand DA.

Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold

Det er foretatt visse endringer i forskriften om skattlegging av aksje- og grunnfondsbevisopsjoner i arbeidsforhold. Som kjent foreligger det i arbeidsforhold skatteplikt allerede ved tildelingen av en opsjon. Vi skal her gjøre rede for endringene.

RETT TIL ERVERV AV AKSJER M.V. SOM MÅ UTNYTTES INNEN TO MÅNEDER

I en del tilfeller ønsker arbeidsgiver å tildele de ansatte aksjer og ikke opsjoner. Det vanlige vil være at det da rettes et tilbud til de ansatte, som så får en frist til å bestemme seg om de vil akseptere tilbudet eller ikke. I prinsippet er dette en opsjon. Det er nå bestemt i forskriften at en rett til aksje- eller grunnfondsbevis som må benyttes innen to måneder fra tildelingen, ikke skal anses som en opsjon, og dermed ikke gå inn under reglene om skatteplikt ved tildelingen av opsjonen. Skatteplikt vil først foreligge ved tildelingen av selve aksjen eller grunnfondsbeviset.

VERDSETTELSE AV RETT TIL VEDERLAGSFRI AKSJE

En rett til vederlagsfri aksje eller grunnfondsbevis på et senere tidspunkt omfattes av reglene om opsjoner i arbeidsforhold. Gjelder det en rett til vederlagsfritt å få et bestemt antall aksjer i fremtiden, skal retten verdsettes til markedsverdien på det underliggende objekt på tildelingstidspunktet. Dette i motsetning til ordinære ikke-børsnoterte kjøpsopsjoner, hvor verdien på opsjonen fastsettes til én prosent av markedsverdien på aksjen for hver måned opsjonen skal løpe.

Det forekommer at arbeidstakeren får rett til å få verdistigningen på et bestemt antall aksjer i en gitt periode utbetalt i form av aksjer på et senere tidspunkt. Det er da bestemt at en slik rett verdsettes til én prosent av markedsverdien på det underliggende objekt pr. måned frem til det seneste tidspunkt retten kan innløses.

OPSJON HVOR DET IKKE ER FASTSATT PÅ HVILKET TIDSPUNKT DEN SENEST KAN BENYTTES

Tidligere var forskriften formulert slik at den gjaldt aksjeopsjoner hvor en har rett til erverv eller salg av aksje m.v. på eller innen en bestemt dato. Det sistnevnte vilkåret er nå sløyfet. Dette er gjort for å gjøre det klart at reglene også gjelder f.eks. betingede opsjoner hvor det ikke er angitt noen tidsramme for når betingelsen må være inntrådt.

Verdsettelse av en opsjon etter de alminnelige regler er avhengig av at en kjenner til det seneste tidspunkt opsjonen kan innløses på for å finne verdiprosenten. Der hvor det ikke er fastsatt hvilken dato retten senest kan innløses på, skal det benyttes en verdiprosent på 100.

Fordelen ved innløsningen er uavhengig av verdiutviklingen på de underliggende aksjer. Enkelte ordninger er slik at fordelen ved innløsning av retten alltid vil være den samme, uavhengig av kursutviklingen på den underliggende aksje eller det underliggende grunnfondsbevis. Dette vil være tilfellet dersom arbeidstakeren får tilbud om å kjøpe aksjer eller grunnfondsbevis for et visst beløp på et fremtidig tidspunkt til en pris tilsvarende en viss andel av aksjenes markedskurs på dette fremtidige tidspunkt. En slik rett skal ved ervervet verdsettes til den fordel den vil gi arbeidstakeren ved innløsningen.

Tilfeller hvor det foreligger både rett og plikt til å erverve aksje Forskriften er nå presisert, slik at det fremgår klart at reglene gjelder ordninger som ikke bare gir rett, men også plikt til å kjøpe aksjer eller grunnfondsbevis. Det er ikke vedtatt egne verdsettelsesregler for slike ordninger, men departementet vil utrede behovet for slike verdsettelsesregler.

Innløsningsprisen fastsettes til den laveste markedsverdi for det underliggende objekt i løpet av en periode. Det forekommer ordninger hvor det gis rett til å kjøpe aksjene m.v. til laveste verdi av kursen ved begynnelsen av perioden eller slutten av perioden, eller til laveste kurs i løpet av hele perioden m.v. De generelle verdsettelsesreglene gjelder også for slike tilfeller. Beskatningen skal da først skje ved starten av perioden.

NÅR OPSJONEN SKAL ANSES ERVERVET

I praksis har det vært noe tvil om når en rett til erverv av aksjer skal anses ervervet. Det er nå bestemt at en rett anses som tildelt på det tidspunkt arbeidsgiverfellesskapet har fastsatt hvem som skal ha rett til aksjer eller grunnfondsbevis, hvor mange de skal ha rett til, og øvrige, vesentlige vilkår for retten. Etter departementets oppfatning må en rett anses ervervet selv om det er knyttet vilkår til retten, f.eks. at retten bare kan gjøres gjeldende dersom arbeidstakeren fremdeles er ansatt når retten kan bli innløst.

ARBEIDSGIVERS DEKNING AV TELEFONUTGIFTER

I henhold til kgl.res. av 2.9.77 om skattefritak for visse naturalytelser m.v. er det skattefrihet for arbeidsgivers dekning av telefonutgifter når utgiftsdekningen ikke overstiger de utgifter som dekkes etter de generelle regler som gjelder for statstjenestemenn. De generelle reglene for statstjenestemenn er endret med virkning fra 1. januar 1998.

MOBILTELEFON

Den viktigste endringen er at arbeidsgiver nå kan dekke utgifter til mobiltelefon i tillegg til boligtelefon dersom det foreligger «sterke tjenstlige grunner» for mobiltelefon. Dette innebærer at arbeidsgiver skattefritt kan dekke fast avgift tilsvarende Telenors basisabonnement for boligtelefon for slike ansatte, både for mobiltelefon og boligtelefon, og i tillegg samtaleavgift med inntil 300 tellerskritt pr. kvartal for hver av telefonene. Dekningen vil være skattefri, trekk- og avgiftsfri.

Hva som er «sterke tjenstlige grunner», er uklart og er ikke nærmere presisert i den personalmeldingen som omhandler endringene. En arbeidssituasjon som gjør det nødvendig at arbeidstakeren til enhver tid er tilgjengelig, må antagelig være tilstrekkelig.

ISDN-ABONNEMENT M.M.

Det er også nytt at arbeidsgiver skattefritt kan dekke «nyere abonnementsordninger», for eksempel ISDN i stedet for tradisjonelt abonnement, og også utgifter til installasjon av slikt. Også dette vil være skattefritt gjennom henvisningen til statens generelle telefonbestemmelser i ovennevnte forskrift.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS