Magma topp logo Til forsiden Econa

Spørsmål og svar om ferie

figur-author

Econas advokater mottar mange spørsmål fra våre medlemmer om ferie. I denne artikkelen gir vi svar på et utvalg av de mest vanlige spørsmålene. Artikkelen tar ikke for seg beregning eller utbetaling av feriepenger.

→ Hvor mye ferie har jeg krav på?

Med mindre noe annet er avtalt i tariffavtale eller arbeidsavtale, har du krav på fire uker og én dag ferie. De fleste av Econas medlemmer har avtale om fem ukers ferie. Dersom du blir trukket tolv prosent i feriepenger, har du rett på fem uker ferie.

→ Hvem bestemmer når ferie skal avvikles?

Ferielovens hovedregel er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om tidspunktet for ferieavvikling. Dersom partene ikke kommer til enighet, bestemmer arbeidsgiver. Arbeidstaker har imidlertid krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferieavvikling med arbeidstaker. Videre har arbeidstaker krav på å få beskjed om når han/hun må ta ferie, helst så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter.

→ Hvor mange feriedager kan jeg overføre til neste år?

Det kan inngås avtale med arbeidsgiver om å overføre to uker ferie (tolv virkedager). Feriedagene kan kun over­føres til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie. Hvorvidt den femte ferieuken kan overføres eller ikke, vil bero på den enkelte avtale, men det er ikke noe hinder for dette i lovverket.

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt, overføres til neste år.

Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret. I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning.

→ Har jeg krav på eller plikt til å ta ut ferie i oppsigelsestiden?

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver:

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsesperioden med mindre arbeidstaker samtykker til dette. Unntak fra denne regelen gjelder hvis oppsigelsesperioden er på tre måneder eller mer – da vil arbeidsgiver kunne kreve at ferie avvikles i opp­sigelsesperioden.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker:

Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Ferien skal avvikles som planlagt, uavhengig av om hele eller deler av ferien faller innenfor oppsigelsesperioden. Dersom ferien ikke er fastsatt før arbeidstaker leverer sin oppsigelse, har arbeidsgiver adgang til å legge ferien til oppsigelsesperioden, under forutsetning av at lovens regler om feriefastsettelse er overholdt. Arbeidstaker kan videre kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Dersom arbeidstakeren sier opp sin stilling etter 15. august, kan det likevel ikke kreves at ferie legges til tiden før 30. september.

→ Hvor mye ferie har jeg krav på som nyutdannet og/eller nyansatt?

Forutsetningen for å kunne ta ut full ferie i det samme kalenderåret som du begynner i virksomheten, er at den ansatte tiltrådte stillingen senest 30. september. Arbeidstaker som tiltrer etter 30. september, har kun rett til å avvikle seks virkedagers ferie (én uke). Arbeidstaker har kun rett på full ferie dersom ferien ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår.

Ansatte som ikke har tjent opp feriepenger til å dekke bortfallet av lønn, kan motsette seg ferieavvikling. Dette er aktuelt for eksempel dersom du er nyutdannet og derfor ikke har jobbet hele opptjeningsåret (året før ferien tas ut), eller har fått høyere lønn i forbindelse med jobbskifte. Omfanget av ferie man ikke tar ut, skal i utgangspunktet speile hvor mye feriepenger man «mangler».

→ Må jeg ta ut all ferien, eller kan jeg få noe utbetalt?

Hovedregelen er at arbeidstaker ikke har krav på kompensasjon for ikke avviklet ferie. Arbeidstaker har en plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver skal legge til rette for dette. Dersom ferie ikke er avviklet eller avtalt overført, risikerer imidlertid arbeidsgiver å komme i erstatningsansvar.

Arbeidstaker som har rett til fem ukers årlig ferie, kan inngå avtale om å få den delen av ferien som overstiger den lovfestede ferien på fire uker og én dag, økonomisk kompensert, med mindre den aktuelle avtalen forhindrer dette.

→ Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter i en jobb?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag. Dette inkluderer feriepenger for ikke avviklede feriedager.

→ Skattes det av feriepenger?

Feriepenger er skattbar inntekt, men som hoved­regel fordeles forskuddstrekket på lønnsutbetaling­ene resten av året. Det trekkes derfor ikke skatt av feriepengene ved utbetaling i ferieåret, altså året etter at feriepengene er opptjent. Dersom feriepeng­ene blir utbetalt samme år som de er opptjent, for eksempel ved oppsigelse, skal det trekkes skatt av feriepengene.

→ Opptjener jeg feriepenger hvis jeg er syk?

Arbeidsgiver er forpliktet til å betale feriepenger av sykepengene i arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene). Etter det betaler NAV feriepenger for inntil 48 dager. Samlet er feriepengegrunnlaget ni uker og tre dager i hvert opptjeningsår. Enkelte arbeidsgivere praktiserer romsligere ordninger for sykmeldte arbeidstakere enn de kravene loven stiller. Slike ordninger er ofte regulert i virksomhetens personalhåndbok.

→ Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?

Hvis arbeidstaker blir helt arbeidsufør før eller under ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes i det antall dager av ferien som arbeidstaker har vært syk. Kravet om ferieutsettelse må dokumenteres siste arbeidsdag før ferien (dersom syk før ferien) eller raskt etter ferien (dersom syk under ferien). Ferien vil bli utsatt til senere i ferieåret.

→ Opptjener jeg feriepenger i foreldrepermisjon?

Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Dersom det tas ut foreldrepermisjon med 100 prosent stønad, dekker NAV feriepenger for de tolv første ukene. Enkelte arbeidsgivere praktiserer imidlertid romsligere ordninger.

→ Hvordan kombinerer jeg fødselspermisjon og ferie?

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til lovbestemt permisjonstid uten arbeidstakers samtykke. Arbeidstaker kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Faller permisjon sammen med ferie som allerede er fastsatt, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de feriedagene som er omfattet av permisjonstiden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS