Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Større og mer attraktive kommuner

Samfunnet har på de aller fleste områder endret seg dramatisk de siste 50 årene. Men på ett område har tiden stått stille. Kommunestrukturen er om lag den samme i dag som for 50 år siden. Er det ikke snart på tide at vi også moderniserer måten vi organiserer den kommunale forvaltningen i Norge?

Godt over halvparten av landets 429 kommuner har under 5000 innbyggere, mens cirka 1/3 har under 3000. Gjennomsnittskommunen har rundt 11 000 innbyggere. Veksten rundt de regionale sentraene vil i følge SSBs fremskrivinger fortsette. Tilsvarende er det fare for at mange små og mellomstore kommuner avfolkes.

Et viktig element i sammenslåingsdebatten har vært spørsmålet om samfunnets økonomiske besparelser ved færre kommuner og et mindre sett av byråkrati. SSB gjennomførte for noen år siden en utredning som viste at samfunnet ville spare 2,7 milliarder i året dersom alle kommuner hadde minst 5000 innbyggere. Antallet kommuner ville med en slik reform reduseres til 217.

Selv som direktør i Econa, hvor vi normalt lar oss fascinere av tall og økonomi, er det ikke mulighetene for administrative besparelser ved kommunesammenslåinger som gjør at engasjementet mitt for en mer moderne kommunestruktur er det aller viktigste. Jeg er mest opptatt av hvordan vi organiserer velferdsoppgavene våre slik at det tjener innbyggerne best, og da trenger vi også attraktive kommuner som tiltrekker seg dyktige ansatte. Små kommuner innebærer ofte små og sårbare fagmiljøer. Jeg tror de fleste av oss er opptatt av å utøve faget vårt i et miljø hvor vi møter andre i vårt eget fag og hvor vi har mulighet for faglig utvikling.

I Econas siste lønnsundersøkelse går det frem at det er bank, finans og konsulentbransjen som fremstår som de mest attraktive blant studenter – hele tre av fire ønsker seg dit. Mer nedslående er det hvor lite attraktive kommunene er for fremtidens økonomer. Bare 2 % av de spurte ønsker seg til kommunesektoren.

Landets kommuner forvalter store beløp på vegne av fellesskapet. Det krever også forsvarlig og god økonomistyring. Det kreves en fagkompetanse som våre medlemmer besitter, men som kommunene ikke lykkes med å rekruttere. Flere steder er konsekvensen dårlig styring og forvaltning av våre felles midler gjennom svak økonomistyring og mangler knyttet til forsvarlig internkontroll.

Jeg er ikke tilhenger av å sette i gang en storstilt tvangssammenslåing av kommuner. Og kommunene skal få tid på seg til å sette i gang egne prosesser. Men myndighetene bør sende et tydelig signal om at man ønsker endring og at man vil foreta gradvise endringer i inntektssystemet. Samtidig må de som tar intiativ til sammenslåing belønnes. Dette vil bidra til en moderne og fremtidsrettet kommunestruktur, som gjør kommunene til attraktive arbeidsplasser og bedre tjenesteytere til befolkningen.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS