Magma topp logo Til forsiden Econa

Studentenes samfunnsansvar

Are your values on the wall lived in the hall?

Da vi gikk i gang med økonomistudiene høsten 2008, ble det begynnelsen på en enda mer interessant epoke enn det vi hadde blitt forespeilet på forhånd. Det er sjelden at tilfeldighetene faller slik at man bevitner den praktiske virkeligheten i lys av akademisk teori og litteratur på et fagfelt, men det var tilfellet for oss som satt i forelesningssalen på Handelshøgskolen i Bodø den gang.

Mens vi satt der og noterte flittig om ulike økonomiske teorier og tradisjonelle modeller, forankret i neo-klassisk økonomisk tankegang, raste finanskrisen for fullt utenfor våre fire vegger. Det var tydelig at foreleserne i stadig større grad måtte anstrenge seg for å forsvare de etablerte og tradisjonelle prinsippene som hadde gått igjen som pensum i en årrekke. Oppmerksomme og forventningsfulle satt vi der, ivrige etter å tilegne oss økonomisk kunnskap som skulle utruste oss godt for å gå inn i arbeidslivet. Nå, fem år senere og fortsatt forventningsfulle, sitter vi tilbake med et enda mer kritisk fundament. Vi har høstet lærdom om at teorien ikke alltid gjenspeiler virkeligheten.

Gjennom studietiden har vi blitt oppmuntret av dyktige professorer og andre akademikere rundt oss til å være både kreative og kritiske i læringsprosessen, og til å tenke selvstendig med hensyn til omverdenen. At vi startet vår ferd på vei mot å bli siviløkonomer i en turbulent tid som finanskrisen, gjorde prosessen enda mer interessant og lærerik for oss som satt på skolebenken og bevitnet en økonomisk verden i endring.

I løpet av de siste årene har vi lest tusenvis av sider om kostnad–nytte-kalkyler, tilbuds- og etterspørselskurver, strategi, regnskapsmodeller, markedsføring, ledelses- og kommunikasjonsteori, økonomistyring, etikk, rettslære osv. Men økonomiutdanningen handler i bunn og grunn om forvaltning av knappe ressurser. Som økonom bør det derfor være enkelt å regne ut at når vi har en gitt mengde av en ressurs til disposisjon, kan vi ikke forbruke denne ubegrenset. Tilgangen på dette «godet» er med andre ord ikke uendelig, og vi kan ikke bruke mer enn det vi har, eventuelt ikke har. Finans- og eurokrisen er gode eksempler på konsekvensene av ikke å forholde seg til slike trivielle realiteter.

I dag vet vi at nåtidens forbruksmønster og befolkningsvekst ikke vil strekke til i fremtiden. Mange har kanskje sett reklamen til Storebrand som illustrerer at vi trenger 2,3 jordkloder i løpet av år 2050 dersom vi fortsetter med det forbruket vi har i dag. Det sier seg selv at det må en endring til med hensyn til både måten vi lever på, og måten vi forvalter knappe ressurser på. De siste årene har samfunnsansvar, etikk og miljøhensyn stått på dagsordenen i både utdanning, media og næringsliv. Trendene er klare på at det å være et «bærekraftig» og «samfunnsansvarlig» selskap gir store markedsfordeler på lang sikt, og at selskaper som er det, er bedre rustet for fremtiden enn selskaper som «lukker øynene» og bytter langsiktig gevinst mot kortsiktig nytte. Visjonen må bli klarere. Er det mulig å skape et velfungerende marked som utvikler seg gjennom økt kvalitet med hensyn til ny kunnskap, samarbeid og livsglede, og legger vekt på riktig allokering av knappe ressurser?

Altså, er det mulig å skape et velfungerende marked som ikke kun fokuserer på økt kvantitet, som økonomisk vekst i BNP, egoisme og dagens bruk og kast mentalitet, noe den konvensjonelle økonomiske tankegangen er preget av? Ja, vi tror det er mulig!

Som studenter på økonomistudiet og morgendagens ledere (eller som Statoil sier: helter) og borgere av samfunnet bør vi lett kunne se at vi ikke trenger å velge økonomi fremfor miljø eller fremfor mennesker, eller omvendt. Det handler om å velge bærekraftige løsninger som fokuserer på samspillet og balansen mellom disse tre elementene. «Bærekraftig utvikling» er et essensielt begrep her for bedre å forstå hva som menes med «bedriftens samfunnsansvar». Bærekraftig utvikling regnes for å være et nøkkelelement når det er bedrifters samfunnsansvar som temaet. Vi som er født og oppvokst i en relativt rolig og svært privilegert del av verden (faktisk verdens rikeste land!), tar tilgangen på goder og luksus som en selvfølge. Vi er mektige, for med penger og velstand følger makt. Men med makt følger også ansvar og muligheter. Norge og de nordiske landene for øvrig er forbilder med sin velferdsøkonomi, og som studenter er det viktig at vi påtar oss noe av ansvaret for å formidle samfunnsansvar og allokering av knappe ressurser videre til våre fremtidige arbeidsgivere. Som nyutdannede økonomistudenter blir vi fortalt at vi det venter oss et hav av muligheter i næringslivet. Med en slik bredspektret utdanning som vi har, mener vi det er viktig at vi danner oss et verdisett som vi etterlever og opprettholder i vår utøvelse av yrket. Vi er såkorn i utviklingen av det moderne samfunnet, og vi må ta med oss verdier, selvstendighet og kreativitet videre, og ikke bare følge i fotsporene til forgjengerne våre. For å kunne utgjøre en forskjell med hensyn til dagens utfordringer må vi tenke nytt. En bedrifts samfunnsansvar handler om mye mer enn kostnader og veldedighet, dette samfunnsansvaret kan være en kilde til nye muligheter, innovasjon og konkurransefortrinn. Når det kommer til samfunnsansvarlig drift, er det i dag ikke samsvar mellom hva som nevnes i årsrapportene og de årlige festtalene til selskapene, og hva som faktisk etterleves i selskapene i det daglige virket. Som «budbringere» av ny kunnskap og med tanke på verdiskapning er det derfor viktig at vi aldri slutter å stille oss selv, fremtidige kollegaer, overordnede og underordnede spørsmålet: «Are your values on the wall lived in the hall?

 

figur

Helle Willassen Steen

Studiested: Universitetet i Nordland, ved Handelshøgskolen i Bodø

Grad: 5. år i Master of Science in Business med spesialisering «International Business»

Marthina Sørli

Studiested: Universitetet i Nordland, ved Handelshøgskolen i Bodø

Grad: 5. år i Master of Science in Business med spesialisering «Ecological Economy»

Verv: Styreleder (fra i år) og økonomiansvarlig i Econa HHB

 

Willassen og Sørli skal skrive masteroppgave sammen om bedriftens samfunnsansvar (CSR) i finansinstitusjoner.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS