Magma topp logo Til forsiden Econa

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.

Styremedlemmers inhabilitet

Reglene om inhabilitet kan være vanskelige å forstå og praktisere. Ifølge aksjelovene av 1997 paragraf 6-27 kan styremedlemmer i AS og ASA ikke «delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken». I slike tilfeller anses styremedlemmet for å være inhabil.

av Tore Bråthen

Aksjelovene angir ingen begrensning med hensyn til arten av de saker som kan medføre inhabilitet for styremedlemmer. Inhabilitet kan være aktuelt i ethvert «spørsmål» som tas opp i styret.

Saker som typisk kan stille et styremedlem i en slik situasjon at det kan foreligge inhabilitet, er spørsmål om det skal inngås avtale mellom selskapet og styremedlemmet, og om det skal anlegges søksmål mot styremedlemmet. Men inhabilitetsregelen er ikke begrenset til kontraktsinngåelse og søksmål. For eksempel hvis et styremedlem er personlig interessert i at selskapet ikke begynner en bestemt produksjon eller begynner omsetning av en bestemt vare, kan han i prinsippet også være inhabil når det gjelder spørsmål om interne tiltak for gjennomføring av samme formål. En ytterligere konkretisering av hva slags saker som omfattes, følger av aksjelovenes forbud mot at et styremedlem deltar «i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld». Dette forbudet gjelder imidlertid absolutt og uten hensyn til om inhabilitet ellers kan sies å foreligge.

Bare hvis saken gjelder et spørsmål «som har slik særlig betydning» for styremedlemmets egen del eller styremedlemmets nærstående at det foreligger en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse, kan styremedlemmet være inhabil. Graden av interessekonflikt er altså avgjørende for om inhabilitet foreligger. Ifølge forarbeidene til aksjeloven av 1976 skal formuleringen «gjøre det klart at interesserepresentasjon o.l. ikke i seg selv fører til inhabilitet». Et styremedlem som er valgt for å representere selskapets ansatte, kreditorer eller det offentlige, blir således ikke automatisk inhabil selv om han representerer en interesse som i den aktuelle sak er i strid med selskapets». For eksempel er et styremedlem som er valgt av og blant selskapets ansatte, ikke inhabil bare fordi saken gjelder de ansattes forhold eller en sak som styremedlemmet har vært engasjert i som tillitsmann. På samme måte må bedømmelsen bli for et styremedlem som har særlig tilknytning til et annet selskap i samme konsern. Hvis styrets behandling av en sak kan få personlige konsekvenser for et styremedlem som er valgt av en interessegruppe, kan det imidlertid foreligge inhabilitet.

Et styremedlem er inhabil bare hvis han direkte må anses for å ha «en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken». En «særinteresse» er en interesse som er i konflikt med selskapets interesse. Særinteressen kan blant annet ha sammenheng med at styremedlemmet er selskapets motpart, for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger. Men det kan også foreligge en særinteresse hvis noen som styremedlemmet har tilknytning til er selskapets motpart. Særinteressen kan for eksempel ha sammenheng med at styremedlemmet er eier, tillitsmann eller ansatt i selskapets motpart.

Det antas imidlertid ikke å foreligge en særinteresse for et styremedlem som også er eneeier i selskapet. Styremedlemmets og selskapets interesse anses i så fall som sammenfallende.

Inhabilitetsgrunnen kan først og fremst være en umiddelbar særinteresse hos styremedlemmet selv.

Særinteressen kan etter sin art være økonomisk. Et eksempel foreligger hvis saken dreier seg om å frita styremedlemmet fra hans økonomiske forpliktelser overfor selskapet. Et annet eksempel er inngåelse eller oppsigelse av en avtale mellom selskapet og styremedlemmet selv eller et selskap hvor styremedlemmet har eierinteresser eller andre interesser. Et tredje eksempel er styrets behandling av en gjeldsforpliktelse som selskapet har til styremedlemmet. Ytterligere et eksempel er selskapets godkjennelse av styremedlemmets aksjeerverv.

Særinteressen kan også ha sin bakgrunn i en sak hvor styremedlemmet selv, eller et selskap hvor styremedlemmet har eierinteresser eller andre interesser, ikke direkte er part. For eksempel kan inhabilitet foreligge i forbindelse med selskapets igangsettelse eller omlegging av en bestemt produksjon eller omsetning av en bestemt vare, fordi beslutningen kan tenkes å få særlige og betydningsfulle virkninger for en annen virksomhet som styremedlemmet selv driver eller hvor han har en større eierinteresse.

Særinteressen kan også være personlig, for eksempel hvis det er spørsmål om styret skal foreslå at generalforsamlingen treffer beslutningen om å anmelde styremedlemmet for et straffbart forhold. Andre eksempler på personlige særinteresser er vennskap eller fiendskap. Det kan derimot ikke regnes som en personlig særinteresse å bli valgt til styreformann. Inhabilitetsregelen er således ikke til hinder for at et styremedlem stemmer på seg selv ved styrets valg av styreformann.

Det kan i prinsippet også foreligge en personlig særinteresse i forbindelse med at styret skal behandle et spørsmål om inngåelse av en avtale med et annet selskap hvor styremedlemmet er ansatt, for eksempel som daglig leder. Den personlige særinteressen kan for eksempel ha sammenheng med at styremedlemmet kan oppnå forfremmelse eller lignende som et resultat av sin opptreden som styremedlem i en bestemt sak.

Særinteressen kan også være både økonomisk og personlig. Et eksempel foreligger hvis styret skal behandle spørsmålet om det skal fremsettes forslag om at generalforsamlingen treffer beslutning om at selskapet skal reise erstatningssak mot styremedlemmet. Et annet eksempel er at styrets vedtak om avtale med et selskap hvor styremedlemmet er ansatt, kan føre til både forfremmelse og lønnsforhøyelse for styremedlemmet.

Inhabilitet foreligger bare hvis styremedlemmets særinteresse er «fremtredende». Særinteressen må altså være av en slik art at den er egnet til å virke motiverende på vedkommendes standpunkt i saken. Dersom styremedlemmet selv er selskapets motpart, må det normalt antas å foreligge en fremtredende særinteresse som medfører inhabilitet. Er styremedlemmets interesse av en annen art, behøver det derimot ikke å foreligge inhabilitet. Et mye brukt eksempel gjelder situasjonen hvis en skogeier er styremedlem i en treforedlingsbedrift. Selv om styrets vedtak om treforedlingsbedriftens priser og innkjøpspolitikk kan ha personlig interesse for styremedlemmet, er styremedlemmet neppe inhabil så lenge saken ikke direkte gjelder vedkommendes egen avvirkning. Dersom særinteressen ligger i styremedlemmets tilknytning til tredjemenn, for eksempel som eier, styremedlem eller ansatt i et annet selskap, blir vurderingen også mer sammensatt. At et styremedlem eier aksjer i et annet selskap som avtale skal inngås med eller sies opp, eller som har interesse i en bestemt produksjon, er således i seg selv ikke alltid tilstrekkelig til at det foreligger slik økonomisk særinteresse at det kan begrunne inhabilitet. Det må også tas i betraktning den interesse styremedlemmet har i det andre selskapet, og faktorer som ellers taler for at han til tross for særinteressen vil vurdere saken forsvarlig. Blant annet vil størrelsen på styremedlemmets eierinteresse i det andre selskapet være av betydning. Videre vil sakens art være relevant. Ved inngåelse av ordinære forretningsavtaler er det ifølge lovforarbeidene ikke grunn til å være streng. Inhabilitet foreligger ikke uten videre ved inngåelse av avtaler mellom to selskaper som har helt eller delvis samme styre.

I praksis er et styremedlem som var valgt av og blant de ansatte, og som dessuten var medlem av de ansattes forhandlingsutvalg, blitt ansett som inhabil når styret skulle behandle selskapets opplegg i forestående lønnsforhandlinger med de ansatte, samt fastsette selskapets rammer for lønnstillegg.

Også hvis saken har særlig betydning for styremedlemmets nærstående, kan det foreligge inhabilitet. Et eksempel kan være avtaleinngåelse med familiemedlemmer til et styremedlem. Hvilke tredjemenn som er styremedlemmets nærstående, følger av aksjelovenes definisjon av «nærstående». Som nærstående regnes bl.a. ektefelle og samboer, foreldre, barn og søsken, samt selskaper der styremedlemmet og andre nærstående har bestemmende innflytelse. For at styremedlemmet skal bli inhabil fordi saken har særlig betydning for hans nærstående, må styremedlemmet imidlertid anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Aksjelovene inneholder ingen nærmere regler om styrets behandling av spørsmålet om inhabilitet. Den som kan være inhabil, bør imidlertid neppe delta i diskusjoner om egen inhabilitet eller i avgjørelsen av om det foreligger inhabilitet. Et unntak antas å gjelde dersom styret ikke blir beslutningsdyktig uten vedkommende styremedlem.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS