Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Christian Rogdar: advokat@sivilokonomene.no

Styrk din fagkompetanse - ta utdanningspermisjon!

Tid for faglig påfyll? Med arbeidsmiljøloven i ryggen står du støtt dersom du ønsker permisjon fra jobben for å videreutvikle din fagkompetanse. Mange erfarer også at arbeidsgivere belønner relevant videreutdanning med en god lønnsutvikling etter at utdanningen er fullført.

Arbeidstakeres rett til utdanningspermisjon har eksistert siden 2001. Permisjonsbestemmelsen er regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 12–11. Bestemmelsen gir alle arbeidstakere en individuell, lovfestet rett til ulønnet permisjon. Siviløkonomene registrerer at mange arbeidsgivere også ønsker å bidra til ansattes faglige fordypning. Stadig flere arbeidsgivere velger derfor å opprettholde lønn under utdanningspermisjon til ansatte som tar videreutdanning på hel- eller deltid.

Hvem har rett til utdanningspermisjon?

Arbeidsmiljølovens paragraf 12–11 første ledd gir arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og som har vært tilsatt hos arbeidsgiveren de siste to år, rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Retten tilkommer alle arbeidstakere, uavhengig av alder, stillingsandel, tilsettingsform, type arbeidsgiver og størrelse på virksomheten.

I henhold til lovens forarbeider er det ikke et vilkår for utdanningspermisjon at utdanningen er relevant eller nødvendig for det arbeidet som arbeidstakeren utfører i dag. Det er dermed mulig å ta permisjon for å utdanne seg til et helt annet yrke. Formålet med bestemmelsen er å møte behovet for økt kompetanse og økt omstillingsevne i arbeidslivet generelt, ikke først og fremst i den enkelte virksomhet. Utdanningen det søkes om permisjon til, må imidlertid være yrkesrelatert. Dette omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

Må ikke hindre «… arbeidsgivers forsvarlige planlegging …»

Man har imidlertid ikke krav på utdanningspermisjon når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. arbeidsmiljølovens paragraf 12–11 andre ledd. Ved uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver tar en egen tvisteløsningsnemnd stilling til om det vil være til hinder for arbeidsgiverens forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer å innvilge utdanningspermisjon.

I henhold til lovens forarbeider vil nemndas vurdering bero på en konkret helhetsvurdering av partenes interesser, hvor en rekke momenter vil være av betydning. Dette gjelder blant annet arbeidstakerens stilling, virksomhetens størrelse, permisjonens varighet, annet fravær i virksomheten og virksomhetens muligheter til å redusere ulempene.

Tvisteløsningsnemndas avgjørelser viser at arbeidsgivere må kunne vise til nokså betydelige vansker for at virksomheten rettmessig skal kunne nekte arbeidstakeren permisjon. Avgjørelsene viser at det også lønner seg å søke i god tid forut for permisjon. Dette bidrar til at lista for arbeidsgivers avslag legges enda høyere, fordi arbeidsgiver gjennom en tidlig søknad gis bedre tid og anledning til å avhjelpe eventuelle ulemper som måtte oppstå ved permisjon av en sentral medarbeider. Dersom en av partene ikke aksepterer nemndas avgjørelse, må det tas ut søksmål for de alminnelige domstoler. Erfaringer så langt viser at partene i de aller fleste sakene aksepterer nemndas avgjørelse.

Saker for tvisteløsningsnemnda skal fremmes skriftlig, så snart som mulig og senest fire uker etter at arbeidstaker har mottatt svar på varsel om utdanningspermisjon fra arbeidsgiver. Det er derfor viktig å reagere raskt dersom man oppfatter at avslaget ikke er rettmessig, og dersom man ønsker at tvisteløsningsnemnda skal avgjøre saken.

Utdanningspermisjon finansiert av arbeidsgiver

Den lovfestede retten til utdanningspermisjon gjelder ulønnet permisjon. Dersom arbeidsgiver bidrar økonomisk til arbeidstakers etter- og videreutdanning enten ved ordinære lønnsutbetalinger eller ved dekning av studieavgifter, bør en merke seg forskrift om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold (FOR-1999–11-19–1158). Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver stiller krav til bindingstid. Se omtale i Magma nr. 10/2009, eller ta kontakt med Siviløkonomenes advokatkontor dersom du har spørsmål i denne forbindelse.

Lønnsom videreutdanning?

Undersøkelser som måler effekten av faglig relevante videreutdanninger, viser jevnt over at kompetansepåfyll gir svært positive utslag for den ansatte. Dette gjelder både positive endringer i stillingsinnhold – mer utfordrende og krevende oppgaver – den enkelte ansattes opplevelse av økt jobbtilfredshet, og ekstraordinære lønnsøkninger utover hva som er vanlig i virksomheten. Videreutdanning lønner seg.

Hvordan søke utdanningspermisjon?

Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Varselet skal inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. Permisjon utover seks måneder må søkes i god tid, da arbeidsgiver i slike tilfeller har en svarfrist overfor arbeidstaker på hele seks måneder. Frem til svar gis, skal arbeidsgiver på forespørsel orientere arbeidstakere om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen. Svarfrist for permisjon av varierende lengde er nærmere regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 12–11 femte ledd.

Mer informasjon om utdanningspermisjon finner du på www.arbeidstilsynet.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS