Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Tenk på et tall

Noen kaller det verdifastsettelse. Vi har valgt å kalle dette nummeret «Verdivurdering». I siste ledd av ordet ligger nettopp det elementet som er det komplekse i denne øvelsen: Når man skal komme frem til en beregnet verdi, handler det om en kvalifisert vurdering av mange ulike variabler, heller enn en eksakt fastsettelse.

Visst finnes det regnemodeller, men som øvelse er verdsetting et rent C-moment. Det holder ikke å alene kunne sette opp en kontantstrømsanalyse. For hvilket avkastningskrav skal man legge til grunn? Hva er sannsynligheten for at den fremtidige, beregnede inntjeningen er riktig? Hvor mange kjøpere finnes? Hvor mange andre er på selgersiden akkurat nå?

Den verdien som fremkommer vil også kunne bil svært ulik avhengig av hvem som spør. Skal eiendelen som verdsettes kjøpes eller selges? Skal verdivurderingsgrunnlaget innfris i dag eller i fremtiden?

Selv om øvelsen kan lede frem til et endelig tall, som det for så vidt kan settes to streker under, er ikke verdivurdering entydig matematikk. Jo mer komplisert omgivelsene rundt vurderingsobjektet er, jo mer komplisert blir øvelsen. En følge av dette er at man bør brukes mer tid på vurdere momentene som skal inn i de ulike regnemodellene, i tillegg til valg av modell og selve regneoperasjonen.

Verdsettelse er følgelig et fagområde som trekker på de fleste av disiplinene som ligger i siviløkonomfaget; finansielle regnemodeller, regnskapsanalyse, strategiarbeid, statistikk og kunnskap om menneskelig adferd; ren spillteori.

Den finansielle, globale uro vi omgir oss med er en faktor som nettopp gjør det å drive verdivurdering ekstra vanskelig. Samtidig er gode verdivurderinger etterspurt; mange ønsker å se inn i glasskulen og lage gode prognoser.

Men i tider med stor uro i de eksterne omgivelsene, er det, i tillegg til de andre vurderingene, en særlig krevende øvelse å skulle tilorde ulike utfall en relevant sannsynlighet. Det er meget mulig at regnestykket er riktig, men det er ikke gitt at den underliggende verdien av en gresk bank gir særlig mening dersom den greske økonomien virkelig klapper sammen.

En god og komplisert verdivurdering er et lagarbeid, som krever mange gode hoder, kompliserte modeller, og til slutt: En djevelens advokat, hvis jobb ikke er så stille spørsmål til det endelig tallet, men å pirke i hver av forutsetningene som er tatt. Verdien som skal estimeres er bare så god som forutsetningene analysen legger til grunn.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS