Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry Ljøterud

Ti år i forskningsformidlingens tjeneste

Vanskelig å finne tid til etter- og videreutdanning, sier du? – Er du klar over at du nå sitter med det viktigste verktøyet for å holde deg faglig oppdatert som økonom? spør redaktør av Magma, Charlotte Hartvigsen Lem. I anledning hennes tiårsjubileum i redaktørstolen tok vi en prat om hvorfor hun fremdeles brenner for hver eneste utgave.

figur

Tidsskriftet har vært gjennom mange endringer underveis. Bladet Ajour var frem til 2008 foreningens egen kanal, men ble i 2009 en del av Magma i den siste delen, som er merket «Foreningsdelen».

– Verden forandrer seg. Da må verktøyene og kunnskapen vi trenger for å løse utfordringene, være nye, ikke gamle. Økonomifaget svarer på det, og er i stadig endring og utvikling. Men da er det viktig at også alle som er utdannet tidligere, holder seg faglig oppdatert. Du flyter ikke evig på gamle eksamensresultater, fastslår hun.

Åtte ganger i året kommer Magma hjem til deg som medlem. Hvert nummer gir deg fersk forskning og oppdatert kunnskap om økonomifaget. Med et opplag på 20 000 er Magma et stort fagtidsskrift og ledende innenfor sitt fagfelt. Hartvigsen Lem har vært redaktør siden 2009, og brenner for å gi alle medlemmer en mulighet til å holde seg oppdatert uten at det koster for mye tid og penger i en travel arbeidshverdag.

– Våre gode fagredaktører er med på å sikre at det vi gir deg, er relevant og kvalitetssikret påfyll av kunnskap. Du kan google deg til mye, og aviser og massemedier gir deg øyeblikksbildene. Men Magma gir deg oppdatert kunnskap om faget ditt og hva som skjer innenfor de ulike disiplinene. Det sikrer deg et godt kunnskapsgrunnlag og gjør det mulig å ta bedre beslutninger.

Lange røtter

Econa har 80-årsjubileum i år. Det samme har tidsskriftet som i 1939 startet under navnet Bedriftsøkonomen. I 1984 ble det lagt ned, men gjenoppsto som Norsk Harvard i 1991. Etter enda et navnebytte, til Praktisk økonomi og ledelse, ble Magma til i 1998.

Endringer i navn og form til tross – formålet har hele veien vært det samme: å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse.

En årgang av Magma er delt inn i ulike temaer som skal reflektere hele det brede fagfeltet som er grunnlaget for siviløkonomutdannelsen. Dermed kan leseren lett se hvilke temautgaver som er mer relevante enn andre, avhengig av interesse og arbeidsfelt. Av åtte numre hvert år skal alle årganger ha ett nummer med tema markedsføring, ett om regnskap og skatt, ett om organisasjon og ledelse og ett om økonomisk styring. De øvrige fire utgavene skal ta for seg aktuelle temaer som representerer ny kunnskap, for eksempel digitalisering og bærekraft.

En allround-økonom

Hartvigsen Lem imponerer med dyptgående kunnskap og interesse for alle fagfeltene. Daglig kontakt med forskere og eksperter på alle fagfelt gjør henne til en fremragende allround-økonom i økonomi- og administrasjonsfaget.

Hva gjør at du fremdeles brenner for jobben din?

– Det er enormt spennende å få lov til å være samtalepartner med de flinke fagredaktørene, som alle har et glødende engasjement for sitt fagfelt, og å få lese utrolig mange gode artikler fra norske forskere. Jeg får lov til å diskutere med de aller beste hvor det foregår relevant forskning, og hvor det er ny kunnskap innenfor de ulike feltene. Det stiller krav til at jeg også må følge med. Jeg skal være oppdatert nok til å kunne snakke med alle disse fagpersonene om nettopp deres fagfelt. Men jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man aldri blir utlært. Det holder meg på tå hev, men er også utrolig givende. Det å være nysgjerrig og søkende etter ny kunnskap er mitt beste råd for evig ungdom!

figur

Charlotte Hartvigsen Lem (48) er bosatt i Bergen med mann og tvillinger på 14 år. Hun er siviløkonom fra NHH i 1994 og har blant annet vært økonomijournalist i Bergens Tidende, redaksjonssjef i Nettavisen, konserndirektør i Fjord Seafood ASA, jobbet med næringsutvikling og forskningssamarbeid og vært redaktør i Magma siden 2009.

Mest mulig tilgjengelig

Magma er klassifisert som et forskningstidsskrift, et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Dette betyr at artikler som er merket fagfellevurdert, må tilfredsstille krav til at artiklene tilfører ny, forskningsmessig kunnskap, og at resultatene som presenteres, er etterprøvbare eller anvendelige i videre forskning.

Et annet krav er at artiklene må være i et tilgjengelig språk. Akkurat det er en kjepphest for Hartvigsen Lem, som er opptatt av å stadig forbedre språket og anvendeligheten.

– Vi har begrenset kapasitet til å gjøre all den språkrøkt vi hadde ønsket oss, men vi jobber hele tiden med at tekstene skal være tilgjengelige. Det handler om gode sammendrag, om bruk av relevante mellomtitler og gode illustrasjoner samt et klart språk. Vi er for eksempel opptatt av å bruke gode, norske fagtermer der de finnes, og plukker vekk så mange engelske ord og begrep som vi kan. Jeg blir aldri helt fornøyd, dette jobber vi med hele tiden. Vi er et anvendt tidsskrift som primært henvender seg til ikke-akademikere. Selv om det er krav til at forskningsartikler skal gjøre rede for metodikk og forskningsdesign, skal det være mulig å få med seg essensen i artiklene og hva forskningsfunnene betyr for praktikere, uten at man behøver å lese alle detaljer og metode og kilder.

Men et tidsskrift som Magma kan fremstå som tungt?

– Viktige ting er ikke alltid lett. Det du lært på studiene, var ikke nødvendigvis heller lett. Men vi ønsker å gjøre kunnskap så tilgjengelig som mulig, og inspirere til at du skal reflektere over hva du leser, og se hva ny innsikt kan bety i din arbeidshverdag.

Forventer at man er oppdatert

Redaktøren er opptatt av at alle må være bevisst på ansvaret de selv har for å holde sin egen kompetanse ved like og være oppdatert, selv om studietiden er tilbakelagt. I dag forventes det at man holder seg faglig oppdatert i jobber på et visst nivå. Dette er viktigere enn noen gang tidligere, understreker Hartvigsen Lem.

– Det finnes mange gode tilbud der ute, men de mest opplagte, masterprogrammene, er dyre og ofte krevende å kombinere med full jobb. I et karriereløp har man varierende mulighet til å ta slike store programmer. De aller fleste norske arbeidstakere jobber dessuten i små og mellomstore bedrifter og har begrenset med tid og ressurser til å gjennomføre denne typen programmer. Magma er dermed det mest tilgjengelige verktøyet økonomer har for å tilegne seg ny kunnskap gjennom små drypp, uten at det tar for mye tid, råder hun.

– En essensiell kvalitet i Magma er alle fagredak­tørene, fremragende akademikere rundt på de norske handelshøyskolene og utdanningsinstitusjonene, som innenfor sine fagfelt blinker ut og raffinerer ny kunnskap som gjør at du kan stole på at det du leser, representerer det som er viktig og nytt.

Hvordan har økonomifaget endret seg?

– Økonomifaget er stadig mer tverrfaglig og trekker på andre disipliner for bedre å forklare de økonomiske modellene, for eksempel psykologifaget. Det handler om å forstå grunnlaget for folks økonomiske adferd. Dette er en stor og ny dimensjon som er langt mer fremtredende i det dagens studenter lærer, enn det var i min studietid. En annen viktig endring er digitalisering og de effektene det har på samfunnet. Utdanningsinstitusjonene svarer i økende grad på det og tilbyr nye fag og nye fagkombinasjoner, noe dagens studenter nyter godt av.

Men endringene er like relevante for dem som er ferdig utdannet.

– Når robotene overtar mange av standardoppgavene, skal menneskene stille de riktige spørsmålene. Dette krever en grunnleggende forståelse av samfunnet rundt oss og av faget vårt. Jeg synes økonomifaget har blitt stadig mer relevant, og dermed mer spennende. Jeg tror for eksempel at fremtidens revisorer får det minst like utfordrende som i dag. De kan bruke tiden sin på å stille grunnleggende spørsmål om hva du skal kontrollere og skape tillit til, og ikke på å kontrollere bilag til reiseregninger, avslutter Hartvigsen Lem.

Redaktørens guide til Magma

Aktuelt-delen: Her finner du et profilintervju med en økonom som er relevant for temaet, kortere kommentarer og meningsbærende bidrag. Litt lettere og mer popularisert fagstoff.

Fagdelen: Her finner du fagartiklene. De som er merket F, er vitenskapelige og fagfellevurderte artik­ler som gir publiseringspoeng. For disse er det krav til form og innhold ved at de skal dokumentere den forsk­ningsmessige kvaliteten. Fagartiklene merket R kan tillate seg å bruke mindre plass på formalia om teori og metode, og gå mer rett på sak.

Foreningsdelen: Dette er Econas del og inneholder stoff fra foreningen og relevante karriere- og medlems­nyttige artikler.

Fullversjon av alle artikler ligger på www.magma.no, og her kan du også søke i fritekst i alle artikler fra 2009.

Tre om Magma

figur

Først av alt er Magma et viktig tidsskrift for meg fordi det gir meg en anledning til å nå ut til mange lesere med forskningen min. Magma har et opplag på omkring 20 000, og det er få andre tidsskrift jeg publiserer i, som kan måle seg med det. Slik sett ser jeg på Magma som en viktig formidlingskanal til ledere og medarbeidere som er opptatt av arbeids- og samfunnsliv. Jeg underviser en god del på executive-programmer, og da bruker jeg ofte Magma-artiklene jeg har skrevet, som pensum. Magma er derfor en god arena for å skrive opp forskning på en lettere tilgjengelig måte enn når man publiserer i internasjonale tidsskrift. Jeg liker også godt at vi forskere kan publisere på norsk, og ikke bare på engelsk, fordi det er viktig å beholde og utvikle det norske akademiske språket. Til sist vil jeg også si at Magma er et meget profesjonelt drevet tidsskrift under Charlotte Hartvigsen Lem.

figur

Magma hjelper meg å holde meg faglig oppdatert på temaer som er relevante for min karriere og arbeids­hverdag. Artiklene inspirerer meg, gjør meg nysgjerrig, og jeg har ved flere anledninger lest mer av forfatterne etter at jeg er ferdig med Magma.

figur

Fra og med mitt første studieår som økonomistudent har jeg vært medlem av Econa. Siden den gang har Magma månedlig dukket opp i postkassa med nytt, faglig og innholdsrikt innhold.

Magma har alltid vært veldig dagsaktuelt, med temaer innenfor ulike områder i økonomifaget. Der lærebøker har vært utdaterte, har Magma gitt studenter den oppdaterte faglige tyngden studenter trenger for å bli aktuelle innenfor dagens jobbmarked. Der samfunnet stadig er i endring, er det godt å vite at Magma henger med på trendene.

Under arbeidet med masteroppgaven kunne Magma gi oss svært aktuelle forskningsartikler innenfor temaet vi skrev om. Vi kunne også sitere fra Magma, vel vitende om at artiklene var skrevet av anerkjente norske forskere innenfor økonomifaget, noe som gjør at kildene er svært pålitelige.

Magma har vært aktuelt for meg gjennom hele studietiden og vil være aktuelt fremover i arbeidslivet også.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS