Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Til √łkonomene

Statsminister Erna Solberg:

Kjære økonomer,

For en statsminister er det viktig å holde orden i norsk økonomi og dermed bidra til å trygge arbeidsplassene i landet. For å klare den jobben får vi hver dag hjelp av gode økonomer som gir oss råd, veiledning og en og annen advarsel. Personlig er jeg så begeistret for denne typen oppførsel at jeg har valgt en siviløkonom som ektemann. Jeg ønsker Econa lykke til med 75-årsmarkering, og lykke til med festen.

Med vennlig hilsen statsminister Erna Solberg

figur

Finansminister Siv Jensen:

Det er en glede for meg å ønske Econa til lykke med sitt jubileum. 75 år er en anstendig alder.

Svært mye har skjedd siden grunnleggelsen av foreningen. Det har vært en rivende utvikling innen faget økonomi og i norsk økonomi.

Vi som lever i Norge i dag, har en materiell velstand som grunnleggerne av foreningen vanskelig kunne forestille seg da de hadde sitt første møte i 1939. Denne utviklingen har også økonomer bidratt til ved å øke vår forståelse på mange områder. Det skal dere være stolte av.

Gratulerer med dagen!

figur

Sentralbanksjef Øystein Olsen:

Økonomer har en stolt historie og en lys fremtid

I løpet av Econas 75 årige historie har det vært en betydelig utvikling både i økonomifaget og i økonomenes rolle i samfunnet. Parallelt med samfunnsøkonomiens fremvekst på universitetsnivå i etterkrigsårene skjedde det en sterk utvikling innen bedriftsøkonomiske fag på høyskolenivå. Kandidater fra disse utdanningsløpene fikk etterhvert en dominerende rolle i det private næringslivet.

I mange år var det tydelige skiller mellom disse fagmiljøene, men i dag er ikke skillet lenger så skarpt som det tidligere har vært. Utdanningsløpene og karriereveiene krysser hverandre i stadig større utstrekning. Handelshøyskolene har i økende grad hevdet seg i den samfunnsøkonomiske fagutviklingen, og siviløkonomer har fått økende innpass i forvaltningen – også hos oss i Norges Bank. Likeledes har samfunnsøkonomer blitt mer etterspurt i det private næringslivet.

Bak det hele ligger en gradvis stigende erkjennelse av at bedriftsøkonomiske, administrative og samfunnsøkonomiske problemstillinger er tett sammenvevd – og at de ulike fagmiljøene har mye å tilføre hverandre. At dette skjer i et klima preget av gjensidig respekt og forståelse, men også faglig stolthet og sunn konkurranse mellom disiplinene er vi alle tjent med. Jeg er overbevist om at det også vil bidra til at økonomifagene vil ha en sentral og positiv rolle i formingen av det norske samfunnet også i fremtiden. Econas mange medlemmer vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Gratulerer med 75-årsjubileet og til lykke med årene som kommer!

figur

Hovedorganisasjonen Virke:

På vegne av Virke vil jeg gratulere Econa med foreningens 75-årsjubileum. Som næringslivets nest største hovedorganisasjon møter vi mange av foreningens medlemmer gjennom våre medlemsvirksomheter. Gjennom dette ser vi hvor viktig økonomisk kompetanse er for å utvikle og forsterke virksomhetenes evne til å trygge arbeidsplassene og skape verdier for eierne, de ansatte og samfunnet. Vi vil derfor gi ros til Econa for å holde fanen høyt på området for kvalitet i utdanningen, og for å være tydelig i møte med myndighetene på områder som er viktig for alle som har høyere økonomisk utdanning.

Vi gleder oss over Econas jubileum, og ønsker foreningen lykke til med de neste 75 år.

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

figur

Norges Handelshøyskole:

Siviløkonomen

Siviløkonomtittelen ble lovfestet i 1963 etter langvarig grunnarbeid fra Econa. Mange hadde trodd at den skulle forsvinne da mastergradene ble innført, men den lever i beste velgående fremdeles. Utdanningslandskapet er etter hvert blitt ganske brokete. Det er ikke så lett å trekke grensene mellom en siviløkonom og en kandidat med en beslektet mastergrad innenfor for eksempel regnskap og revisjon eller finansiell økonomi.

Så hva er det egentlig som karakteriserer en siviløkonom? For det første har han eller hun en bred utdanning. Dette betyr at det må settes krav til minstekompetanse innen alle økonomi- og ledelsesfag. Fagene må også sees i sammenheng, og fokus skal hele tiden være på anvendelser innen foretak eller andre organisasjoner. En bred utdanning tiltrekker seg også et bredt spekter av studenter. En siviløkonom har derfor ofte mange talenter og fortjener ikke et rykte som ensporete tallknusere.

En siviløkonom er ikke nødvendigvis et topplederemne. Mange vil finne sin yrkesrolle som spesialist med fordypning innen et fagområde. Ledelse på høyt plan kan ikke læres av bøker, men krever personlige egenskaper og lang erfaring. Men ledelse er en naturlig del av fagkretsen fordi en siviløkonom ofte vil bli satt til å lede grupper av mennesker. En lederrolle krever innsikt i seg selv og i andre mennesker. Det er derfor viktig at utdanningen ikke blir for snever. Dette har vært bakgrunnen for at NHHs siviløkonomutdanning alltid har inneholdt allmenne valgfag.

Økonomi og administrasjon er ikke egentlig en profesjon slik som medisin, juss, revisjon, og for den del sykepleie og læreryrke. Det er ikke noen aktiviteter som er forbeholdt siviløkonomer gjennom lovgivning, og det bør det heller ikke være. På den annen side kan siviløkonomer brukes til det meste. Lovgivning er ikke nødvendig. Det er markedet som har bestemt at siviløkonomer har verdi i samfunnet.

Frøystein Gjesdal, rektor ved Norges Handelshøyskole

figur

NHO:

Det er en ærverdig 75-åring vi feirer i år. Econa har mye å se tilbake på, men det viktigste er ikke det som har vært men det vi har å se frem til. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Det krever at vi dyrker evnen til å forstå samtiden og klarer å lese fremtiden. Vi må hele tiden utfordre oss selv til å tenke nytt og ligge i forkant. Der spiller økonomene en viktig rolle som pådrivere for endring.

Gratulerer så mye – jeg ser frem til å feire med dere!

Hilsen Kristin Skogen Lund

figur

Handelshøyskolen BI:

Gratulerer med 75-års jubileet!

Econa har spilt en sentral rolle for utdanning innen økonomi og ledelse i Norge. Dere har vært med på å løfte de økonomisk administrative fagene, gjennom fokus på faglig innhold, og positivt bidrag i forhold til økonomenes omdømme og samfunnets utvikling.

Siviløkonomutdanningen har vært viktig for norsk verdiskapning. Studentene tilegner seg kompetanse som er sentral for næringsliv og offentlig forvaltning. I et internasjonalt utdannings- og arbeidsmarked velger samtidig et økende antall studenter andre faglig tunge mastergrader i økonomisk-administrative fag.

Handelshøyskolen BI verdsetter samarbeidet med Econa. Dere besitter viktig kompetanse for utviklingen av økonomiutdanningen. Lykke til med jubileet!

Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI

figur

NSO (Norges Studentorganisasjon):

Kjære Econa, gratulerer så mykje med dagen! Takk for utfordringar, samarbeid og konstruktive innspel i debatten om kva høgare utdanning skal vere og kva kompetanse samfunnet vil trenge i framtida. Ikkje minst vil eg som leiar av Norsk Studentorganisasjon (NSO) også få takke dykk for veldige gode bidrag til studentpolitikken i form av både menneske og idear.

Econa har vakse til å bli ein viktig samfunnsaktør med innspel som set dagsorden. Vi i NSO håpar på eit godt samarbeid med dykk også framover, og gode diskusjonar rundt korleis vi kan sikre at norsk høgare utdanning skal ha høg kvalitet, vere internasjonalt konkurransedyktig og skape dyktige kandidatar for framtidas arbeidsmarknad. Spesielt ser vi fram til gode innspel når regjeringa legg fram stortingsmelding om struktur i høgare utdanning til våren.

Det er ingen tvil om at vi treng folk som kan forstå og forklare samspelet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. Det blir stadig viktigare i framtida. Til lukke med 75-årsjubileet.

På vegne av NSO, Anders Kvernmo Langset, leiar

figur

Finans Norge:

På vegne av Finans Norge og en samlet finansnæring vil jeg få gratulere Econa med 75-årsjubileet. Dere spiller naturlig nok en helt sentral rolle for finansnæringen. For å si det enkelt; uten økonomer, ingen finansnæring. Det er derfor ikke helt uten egeninteresse at vi ønsker dere alt godt og lykke til med de neste 75!

Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

figur

Revisorforeningen:

Gratulerer med dagen!

Siviløkonom er blant landets desidert mest kjente, anerkjente og respekterte utdanningstitler. Også – litt mot alle odds – etter kvalitetsreformen. Tittelen henger høyt og siviløkonomer er ettertraktede både i privat og offentlig sektor. Det er et fantastisk utgangspunkt for unge mennesker som velger denne utdanningsveien. Siviløkonom, karrieremessig fleksibilitet og ubegrensede muligheter henger på mange måter sammen. Med en slik bakgrunn er det bare dine egne ambisjoner som setter grenser for hva du kan gjøre det til.

Econa favner mange, men er i kjernen – i alle fall i min øyne – fremdeles en siviløkonomforening. En interesseorganisasjon for høyt utdannede økonomer, de fleste i ledende stillinger. At man også er en arbeidstakerorganisasjon for økonomer i offentlig sektor og medlem i Akademikerne, må tidvis være krevende. Ulike roller og interesser kan gå på bekostning av en klar, felles identitet og evne til å fremstå samstemt og med et klart budskap. Det ser likevel ut for at Econa har klart å balansere de ulike hensynene godt. Med 20 000 medlemmer i jubileumsåret 2014, kan Econa se tilbake på en eventyrlig utvikling og vekst.

Jeg ønsker Econa til lykke med jubileet og de neste 75 år.

Per Hanstad, administrerende direktør, Revisorforeningen

figur

Spekter:

Lenge leve «blårussen»!

Først og fremst – gratulerer med jubileet!

Et langt og godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene har bidratt til at Norge i dag er et av verdens beste land å leve i. I 75 år har Econa, og ikke minst deres medlemmer, hatt viktige roller i utviklingen av det norske samfunnet og arbeidslivet.

Siviløkonomene er ofte i jobber som dreier seg om å holde kontroll på pengene, og derfor blir dere fra tid til annen helt urettmessig beskyldt for å legge overdreven vekt på rene bedriftsøkonomiske vurderinger. «Blåruss» har etterhvert blitt et skjellsord. Spekters erfaring er imidlertid at dagens «blåruss» besitter god samfunnsforståelse og behersker de lange linjenes betydning for at Norge lykkes både i makro og mikro.

Økonomenes kompetanse vil ikke bli mindre sentral i årene som kommer. Vår største felles utfordring i nær fremtid er å sikre arbeidskraft nok til å opprettholde både økonomisk verdiskapning og verdens beste velferdsordninger. Alle må jobbe mest mulig og lengst mulig med riktigst mulig kompetanse. Dessuten må vi finne nye og smarte måter å løse oppgavene på.

Jeg oppfordrer både Econa og medlemmene som bekler ulike stillinger og posisjoner i privat og offentlig sektor, til å bidra i dette arbeidet med solid fagkunnskap, høyt engasjement, kreative råd og gode innspill.

Spekter takker for samarbeidet så langt. Vi ser frem til fortsatt god dialog, konstruktive prosesser og solid partssamarbeid med Akademikerne som er Econas hovedorganisasjon og med Econa. Lenge leve «blårussen»!

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

figur

Civita:

Gratulerer med 75-årsjubileet!

Jeg er selv siviløkonom og har svært mange venner og tidligere studiekamerater som er det samme. Noe av det mest slående med utdanningen er at den er så anvendelig. Mange arbeider som ordentlige økonomer – men studiet gir også en veldig god allmennutdanning som kan brukes på mange andre felt og, ikke minst, i ledelse.

Lykke til videre med viktig arbeid!

Hilsen Kristin Clemet

figur

Abelia:

Abelia gratulerer Econa med 75-års jubileet!

Vi i Abelia vil gjerne få gratulere Econa med 75 års innsats. Gjennom alle sine bidrag i norsk næringsliv og offentlig sektor, har norske siviløkonomer og andre med høyere økonomiutdanning bidratt til at Norge i dag er et av verdens best land å bo i. Og reisen slutter ikke selv om dere nå jubilerer. Norge har bedre kjennskap til utdanning innenfor økonomi og administrasjon takket være dere, og vi har en mer inngående kunnskap om økonomers betydning i samfunnet takket være dere. Helt siden oppstarten i 1939 har dere arbeidet for å fremme økonomenes interesser, og samtidig øke samfunnsengasjementet hos deres medlemmer. Vi finner i dag siviløkonomer i alle sektorer, og dere er dermed en vesentlig brikke i puslespillet som vil danne fremtidens Norge.

I 2011 deltok Econa og Abelia begge i prosjektet «Akademikere som vekstiverksettere i Norden», hvor vi sammen arbeidet for å forbedre entreprenørskapspolitikken og de offentlige støtteordningene til nyetablerere. Det var og er et viktig område, der vi og våre medlemsbedrifter er glade for Econas store engasjement. Econa har flere ganger tatt til orde for å kartlegge utfordringene vi har i Norge i dag når det gjelder å tilrettelegge for bedre, og mer innovasjon. Dette gleder oss i Abelia, og vi ser frem til å følge Econa videre og sammen se på hvordan innovasjon kan bidra til nødvendig omstilling av vårt samfunn, slik at vi kan best kan møte utfordringene som ligger foran oss de neste 75 årene. Gratulerer med dagen!

Håkon Haugli, administrerende direktør

figur

Civilekonomerna:

Civilekonomerna framför sina varmaste gratulationer till 75-åringen!

Econa och Civilekonomerna har under många år haft ett gott samarbete både genom Nordiska Civilekonomförbundet och i direkt kontakt mellan förbunden. Våra kanslier har också haft ett givande erfarenhetsutbyte där vi kunnat lära mycket av varandra.

Civilekonomerna önskar Econa fortsatta framgångar och allt gott i framtiden!

Mikael Igelström, Ordförande Civilekonomerna, Sverige

figur

KS

Gratulerer med 75 års jubileet til en erfaren organisasjon – med et relativt nytt navn.

KS sine medlemmer – kommuner og fylkeskommuner – er arbeidsgivere for flere av Econas medlemmer. Kompetansen om kommuneøkonomi som disse har fått gjennom utdanning og praktisk erfaring er svært viktig både for kommunesektoren og for nasjonen. Kommunesektoren har ansvaret for forvaltningen av inntekter som utgjør i underkant av 20 prosent av fastlands-BNP, og sysselsetter også i underkant av 20 prosent av alle ansatte i arbeidslivet i Norge. Det meste av det offentlige velferdstilbudet til befolkningen organiseres gjennom kommunestrukturen.

Et slikt stort og bredt ansvar forutsetter både rekruttering av – og samarbeid mellom – personer med ulike kompetansebakgrunn. Blant disse viktige gruppene er økonomene. Det sies i enkelte sammenhenger at den aller viktigste forutsetningen for at ordføreren og kommunestyret kan fungere godt som det lokaldemokratiske styret de er ment å være, er at de har skaffet seg en dyktig rådmann og en dyktig økonomisjef. Det ropes etter økonomisk handlingsrom i de aller fleste kommuner. Det handler selvsagt om inntektsnivået, men det handler i stor grad også om styring, om oversikt og evne til å få fram relevant og presis styringsinformasjon. Og det gjelder ikke bare i sentraladministrasjonen i kommuner og fylkeskommuner, men også i de ulike tjenesteområdene. Det er unødvendig å si at kunnskapen som økonomene har, er ettertraktet i den sammenheng.

Kommunesektoren ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver både for Econas medlemmer og andre utdanningsgrupper i årene fremover. Vi håper at vi lykkes i få fram hvor spennende og faglig utfordrende det er også for økonomer å søke seg til kommunesektoren. Vi ser fram til samarbeid med Akademikerne og Econa om hvordan vi skal lykkes med det – til beste for innbyggerne og lokaldemokratiet.

Lasse Hansen, administrerende direktør

figur

Akademikerne

Gratulerer med 75-årsdagen, Econa!

Det er all mulig grunn til å gratulere dere med jubileet som 75-åring. Gjennom deres innsats er økonomifagets betydning satt på dagsorden som en avgjørende akademisk disiplin. Høyere økonomikompetanse har det lenge vært stor etterspørsel etter i både norsk og internasjonalt næringsliv, og etterspørselen vil ikke bli mindre i årene som kommer. I en stadig mer sammenvevd verdensøkonomi, der konkurransen er knallhard, kapital- og investeringsbehovet ofte omfattende og risikoen høy, er solid, forskningsbasert økonomi- og markedsforståelse kritiske faktorer. Ikke minst gjelder dette i lederstillinger, rett og slett fordi økonomi og ledelse er tett sammenvevde kompetanser.

 Også offentlig sektor har stort behov for siviløkonomer og andre med høy, økonomifaglig utdanning. Gjennom Econas innsats for å fremme fag og medlemmers interesser har dere gitt avgjørende bidrag både til fagets posisjon og legitimitet. Det er også spesielt gledelig å kunne hilse dere som Akademikernes leder. Både tilblivelsen og utviklingen av Akademikerne har Econa vært helt avgjørende for, så tusen takk også for det. 75 år er en brukbar alder, men det finnes selvsagt ingen grunner til at Econa skal pensjoneres. Econa har vist både evne og vilje til fornyelse i sine første 75 år, og det er jeg sikker på at dere vil fortsette med å gjøre. Lykke til videre, og gratulerer igjen så mye med 75 år i viktig tjeneste.

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS