Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Thomas Kalvenes, leder Econa Student, student NTNU

Tillitsverv i Econa

– en arena for faglig og personlig utvikling som kan sikre deg drømmejobben

Econa er en unik karrierepartner og gir deg som tillitsvalgt mulighet til å utvikle deg faglig og personlig. Gjennom mine år som leder og nestleder i studentutvalget har jeg stiftet bekjentskap med studentmedlemmer og ordinære medlemmer i hele landet. Jeg har fått muligheten til å lære mer om økonomifaget, kommet tett på norsk næringsliv, fått bedre samfunnsinnsikt og stiftet gode vennskap. Tillitsverv i Econa har vært med på å sikre meg drømmejobben. Grip derfor muligheten!

Faglig utvikling

Econa er en arena hvor du kommer i kontakt med mennesker med ulik fagbakgrunn innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet. Personlig har jeg gjennom møter med andre medlemmer fått en større forståelse for hvilke utdanningsmuligheter og karriereveier som finnes i vårt fagfelt. Gjennom faglige arrangementer og sosiale sammenkomster har jeg fått et nettverk i Norge og utlandet som gir tilgang til fagressurser og samtalepartnere. Jeg har fått delta på konferanser om utdanningssystemet i Norge som har gitt bedre forståelse for hvordan myndigheter, utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner sammen jobber for å utvikle utdannings- og forskningsmiljøene i Norge. Jeg fikk gjennom et arrangement under Arendalsuka delta i debatt med kunnskapsministeren om kvalitet i høyere utdanning. I ettertid skrev jeg flere kronikker i nasjonale medier om både utdanningskvalitet og studentøkonomi. I tillegg har jeg sammen med andre tillitsvalgte vært på en rekke karrierearrangementer med store næringslivsaktører, besøkt studentavdelinger i Norge og utlandet og vært med på å utvikle et et introduksjonsprogram for nye tillitsvalgte for studentavdelingene. Vervet som tillitsvalgt har gitt meg muligheten til å bli med på å utforme store arrangementer og prosjekter som NM i økonomi og Econaforum. Dette samlet har gitt meg erfaring med politiske prosesser og koordinering av store arrangementer samt innsikt i og forståelse for norsk næringsliv og hvordan man arbeider tverrfaglig for å sammen nå felles mål. Et tillitsverv i Econa kan derfor bidra til din faglige utvikling og gi deg en unik erfaring uansett hvilken karrierevei du måtte ønske.

Personlig utvikling

I studentutvalget har jeg hatt gleden av å jobbe med dyktige medstudenter fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. I tillegg har jeg jobbet tett opp mot ansatte i administrasjonen, som har vært en utrolig viktig ressurs i vårt arbeid. En fellesnevner er at man har fått erfaring med å jobbe med mennesker med ulik erfaring, bakgrunn og kompetanse. I en slik prosess utvikler du ferdigheter og forståelse for hvordan andre og du selv samhandler og interagerer med hverandre. Et verv i Econa gir deg derfor muligheten til å bli kjent med hvordan du som leder kommuniserer og motiverer mennesker rundt deg. Du får bedre innsikt i dine styrker og svakheter, du får en arena for å trene og utvikle ditt lederskap. Som tillitsvalgt har jeg utviklet mine mellommenneskelige relasjoner, blitt flinkere til å kommunisere med aktører rundt meg og fått innsikt i hvordan jeg fungerer i samspill med andre. Denne erfaringen har gitt meg en større bevissthet om hvordan jeg møter og blir møtt av andre, og hvordan min atferd og fremtoning påvirker dem rundt meg. Tillitsverv i Econa bidrar derfor ikke bare til faglig utvikling, men er en arena hvor du utvikler deg som leder, kollega, venn og medmenneske.

Et unikt konkurransefortrinn i en jobbsøkerprosess

Arbeidslivet er i stadig endring, og det må ofte mer til for å lande drømmejobben. Det å kunne vise til noe annet enn gode karakterer har vist seg å være ettertraktet hos potensielle arbeidsgivere. Når det er flere dyktige kandidater som kan vise til gode karakterer, blir det fort andre ting som avgjør om du er en aktuell kandidat eller ikke. Det å ha et tillitsverv viser at du har engasjement og interesse for noe utenfor lesesalen. Det kan bli en arena hvor du kan sette teori ut i praksis og vise at du lykkes med å gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre mennesker. For min egen del har tillitsverv gitt meg erfaring med ledelse, kommunikasjon, koordinering av prosjekter og bedre innsikt i næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette er erfaringer som er ettertraktet hos arbeidsgivere. Derfor kan tillitsverv i Econa gi deg en kompetanse som er et konkurransefortrinn i en jobbsøkerprosess. Min erfaring fra jobbintervjuet var at vervene i Econa ga meg et språk til å formidle min praktiske kompetanse. Istedenfor å bare kunne referere til pensum fra utdanningen kunne jeg tilby noe mer. Jeg kunne kombinere min teoretiske forståelse fra studiene med egne erfaringer rundt det å lede, utvikle prosjekter og samhandle med andre i team og grupper. Tillitsverv i Econa kombinert med studiene har derfor bidratt til å utvikle meg som fagperson og leder, og var med på å sikre meg drømmejobben. Grip derfor muligheten.

figur

Thomas Kalvenes, masterstudent ved NTNU i HR og personalledelse. Avtroppende leder av Econa Student.

Tillitsverv i Econa Student

Studentutvalget

Består av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Studentutvalget er et nasjonalt organ for studentvirksomheten. Utvalget har ansvar for oppfølging av vedtak fra årsmøtet og de plikter som følger av vedtektene. Leder og nestleder representerer studentene i Econas styre. Dette innebærer åtte styremøter i året. Studentutvalget møtes minst to ganger per semester, forbereder og innkaller til årsmøtet, gir støtte og oppfølging til lokale studentgrupper sammen med administrasjonen, behandler retningslinjer for tildeling av frifondmidler og er høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmene i Econa.

Valgkomite

Består av leder og tre til fem medlemmer. Valgkomiteen skal innstille kandidater til studentutvalget og representantskapet. Sammensetningen skal ivareta Econas spesifikke behov, hensyn til likestilling, kompetanse, alder og geografi. Det skal tas hensyn til krav om kontinuitet og behov for fornyelse, kjennskap til Econas organisasjon og erfaring fra ledelse og styrearbeid. Valgkomiteen skal sørge for tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater og at de presenteres på en måte som gir årsmøtet grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner.

Representantskapsmedlem

Består av 42 medlemmer, hvorav 22 representanter er valgt av og blant medlemmene i fire geografiske regioner. I tillegg sitter det her seks studentrepresentanter valgt av Landsomfattende studentgruppes årsmøte samt de til enhver tid valgte lederne av lokalavdelingene. Student­representantene velges for ett år av gangen. Det avholdes ett ordinært møte i representantskapet i året.

Representantskapet utarbeider visjoner og strategier for Econa, påser at medlemsnytten maksimeres, påser at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser, fatter policy-beslutninger, utarbeider program og dokumenter, godkjenner årsberetning med regnskap, velger styre, behandler vedtektsendringer og holder seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner.

Tillitsvalgt på ditt studiested

Består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, inntil syv styremedlemmer. Vervet som økonomiansvarlig kan kombineres med vervene leder eller nestleder. Styret skal bestå av minimum tre personer. Styret står fritt til å fordele andre arbeidsoppgaver internt.

Styret har ansvar for oppfølging og gjennomføring av handlingsplanen vedtatt av lokalt årsmøte, økonomien i den lokale studentgruppen, rekruttering av nye studentmedlemmer og å være bindeledd mellom studentutvalget, administrasjon, lokalavdeling og medlemmene i sin lokale studentgruppe.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS