Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Helge Stoveland er advokat ved advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA.

Utdeling av midler fra overkursfond

En forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet åpner i stor grad for at overkursfond kan deles ut fra selskapet med rett til godtgjørelsesfradrag, selv om kapitalnedsettelsen ikke er endelig gjennomført på balansedagen.

Den såkalte godtgjørelsesmetoden medfører at et aksjeselskaps overskudd beskattes kun på selskapets hånd, og ikke en gang til når overskuddet deles ut til aksjonærene. For at en skal kunne kreve godtgjørelse - dvs. for at utbyttet skal bli skattefritt - må utbyttet være lovlig utdelt fra selskapet. Utdelingen må ligge innenfor de materielle begrensninger som aksjeloven stiller opp, og en må følge den formelle fremgangsmåten som aksjeloven gir anvisning på. Ifølge aksjeloven/allmennaksjeloven § 8-1 kan en dele ut «årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital» etter at det er gjort diverse fradrag.

FØR ÅRSSKIFTET

«Siste regnskapsår» er det regnskapsåret som ligger forut for det året hvor generalforsamlingen treffer beslutning om utdeling av utbytte. Er det delt ut utbytte på grunnlag av årsregnskapet, kan det senere i året deles ut et ekstraordinært utbytte hvis det er grunnlag for det. I løpet av 2003 kan det således deles ut utbytte på bakgrunn av resultatregnskapet for 2002. Utbytte kan ikke utdeles før det er fastsatt årsregnskap for det foregående regnskapsåret. Etter årsskiftet 2003/2004 kan det dermed ikke deles ut utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2002. Utdelingen må da skje på grunnlag av årsregnskapet for 2003 etter at dette foreligger. Før dette tidspunkt kan det heller ikke foretas kapitalnedsettelse.

Begrepet «annen egenkapital» sikter til selskapets frie egenkapital, jf. regnskapsloven § 6-2 C II nr. 2. Overkursfondet anses som bunden egenkapital. Skal midler innestående på overkursfond deles ut som utbytte, må en følge reglene om kapitalnedsettelse. Kapitalnedsettelsen må da vedtas på en generalforsamling, og selskapet må vente til kreditorfristen er utløpt, før kapitalnedsettelsen kan gjennomføres.

RIKTIG REGNSKAPSFØRING

En forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet fra mai 2003 gjaldt et tilfelle hvor det på en ekstraordinær generalforsamling 2. desember 2002 ble besluttet at et beløp på ca. 15,5 millioner kroner skulle overføres fra overkursfond til fri egenkapital. Vedtaket ble meldt til Foretaksregisteret, og fristen for kreditorinnsigelser utløp i april 2003. Forutsatt at ingen kreditorinnsigelser kom inn, ville selskapet innarbeide fondsendringen i regnskapet per 31.12.02, slik at det tidligere overkursfondet i dette regnskapet fremkom som fri egenkapital. Regnskapet ville bli godkjent etter at kreditorfristen var utløpt. Spørsmålet var om overkursfondet, som per 31.12.02 formelt sett ikke var omgjort til fri egenkapital, kunne deles ut som utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2002. Skattedirektoratet så det som avgjørende hvorvidt regnskapsføringen var lovlig etter de reglene som gjelder for utarbeidelse av regnskapet for det aktuelle år. Det var altså ikke avgjørende at kapitalen i selskapsrettslig forstand ikke var blitt fri egenkapital før årsskiftet. Når regnskapsføringen var riktig, kunne kapitalen dermed deles ut lovlig fra selskapet, slik at skattyteren fikk rett til godtgjørelsesfradrag.

Jeg går ikke nærmere inn på hva som er korrekt regnskapsføring i et slikt tilfelle. Som utgangspunkt vil beslutningstidspunktet være avgjørende for hvordan kapitalen skal regnskapsføres. Dette forutsetter at det ikke foreligger innsigelser fra kreditorene, eller det er forhold som tilsier at kapitalnedsettelsen sannsynligvis ikke vil bli gjennomført.

KONSERNBIDRAG

Det synet som kommer til uttrykk i uttalelsen, har betydning ikke bare i forhold til aksjeutbytte, men også i forhold til konsernbidrag, som følger de samme reglene som aksjeutbytte. Hvis vilkårene for å yte konsernbidrag ellers er oppfylt og kapitalen på regnskapsmessig lovlig måte kan føres opp i balansen som fri egenkapital, vil kapitalen kunne tas med ved vurderingen av om og hvor mye som kan ytes som konsernbidrag.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS