Magma topp logo Til forsiden Econa

Utvikling skaper folk – folk skaper utvikling

figur-author

Økonomer anklages ofte for bare å tenke på penger. Det fremføres oftest som en beskyldning. Det burde heller være den anerkjennelsen det faktisk er. For når økonomer tenker på penger, tenker de på hvordan penger kan brukes best mulig, for å få mest mulig ut av hver krone. Det er viktig i alle sammenhenger. De fleste har ingen Sareptas krukke, med uendelige ressurser. I den virkelig verden er midler begrenset. Det å bruke penger på en best mulig måte, er til beste for alle.

Artiklene i dette nummeret bygger på eksperimentelle metoder; forskningsdesign som lenge har vært vanlig i andre fag, men som først de seneste årene har blitt en stadig viktigere pilar i økonomifaget. Den amerikanske økonomiprofessoren Vernon Smith innførte eksperimentell forskningsdesign og metodikk i sin undervisning allerede på 50-tallet. Men det endelige gjennombruddet kom da han og professor Daniel Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi 2002 for å ha gjort laboratorieeksperimenter til et verktøy i empirisk analyse.

Basert på deres og Amos Tverskys arbeid har eksperimentell metode blitt avgjørende for viktige endringer i økonomifaget: Det hjelper oss å bedre forstå standardmodellene som er grunnlaget for klassisk økonomisk teori. Resultater fra økonomiske eksperimenter har dokumentert at de tradisjonelle antakelsene om egoisme og rasjonalitet, som er 101 i økonomifagene, ikke alltid gir et riktig bilde av hvordan vi mennesker faktisk oppfører oss når vi skal ta valg i økonomiske situasjoner.

Eksperimentell metode gjør følgelig økonomer enda bedre i stand til å vurdere hvordan knappe midler bør brukes for å utnyttes best mulig.

Eksperimentell økonomi skjer gjennom lab-eksperiment eller felteksperiment. Mens eksperimenter i laboratoriet ofte brukes for bedre forstå hvordan vi faktisk gjør de valgene vi klassisk legger inn i økono­miske modeller, er felteksperiment godt egnet for å vurdere effekten av faktisk politikk og pengebruk. De er altså godt egnet for å se på effektene av prosjekter i utviklingsland, gjennom bruk av bistandsmidler.

Midler til bistand og utviklingspolitikk er omdiskutert. Selv blant tilhengerne er det uenighet om hvilke verktøy som fungerer. De fleste kan imidlertid enes om at de pengene som blir brukt, bør brukes best mulig. Studiene det rapporteres fra i dette nummeret viser hvordan enkeltprosjekter ikke kan evalueres isolert, men at de må vurderes i en større samfunnsmessig kontekst. Slik har også funn fra enkeltland overføringsverdi til mer generelle problemstillinger.

Dette nummeret gir deg altså både innsikt i en ny fot av økonomifaget, fersk forskning om utviklings­økonomi og et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere politiske prioriteringer. Det rene Kinderegget – helt kalorifritt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS