Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON - Senter for økonomisk analyse

Uunngåelig resesjon?

Kursras og uro på de internasjonale aksjemarkedene de siste månedene signaliserer at frykten for alvorlige økonomiske nedgangstider griper om seg. Det er særlig den kraftige nedgangen i den private sparingen i USA og raskt økende japansk statsgjeld som gjør situasjonen særlig alvorlig. Disse ubalansene kan føre til at den økonomiske politikken ikke vil ha tilstrekkelig kraft til å hindre nedgangstider, men raske vedtak om skattelettelser i USA og ekspansiv politikk i Europa kan fortsatt hindre langvarig nedgang.

Av Geir Lunde

USA: FALLENDE PRIVAT SPARING

Sparingen i amerikanske husholdninger har vist en fallende tendens siden tidlig på 1980-tallet. Nedgangen har vært særlig kraftig under oppgangen på 1990-tallet. Økende aksjekurser og klokkertro på fremtiden har ført til at mange har brukt mer penger enn sin løpende inntekt. Så lenge aksjekursene har gått opp, har amerikanerne følt seg rikere og ikke følt behov for å sette til side midler av sine arbeidsinntekter, snarere har mange våget å låne mye for å finansiere nye boliger og biler og for å holde det løpende forbruket høyt.

Tilsvarende er skjedd i næringslivet: Optimisme og høye aksjekurser har gitt en kraftig oppgang i investeringene, ikke minst i IKT. Selv om inntjeningen har vært god i mange selskaper, og mange har hentet inn ny aksjekapital, har investeringene gitt høyere gjeld i en rekke amerikanske selskaper.

Samlet ligger nå privat sektors netto finansielle sparing på om lag minus 6 prosent av BNP, mens den i 1989 var positiv og svarte til 3 prosent av BNP.

JAPAN: ØKENDE BUDSJETTUNDERSKUDD

Japan har det siste tiåret ført en motkonjunkturpolitikk med lave renter og økende budsjettunderskudd. Denne politikken har ført til at budsjettunderskuddet for offentlig sektor i alt er kommet opp i over 6 prosent av BNP, mot et overskudd på 3 prosent av BNP i 1990. Offentlig sektors bruttogjeld er økt til over 110 prosent av BNP, mer enn i noe annet OECD-land.

IMPOTENT POLITIKK

Det har lenge vært klart at Japan ikke lenger kan bruke verken finans- eller pengepolitikken for å stimulere veksten. Det betyr at et eventuelt internasjonalt tilbakeslag vil ramme japansk økonomi hardt. Dette er en av hovedårsakene til at kursene på den japanske børsen har stupt til et kursnivå Japan hadde helt tilbake i 1987, altså før den sterke kursoppgangen, som var en viktig årsak til problemene i Japan.

figur

I USA har pengepolitikken under Alan Greenspan vært en suksesshistorie. Den står nå overfor en langt mer alvorlig test enn noen gang tidligere de siste ti årene. Selv om rentene settes kraftig ned, kan det ikke utelukkes at de realøkonomiske effektene blir mer begrenset enn ved tidligere rentenedsettelser, slik særlig Japan har erfart de siste ti årene. Likevel er det grunn til å tro at rentepolitikken vil virke bedre i USA enn i Japan. Tilliten til at USA skal komme gjennom den vanskelige økonomiske perioden uten langvarige tilbakeslag, er høyst sannsynlig større blant investorer, næringsliv og forbrukerne enn det Japan opplevde periodevis på 1990-tallet. Dessuten har USA frihetsgrad til å gi omfattende skattelettelser, slik president Bush nå arbeider hardt for å få vedtatt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS