Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Variasjoner over en √łkonom

varjasjoner over en økonom

Kjennetegn

Den etablerte

Det etablerte medlemmet har passert 42 år. I denne gruppen er 28 prosent kvinner. Her er gjennomsnittsmedlemmet mellomleder. I privat sektor er nær halvparten i toppledersjiktet, adskillig færre i offentlig sektor. Godt over halvparten ser for seg en ny jobb i løpet av de neste fem årene uavhengig om de er i offentlig eller privat sektor. Lønnsnivået er svært ulikt mellom sektorene og ikke minst den tilfeldige variasjonen mellom medlemmene. Vanligste arbeidsområder er økonomi, regnskap og finans eller administrasjon og ledelse.

Medlemmer i offentlig sektor er litt eldre

Medlemmer i offentlig sektor er gjennomgående eldre enn i privat sektor. Med andre ord trekker medlemmer fra privat sektor mot offentlig sektor. Det ser vi spesielt på nyutdannede hvor privat sektor er spesielt populær, selv med minst like spennende arbeidsoppgaver, og et likt og ofte høyere lønnsnivå i offentlig sektor.

Utvikling de siste 50 år

Antallet respondenter i Econs lønnsundersøkelse har de siste 50 år tidoblet seg. Lønnsnivået har 20-doblet seg i samme periode. Lønnsendringen er gjennomgående avtakende for hvert tiår.

Utvikling mellom sektorer de siste 40 år

I 1973 skilte lønnsstatistikken for første gang mellom offentlig og privat sektor. Lønnen i offentlig sektor har relativt sett økt noe mer i privat sektor. I offentlig sektor var gjennomsnittslønnen 884 prosent høyere i 2013 enn i 1973, for privat sektor er denne endringen på 852 prosent. Utgangspunktet var for privat sektor 104 853 kroner i årslønn, mot 72 932 i offentlig sektor. I absolutte tall har derfor privat sektor hatt betydelig høyere lønnsvekst enn offentlig sektor.

Andelen som jobber i offentlig sektor har siden 1973 doblet seg og er nå en fjerdedel av medlemsmassen. Denne doblingen skjedde i all hovedsak på 90-tallet.

Utvikling i ansvarsnivå siste 25 år

Antallet mulige respondenter har mer enn doblet seg de siste 25 årene. I samme periode har også antallet kandidater som uteksamineres økt kraftig. Foryngelsen av medlemsmassen en klart medvirkende årsak til at andelen som er i topplederposisjon er redusert fra 30 prosent til 20 prosent.

sirkler2

Kjønnsbalanse

1/3 av respondentene i lønnsundersøkelsen er kvinner. Andelen kvinner har økt på 2000-tallet med et toppunkt på 46 prosent kvinner blant de nyutdannede i 2013. De kvinnelige medlemmene er i snitt tre år yngre enn mennene. Det henger sammen med at flere kvinner studerer økonomisk-administrative fag nå enn før. Det er også en klar tendens til at kvinnelige medlemmer i større grad blir ledere i dag enn tidligere. Kvinnelige medlemmer er gjennomgående yngre enn menn, selv i lederposisjoner.

Hva skiller kvinner og menn

Det er noen få områder kvinner og menn i medlemsmassen skiller seg kraftig på, det er tilbøyeligheten til å ha bonusordninger og størrelsen på bonusordningen, og i sannsynligheten for å velge offentlig sektor som arbeidsgiver. Dette forplanter seg også noe videre i grunnlønnsnivået som korrelerer med positivt med utbetalt bonus og privat sektor. Ellers jobber kvinner og menn stort sett i de samme bransjene og med de samme arbeidsoppgavene. Er 37 år gammel mellomleder på lavere nivå i privat sektor med en grunnlønn på 750 000 kroner i året.

Flere kvinner blir ledere

Arbeidstakerorganisasjonen Econa har undersøkt om det har skjedd en endring i andelen kvinner som blir ledere (med betydelig ansvar) i deres medlemsmasse. Econa organiserer masterutdannede økonomer og siviløkonomer som er klassifisert som «lederutdanningen». Dobbelt så stor andel av organisasjonens kvinnelige medlemmer er ledere i 2013 i forhold til 1999. I 1999 var bare seks prosent av de kvinnelige medlemmene ledere. I 2013 var 13 prosent av de kvinnelige medlemmene ledere.

Andelen av kvinner i medlemsmassen har også økt kraftig i perioden 1999–2013. I 1999 var 27 prosent av medlemmene kvinner, i 2013 var det 33 prosent.

Flere kvinner i medlemsmassen og økt tilbøyelighet for at kvinner blir ledere gir begge samme effekt, stadig flere kvinner er ledere. Menns nesten totalt dominerende posisjon er kraftig på hell. 8 prosent av lederne (med betydelig ansvar) var i 1999 kvinner. I 2013 er andelen nærmest tredoblet, til 22 prosent.

Barn = suksess?

barn=suksess?

Ut fra lønnsundersøkelsen finner administrerede direktør Tom Bolstad dekning for at barn ikke er til hinder for kvinners karrieremuligheter.

– Når vi sammenlikner kvinner med og uten barn over 35 år er det tilnærmet ingen forskjell i hvor de ligger karrieremessig. For barnløse menn er tilbøyeligheten for å bli ledere derimot adskillig svakere enn menn med barn. Barn synes generelt sett å være en suksessfaktor for den som ønsker karriere. Det er spesielt i offentlig sektor vi ser at de med barn har et fortrinn om man ønsker karriere.»

Skoleflink og suksess?

Skoleflink og suksess?Det er godt dokumentert at karakterer på skolen er viktig for suksess i arbeidslivet for det økonomisk-administrative fagfeltet. (Til sammenlikning er det klart mindre viktig for ingeniører.)

Bolstad spekulerer:

– Jentene er hakket kvassere på skolen enn guttene. Forskjellen er ikke stor, men det kan synes som skoleflinke gutter har større nytte av gode resultater enn jenter.

Bolstad understreker at her er bildet noe uklart, men ser at skillet mellom sannsynligheten for å bli leder (med betydelig ansvar) for en B-student kontra en A-student er stor for menn. Dette er ikke tilfellet for kvinner hvor A og B studenter har omtrent like stor sannsynlighet for å bli ledere med betydelig ansvar.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS