Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Videreutvikler seg som kollegium

Mens mange bedrifter har definerte kompetansebyggingsprogrammer for sine ansatte, er det langt færre virksomheter som har en definert opplærings- og utviklingsplan for styrets medlemmer. Men i Skandiabanken mener styreleder Niklas Midby det er en viktig del styrets ansvar å sørge for at han selv og hans kolleger i styret tar grep om sin felles kompetanseutvikling.

Dagens næringsliv forholder seg til en verden i stadig forandring. Derfor er det viktig at vi både henter inn eksterne krefter, men også bruker egne krefter fra banken, som kan oppdatere oss utover det vi får tid til i de ordinære styremøtene.

Eksterne og interne foredragsholdere

Sammen med sine fem kolleger i styret i Skandiabanken har han i kommende styreperiode på planen to samlinger som er dedikert til ren kompetansebygging. Samlingene er lagt utenom de ordinære styremøtene, og skjer i hovedsak også uten at selskapets administrasjon er til stede. Som foredragsholdere trekker styret inn både interne ressurser fra banken og eksterne krefter.

– Det er viktig å stille spørsmål om hva man egentlig mener med kompetansebygging. For vår del har vi skilt mellom det vi trenger av kunnskapspåfyll som er selskapsspesifikt, og det som handler om endringer i omgivelsene. Derfor er det viktig at vi både henter inn egne krefter fra banken, som kan oppdatere oss utover det vi får tid til i de ordinære styremøtene. Den neste samlingen har vår IT- og digitalesatsing som tema. Vi er i stor grad en IT-bedrift, og det er viktig at styret går i dybden og forstår mer av hvilke utfordringer og muligheter vi har på dette feltet. På andre områder trenger vi å hente inn eksterne krefter, som i større grad speiler det som skjer utenfor banken, skisserer han.

Eksempler på slike temaer kan være makroøkonomiske variabler, endringer i regulering av finansbransjen og kunnskap om strukturering av næringen; alle tema en forutsetning for å holde seg oppdatert på en bransje der det skjer mye. Selv har Midby bak seg en lang karriere i bank- og finansbransjen både i Norden og internasjonalt.

– Men jeg føler alltid at jeg tar med meg viktig kunnskap fra slike samlinger, som er viktige for det arbeidet vi gjør i styrerommet. Bank- og finansbransjen er en næring som blir stadig mer regulert, og det er viktig å også være oppdatert på internasjonale rammebetingelser.

Midby understreker en ytterligere faktor som gjør det viktig å pakke samlingene med relevant innhold.

– Tid er styremedlemmenes knappe faktor. Det er derfor en balansegang å sette av nok tid til at vi kan få noe konkret ut av samlingene, men samtidig tar hensyn til styremedlemmenes begrensede tid.

Basert på erfaringer fra både norske og svenske styrerom er det imidlertid Midbys klare oppfatning at styremedlemmer i all hovedsak er positivt innstilte til å bruke sin tid på felles kompetansesatsinger.

– Særlig er det nok fokus på dette arbeidet i næringer som er overvåket av ulike tilsyn, som bank – og finansnæringen, telekom-sektoren og energibransjen, påpeker han. Han har også erfart at det økte fokuset på styremedlemmers ansvar også har medført at flere har blitt opptatt av å sikre seg at de vedlikeholder den kompetansen de trenger for å gjøre en best mulig jobb, også når bransjer og rammebetingelser endrer seg raskt.

Kulturbyggende

Styrelederen i Skandiabanken opplever også at kompetansesamlingene er en viktig area for å bygge kultur i styret.

– Vi har bedre tid på disse samlingene enn det vi ofte har på de formelle styremøtene. Samtidig er møteformen mer uformell enn det vi opplever på selve styremøtene, der agendaen er veldig tydelig. Det gjør at takhøyden blir høyere i denne konteksten, og det blir lettere å snakke sammen om andre ting, og bli kjent med hverandre på en annen måte, beskriver Niklas Midby.

– Mangfold er et viktig stikkord når man setter sammen dagens styrer. Fjerner man ikke litt av dette perspektivet når alle skal gjennom de samme kompetansesamlingene?

– Det tror jeg ikke. Selv om de får den samme kunnskapen, har styremedlemmer ulik bakgrunn, og nærmer seg kompetanseområdet på ulike måter. Man sammenlikner og bruker egne erfaringer, selv om man blir tilført konkrete kunnskaper. Men min erfaring er at det blir enklere å ha en konstruktiv dialog og stille de riktige spørsmålene når man deler et kunnskapsgrunnlag og har de samme begrepene for ting, sier han.

Evaluerer og planlegger fremover

figurNår styreperioden går mot slutten er styrets kompetansesatsing eget punkt på styrets egenevaluering.

– Vi evaluerer både temaene vi har hatt på agendaen, og tiden vi har brukt, beskriver han, og sier at konklusjonene danner grunnlag for planer for neste års satsing.

Som styreleder har han også dialog med valgkomi­teen, og erfaringene og evalueringene styret gjør rundt egen kom­petansebygging er viktige parametere når valgkomiteen skal gjøre sine vurderinger for hvordan neste års styre skal se ut, og blir følgelig også et godt grunnlag for kom­petansekartlegging.

Skandiabankens styreleder Niklas Midby har laget strukturerte planer for hvordan han og hans styrekolleger skal holde seg tilstrekkelig oppdatert om både interne og eksterne rammebetingelser.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS