Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2005_aktuelt_img_001

magma@fagbokforlaget.no

Å, eg veit meg eit land

De lyse nettene, de høye fjellene, den klare luften og fisken i havet. I det som regnes som den nord-norske nasjonalsangen – Elias Blix’ «Barndomsminne fra Nordland» - er det naturkvalitetene som prises. Ikke overraskende, for de fleste som reiser nordover blir bergtatt av hav, himmel, midnattssol og vær og uvær i nær sagt alle variasjoner. Så utgjør også vill natur en stor del av regionen. 98 prosent av landarealene er fremdeles mer eller mindre urørte naturområder.

Den kvaliteten har landsdelen klart å gjøre butikk av. Turisme har de siste årene blitt en viktig næringsvei, og regnes som en av de viktige satsingsområdene også for fremtidig næringsutvikling.

Men nordområdene er langt mer enn vakker natur. Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde, slår regjeringen fast, når de i høst legger frem en stortingsmelding om dette landområdet. I denne kommer en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen, samt en plan for hvordan norske interesser kan sikres også i fremtiden. Videre utredes det hvordan vi kan sikre økt verdiskapning de kommende årene, på en måte som både ivaretar bærekraftperspektivet, og samtidig sikrer gode levekår for dem som bor i nordområdene.

Den verdiskapingen er imidlertid mer enn en lokal affære. Nord-Norge skiller seg fra Las Vegas: Det som skjer i Nord-Norge, forblir nemlig på ingen måte kun i Nord-Norge. 30 prosent av regionens verdiskapning er i dag eksportinntekter, og bidrar dermed i stor grad til norsk velferd.

Landsdelen har nemlig mange gode kort på hånden. I tillegg til turisme, identifiseres tre næringer som de største fremtidige mulighetsområdene. Sjømatnæringen har en lang tradisjon i nordområdene, og i en mulighetsstudie fra Menon spås sjømat å forbli en sentral del av fremtidig verdiskapning. I tillegg trekkes olje- og gassnæringen frem, sammen med kraftforedlende industri. Alle disse næringene har stor eksportandel, og vil være viktig for samlet, norsk verdiskapning.

Nordområdene er altså et nasjonalt anliggende, som har høy prioritet i regjeringen. Det er dessuten økende internasjonal interesse for regionen; både politisk og forretningsmessig. Oppmerksomheten er godt nytt for å lykkes i å videreutvikle regionen. Forskningsartiklene i dette nummeret støtter nemlig opp under tidligere forskningsfunn: Landsdelen trenger både ekstern kapitaltilførsel til forretningsutvikling, og nasjonale investeringer for å sikre infrastruktur, tilstrekkelig grad av kompetent arbeidskraft og effektiv arealutnyttelse.

En blomstrende fremtid krever imidlertid både tydelig politisk retning og klare budsjettmessige priori­teringer. For å ta de riktige beslutningene trengs et godt kunnskapsgrunnlag. I dette nummeret bidrar både forskere og forretningsfolk. Slik deltar vårt fagfelt i å kvalitetssikre fremtidige valg for en region som er avgjørende for å opprettholde en fremtidig norsk velferdsstat.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS