Magma topp logo Til forsiden Econa

Bedre kunnskapsbruk gir Selvaag færre feil og reduserte kostnader

Hvordan kan en bedrift utnytte erfaring til å skape stadig mer tilfredse kunder? Dette spørsmålet blir tatt på alvor i AS Selvaagbygg, som har som erklært mål å bygge feilfrie boliger og være den fremste kompetansebedrift i bransjen. Det krever at man har et bevisst forhold til bruk av erfaring og kunnskap.

«Vår grunnleggende forretningsmodell er den samme som vi har brukt siden 1950-tallet. Den går ut på å ha helhetlig kompetanse om hele utviklings- og byggeprosessen i eget hus. Det gjelder hele verdikjeden fra tomtekjøp og eiendomsutvikling til prosjektering, arkitektur, boligbygging, salg og kundeservice. Dette påvirker også vårt syn på verdien av erfaring og kunnskap,» sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i AS Selvaagbygg

Pioner i boligbygging

Som entreprenørselskapet i Selvaag Gruppen viderefører Selvaagbygg stolte tradisjoner fra sivilingeniør Olav Selvaag, en pioner i norsk boligbygging. Siden 1950-tallet har selskapet oppført mer enn 45 000 boliger på Østlandet. I dag ferdigstilles omkring 500 nye boliger hvert år, hovedsakelig leiligheter. Det største prosjektet er Lørenbyen i Oslo der 1500 boliger skal bygges. Et annet stort prosjekt er utbyggingen av tomten til Moss Glassverk der 500 boliger oppføres i samarbeid med OBOS.

«Vi må fange inn og være klar over utviklingstrendene i samfunnet. Flere mennesker ønsker å bo sentralt, å leve et urbant liv. Ofte jobber begge foreldrene, og da må samfunnet være organisert så de kan få bo godt. Det må være servicefunksjoner i nærheten. Å bo godt betyr også å ha råd til å bo,» sier Ingrid Dahl Hovland.

– Hva er grunnen til at Selvaagbygg har utviklet systemer for å utnytte erfaringer og kunnskaper?

«Vår vektlegging av kompetanse har sammenheng med vårt syn på utfordringene i det norske boligmarkedet og vår rolle i den forbindelse. Strukturen i boligmarkedet er forskjellige i de ulike nordiske land. I Sverige, for eksempel, er det mer vanlig at man leier sin bolig. I Norge eier vi våre boliger. Vi kjøper ikke bolig mange ganger i løpet av livet, og vi bygger kapital inn i boligen. Derfor er det viktig at boligkjøpet er trygt.»

«Samtidig vet vi at det har vært mange feil i byggesektoren i Norge. Feil gjør boligkjøpet mindre trygt og fører til ekstra kostnader. Å få ned tallet på feil og reklamasjoner er ett mål for vår kunnskapsoverføring og læring. Et annet mål er å ha en rasjonell gjennomføring for hele byggevirksomheten. Dermed kan vi tilby tryggere og rimeligere boligkjøp og bedre drift for selskapets del,» sier Ingrid Dahl Hovland.

Systematisk tilbakemelding fra alle ledd

– Hva betyr det å ha hånd om hele verdikjeden for arbeidet med kunnskapsoverføring?

«I og med at vi har hele verdikjeden, har vi stort behov for å ta vare på kunnskapene hele veien frem til kjøperen. Fra vi kjøper tomteområder til et bygg står ferdig går det i gjennomsnitt fem–seks år. I fem år etter at kjøperen har kjøpt bolig har vi et ansvar i henhold til Bustadoppføringsloven. Så vi snakker om en tidsperiode på 10–15 år for våre byggeprosjekter. I en så lang periode er det mange ledd som skal spille sammen. Følgelig er det også mange muligheter for feil. Dette gjør det viktig med kompetanseutvikling og erfaringsoverføring som fanger inn alle elementer fra A til Å.»

– Hvordan gjøres dette rent konkret?

«Hovedoppgaven er å institusjonalisere kompetanse, det vil si å sikre at viktig erfaring og læring blir videreført og brakt tilbake til boligproduktet. Her følger vi verdikjeden gjennom prosjektutvikling, bygging og salg frem til boligkjøper og vårt garantiansvar. Vi har systematisk tilbakemelding fra alle ledd i boligproduksjonen og hos kundene. Denne informasjonen blir analysert og gransket i en egen avdeling og blir så ført videre og tatt med i beregningen ved utvikling og forbedring av våre produkter og våre prosesser.

Intelligent planlegging

«Vårt søsterselskap Selvaag Blue Think AS utvikler metoder og IKT-verktøy for kunnskapsbasert industrialisert boligbygging. Systemet, som kalles intelligent planlegging, går ut på å innhente og lagre kunnskap og erfaringer og å gjøre disse tilgjengelige, særlig med tanke på å forebygge feil. Erfaringer samles i et kunnskapsnett som er tilgjengelig for hele organisasjonen. I tillegg finnes to andre databaser for mer teknisk informasjon.»

– Hva slags informasjon blir samlet inn?

«Vi kan dele informasjonen inn i fire kategorier. En type erfaring går på offentlig saksbehandling. Vi ønsker mest mulig rasjonelle prosesser så vi kan strømlinjeforme søknader og få en god byggesaksbehandling. Så har vi detaljprosjektering for byggingen. Her har vi informasjon som skal gi våre snekkere og håndverkere et så godt grunnlag som mulig å arbeide med. For det tredje har vi informasjon knyttet til salg og markedsføring. Og endelig har vi teknisk informasjon og dokumentasjon til boligkjøperen.»

Kontinuerlig forbedringsprosess

– Hvordan blir denne informasjonen innsamlet og registrert?

«Informasjonen registreres i de applikasjonene som er utviklet av Selvaag Blue Think. For å få en god og rasjonell innsamling av informasjon må vi gjøre det så enkelt at våre håndverkere og andre medarbeidere kan gi tilbakemelding der og da. Vi har utviklet systemer så de kan gi tilbakemelding både på mobiltelefon og på PC. Denne informasjonen blir så bearbeidet, lagret og pumpet tilbake i en kontinuerlig forbedringsprosess.»

– Bidrar systemet til bedre beslutninger?

«Å få inn gode fakta og ha en god database er viktig for å kunne fatte beslutninger på et tidlig stadium. Jo lenger ut i prosessen man fatter beslutninger, desto vanskeligere og dyrere blir det. Å fatte beslutninger tidlig og stå på de beslutninger som er tatt, er viktig for å få god styring med prosjektet. Vi trekker mennesker med i beslutningsprosessen og bruker mye tid på å forklare hva som skal gjøres, og hvorfor. Hvis mennesker ikke forstår grunnlaget for en beslutning, øker faren for at beslutningen vil bli motarbeidet senere.»

Reduserte reklamasjonskostnader

– Er antall feil blitt redusert med dette systemet?

«Ja. Vi ser det i form av reduserte reklamasjonskostnader. Dette måler vi på to måter. Først måler vi andelene av prosjektene som har null feil ved overtagelsen. Deretter måler vi kostnadene ved det reklamasjonsansvaret som vi har i garantiperioden på fem år.»

– Mye menneskelig kunnskap er vanskelig å uttrykke i klartekst og registrere i databaser. I hvilken grad tar dere hensyn til dette?

«Den systematikk som er utviklet for våre dataverktøy, har gjort at vi arbeider mer systematisk og strukturert også med den menneskelige kunnskap enn vi gjorde tidligere. Dette har gitt oss en bedre mulighet til også å strukturere bedriftens humankapital. Vi innser betydningen av at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi trekker dem aktivt med i våre diskusjoner og prosesser,» sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i AS Selvaagbygg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS