Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

BI-satsing på eierforskning

Handelshøyskolen BI har fått bevilget 7,5 millioner kroner fra CanicaAS og Norges forskningsråd til å forske på hvordan eierskapet virker i familieselskaperog andre unoterte selskaper.

Corporate Governance i unoterte selskaper: Handelshøyskolen BI har gjennom flere år forsket på Corporate Governance med særlig vekt på børsnoterte aksjeselskaper.

– Denne gangen ønsker vi å forbedre innsikten i hvordan eierskapet virker i unoterte selskaper generelt og i familieselskaper spesielt, sier professor Øyvind Bøhren, som leder BIs Senter for Eierforskning.

Den internasjonale governance-forskningen så langt har nesten utelukkende dreid seg om de børsnoterte aksjeselskapene. Dette kunnskapsforspranget overfor unoterte selskaper skal Senter for Eierforskning nå krympe inn.

– Vi mener dette er samfunnsmessig viktig fordi de unotertes andel av verdiskaping og sysselsetting er over fire ganger større enn de notertes, fremholder Bøhren.

Unik database

Senter for Eierforskning ved BI har knyttet til seg 10 forskerteam med i alt 15 forskere fra 5 handelshøyskoler i 4 land. Dessuten lager forskningssenteret nå en database som omfatter samtlige av Norges cirka 85 000 aksjeselskaper. For hvert selskap og for hvert år i de siste 11 årene har databasen detaljert informasjon om bedriftsøkonomi, eierstruktur og styresammensetning.

– Vi kjenner ikke til noe annet forskningsmiljø med tilgang til en slik dataressurs, sier Øyvind Bøhren.

Etter at finansieringen var klar i mars i år, inviterte Senter for Eierforskning til prosjektsøknader. – Vi fikk inn mange søknader fra ulike fagmiljøer og gikk flere runder med alle søkerne før det endelig prosjektvalget ble tatt i juni, sier Bøhren.

– Vårt system for prosjektstøtte er spesielt ved at det er skrittvis og prestasjonsbestemt. Dette innebærer at finansiering bare innvilges for kortere perioder og er større desto bedre tidsskrifter, konferanser og offentlige rom forskningen publiseres i. Eksempelvis er bonusen 100 000 kroner for aksept i en A-journal (vitenskapelig topptidsskrift) og 40 000 i en B.

De faglige tyngdepunktene i de ti prosjektene som starter nå, er finansiell økonomi, regnskap og offentlige styringsformer. Oppstarten av BIs Senter for Eierforskning ble markert i slutten av september gjennom et heldagsseminar. Etter rektors innledning presenterte hvert team sin forskningsplan og fikk deretter tilbakemelding fra de andre.

Nils Arne Eggen på den akademiske arena

Senter for Eierforskning ved BI samler nå uvanlig mange forskere under samme faglige paraply som arbeider tidsmessig parallelt. Derfor tror Bøhren det nyopprettede forskningssenteret har en gyllen mulighet til å skape Nils Arne Eggen-effekter på en akademisk arena.

– Som på fotballbanen dreier dette seg om å løfte i flokk for å gjøre alle bedre som et lag, fremfor å gjøre alt alene og for seg selv. Vi har derfor allerede avtalt dato for neste fellesseminar, hvor alle skal presentere første runde med resultater, sier Øyvind Bøhren.

Aktuelle forskningsprosjekter

Hjemmesiden til Senter for Eierforskning ved BI (www.bi.no/ccgr) gir fyldig informasjon om senterets formål, organisering, prosjekter og medarbeidere. Der kan du blant annet lese om disse prosjektene

  • Corporate finance and governance in non-listed firms: Basic characteristics
  • Corporate risk management with insurance in small Norwegian firms
  • Auditor independence in privately owned corporations
  • Corporate governance and firm performance: State versus private ownership
  • Going public or staying private: An investigation into the decision to separate ownership from control
  • The impact of foreign investors on the Norwegian stock market
  • The cost of capital for non-listed companies
  • Market liquidity, monitoring, and CEO turnover
  • Corporate governance before there was corporate law
  • Investment efficiency of listed and non-listed firms

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS