Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1701_forening-30_img_028

Arbeidssted og stilling: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Seniorrådgiver/Controller Felleskomponent­finansieringen Sektor: Offentlig – Stat

Econas tillitsvalgte avgjørende for å kunne ivareta medlemmenes interesser

Tillitsvalgte i Econa gjør en viktig og ofte avgjørende jobb for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Econa har tillitsvalgte i ulike offentlige etater, departementer, skoler, sykehus, kommune og institusjoner, fra små arbeidsplasser med to–tre ansatte, til virksomheter med hundrevis av ansatte og opp mot 100 ansatte økonomer.

Leder av Econas arbeidslivsavdeling, advokat Per Christian Rogdar, sier det slik:

– De tillitsvalgte fungerer som et bindeledd overfor arbeidsgiver og ivaretar viktige funksjoner rundt samarbeid og medbestemmelse, i tillegg til å sørge for gjennomføring av lokale forhandlinger. Gjennom kurs og konferanser har jeg hatt gleden av å diskutere viktige arbeidslivsspørsmål med Econas lokale representanter. Dette er givende og gir oss i Econas sekretariat god informasjon om hvor skoen trykker. Dialogen med våre tillitsvalgte gir oss viktig input til vårt påvirkningsarbeid overfor arbeidsgivere og politiske myndigheter, et arbeid som ofte skjer i tett samarbeid med Akademikerne.

Hvert år arrangeres det en todagers konferanse for tillitsvalgte. Her får de faglig påfyll, kan utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte, bygger nettverk og diskuterer med Econas rådgivere. I november 2016 var konferansen lagt til København, og her er hva spesialrådgiver i Difi, Jan Molund, svarte på hva som er hans viktigste oppgave som tillitsvalgt for Econa. På econa.no kan du også lese hva Gunnar R. Sjøwall i Skattedirektoratet, Abobaker Bhatti ved Oslo Universitetssykehus, Merete Holm ved Nord Universitet og Irene Kristin Apelseth i Skatt øst sier om sin rolle som tillitsvalgt.

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt?

I Difi har de som er organisert i fagforeningene under Akademikerne, et felles Difi-styre, p.t. har vi to Econa-medlemmer i styret. Min hovedoppgave er, sammen med det øvrige styret for Akademikerne i Difi, å sikre at våre interesser ivaretas i lønnsforhandlinger, strategiprosesser og omorganiseringsprosesser. Det er viktig å huske at vi både skal ta vare på fagpolitiske retninger i stort og samtidig sørge for at det enkelte medlem blir ivaretatt. Som Econa-representant er det naturlig at jeg har et spesielt ansvar for at Econa-medlemmene er informert om det som foregår i styret, og at deres særlige interesser ivaretas, men også at jeg formidler det som anses relevant av nyheter fra Econa sentralt. Econa er en liten gruppering i Difi, og derfor er det desto viktigere at vi er godt informert.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet?

Det generelle samarbeidsklimaet i Difi er godt, og samarbeidet har funnet en hensiktsmessig form. Det kan være at samarbeidet ved de lokale lønnsforhandlingene etter hvert vil endres, siden Akademikerne nå har en egen hovedtariffavtale med Staten. Det kan bli en større utfordring fremover å tilhøre en liten fraksjon innenfor akademikermiljøet i organisasjonen (Econa-medlemmene utgjør cirka ti prosent av den totale akademikergruppen).

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?

Med utgangspunkt i statlig sektor synes jeg rekrutteringen av dyktige økonomer er et utfordrende punkt. Staten er definitivt ikke lønnsleder, men kompleksitet, utfordringer og påvirkningsmuligheter i statlige stillinger på de nivåer hvor Econa-medlemmene er aktuelle, underkommuniseres fra arbeidsgiversiden. Derfor ville det være bra om Econa viste større interesse for disse forholdene i statlig sektor.

Bruken av midlertidighet oppfattes av mange som uheldig, men min erfaring er at midlertidighet ofte kvalifiserer til fast ansettelse, litt avhengig av begrunnelsen for midlertidigheten. Men selvfølgelig er midlertidighet ofte en dårlig løsning for helt unge i etableringsfasen, for eksempel grunnet behov for boligfinansiering.

Akademikerne er en god overbygning, men Econas medlemmer behøver mer aktiv og synlig medvirkning fra egen fagforening, særlig i utformingen av statlig kompetansepolitikk, karriereutvikling og målrettet kompetansebygging.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS