Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

En skapende symbiose

Den gjensidige avhengigheten mellom kultur og kapital er et fascinerende samspill. Når kunst eller en kulturopplevelse blir omsatt, reflekteres kapitalen gjennom den verdsettelse som skjer i transaksjonen. Når et kunstverk blir et objekt for spekulasjon øker verdien, men er det den kunstneriske eller den finansielle verdien som stiger når avkastning blir målet?

Noen kunstnere proklamerer en uforbeholden uavhengighet av kapital, og går så langt som å si at selve kommersialiseringen tømmer kunstverket for innhold. Men uansett holdning til kommersialisering, så lever heller ikke kunstnere av luft alene. Pengene er nødvendige, om de genereres av omsetning av kunsten, eller kommer fra offentlig støtte eller mesenér.

Den viktige balansen ligger verken i utgangspunktet til dem som ser kunst som ren spekulasjon, eller hos dem som mener dem som selger best har tapt. Kunst- og kulturopplevelsen tilfører en verdi som er viktige for alle mennesker, langt ut over det pengemessige aspektet. Men penger legger til rette grunnlaget for at god kunst og kultur blir skapt, som igjen kan gi opplevelser som gir næring til verdiskapning.

Det er denne symbiosen som er bakgrunnen for at dialogen mellom kulturliv og næringsliv stadig blir bedre og mer profesjonell. Mange har erfart hvordan ulike kultur og tilnærmingsmetoder kan gi læring og inspirasjon til å se egne arbeidsoppgaver på en ny måte.

Det er grunn til å tenke seg at denne samhandlingsarenaen kan blir stadig mer aktuell, ettersom det norske næringslivet stadig blir mer kunnskapsbasert og kravet til innovasjon og nyskaping øker. Kunnskapsbaserte organisasjoner hviler i stor grad på enkelthoder, og i miljøer med høye krav til utdannings- og kompetansenivå, oppfattes kultur som en viktig kilde til kreativitet og inspirasjon til mot for tankevekst. Her kan de gode kulturorganisasjonen lære bort mye om lagarbeid, presentasjon og skaperglede.

Kulturbasert aktivitet er dessuten i ferd med å bli en voksende næring i seg selv. Politisk er begrepet kulturbaserte næringer satt på dagsorden, og brakt inn i virkemiddelapparatet. Utvilsomt ligger det også mye læring andre veien, fra næringsliv til kulturliv, når ideer skal kommersialiseres.

Den økte oppmerksomheten om kultur- og kapitalsymbiosen speiles også i forskningen som skjer innenfor økonomifagene. I dette nummeret av Magma formidler vi forskning fra flere av fagdisiplinene, som viser hvordan problemstillinger i kunst og kapital-symbiosen kan betraktes innenfor et fagøkonomisk rammeverk. De viser også hvordan møtene mellom kapital og kultur ikke nødvendigvis er enkle. Men nettopp den friksjonen som oppstår nå ulike kulturer og tankemåter møtes, gir muligheter for å tenke utenfor boksen.

En symbiose blir det først når begge parter utnytter sameksistensen. Sier man at man har satt seg i samme båt, nytter det lite å forvente at den andre skal ro.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS