Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Forenkling gir vekst

Nærings-og handelsminister Trond Giske er ikke den første ministeren som har lovet en forenkling av regnskapsregelverket for det som er flertallet av norske bedrifter. Senest i Soria Moria 2-erklæringen ble det lovet at man vil «se på endringer i aksjeloven og regnskapsloven for å gjennomføre endringer for næringslivet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter».

Så langt har det ikke blitt lagt frem noen omfattende endringer. Men kvernen maler. Før sommeren satte Justisdepartementet i gang en en-personsutredning om aksjeloven, og i høst ble det lovet at det skulle settes ned et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven, men mandat og tidsplan er fremdeles ikke kommunisert. Blant de klare løftene som er gitt en av er en avlaring før årsskiftet på spørsmålet om frivillig revisjonsplikt for de mindre selskapene.

Dette konkrete forslaget var ett av momentene som kom frem i en utredning som gikk til høring allerede i juni 2008. Her ble det lagt frem forslag til en ny og sterkt forenklet aksje- og regnskapslov for de minste aksjeselskapene. Disse defineres som selskaper med bare én eier og en omsetning og balansesum som ikke er større enn fem millioner kroner. Antall ansatte skal heller ikke overstige fem personer.

Samtidig med denne utredningen konkluderte rapporter med at det norske regelverket påfører norske bedrifter 54 milliarder kroner i administrative kostnader

Når det i dag stilles de samme kravene til aksjekapital, regnskap og revisjon ti alle bedrifter, uavhengig av omsetningen og antall ansatte, er belastningen relativt sett mye større for selskaper med begrenset omsetning og ressurser.

Nettopp dette omfattende regnskapsregelverket er noe av forklaringen på det høye antallet norske selskaper som etableres i utlandet (såkalte NUF-er). Med denne selskapsformen slipper man flere av kravene til både etablering og rapportering gjennom drift.

For selskaper som allerede er etablerte, og forholder seg til dagens regelverk, vil en lettelse kunne frigjøre betydelige ressurser. Men en forenkling vil også kunne virke som en katalysator for vekst i norsk næringsliv. Når det offentlige bruker betydelige midler på å stimulere til gründerskap og nyskaping, er det grunn til å håpe av regjeringen skjeler til nettopp denne satsingen når de skal trekke en konklusjon etter en lang og omfattende saksgang.

I en gründerrapport som Næringsdepartementet la frem i juni, ble kravet til minste egenkapital på 100 000 kroner og revisjonsplikten oppfattet å ekskludere aksjeselskapsformen for mange gründere.

I april i år gjorde svenske myndigheter revisjonsplikten frivillig og halverte kravet til aksjekapital . Det slo ut umiddelbart. Måneden etter ble det etablert registrert dobbelt så mange svenske aksjeselskap som samme måned året før. Bedre inspirasjon er vanskelig å finne.

Figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS