Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON - Senter for økonomisk analyse.

Gylne tider

Utsiktene for verdensøkonomien er nå lysere enn de har vært på mange år. Og det mest positive er at det er god grunn til å tro at de fleste av verdens regioner vil være med på den oppturen vi står foran. Dessuten synes risikoen for et tilbakeslag å være liten.

av Geir Lunde

PESSIMISTENE TOK FEIL

Etter krisen i de asiatiske økonomiene som startet sommeren 1997, var det økonomiske klimaet preget av pessimisme og endog redsel for et omfattende globalt tilbakeslag. Det var nok av prognosemakere som var ute med svært pessimistiske prognoser for verdensøkonomien. Heldigvis slo ikke disse prognosene til, og virkningene av krisen i Asia ble langt mindre enn pessimistene fryktet. Nå er det svært få som er pessimister om utsiktene. De fleste prognosemakere regner med at veksten de neste årene vil overgå det vi har opplevd de siste tiårene.

GODE UTSIKTER FOR ASIA OG SØR-AMERIKA

De fleste kriselandene i Asia har allerede oppnådd imponerende økonomisk fremgang. Flere vil få vekst i sine økonomier på linje med det de hadde før krisen. Unntaket er i første rekke Indonesia, hvor politisk uro hemmer oppgangen. I Kina, som opplevde et veksttilbakeslag i 1998/99, ser det ut til at veksten igjen tiltar som følge av økende eksport og betydelige investeringer i infrastruktur. Også Japan er i oppgang, selv om den foreløpig er svak. Men det er grunn til å tro at veksten der gradvis vil styrke seg fremover. Likevel er Japan fortsatt sårbar og kan gå på nye tilbakeslag, dersom de internasjonale konjunkturene mot formodning skulle svekke seg.

Også mange land i Sør-Amerika og Øst-Europa, inklusive Russland, er med på den økonomiske oppturen etter at de ble hardt ramme av den finansielle krisen i kjølvannet av problemene i Asia. Økonomiske reformer er kjernen i denne fremgangen.

USA MOT MYK LANDING

Etter min mening er amerikansk økonomi den største trusselen for det rosenrøde bildet. Det skyldes at det har bygd seg opp stor ubalanse i amerikansk økonomi, særlig i siste del av den langvarige oppgangen. Ubalansen skyldes i første rekke den lave sparingen i amerikanske husholdninger. Økende rikdom blant store grupper amerikanere som følge av den langvarige oppgangen i aksjekursene, har ført til at mange har valgt å øke sitt forbruk mer enn den løpende inntekten alene skulle tilsi. Speilbildet av dette er at USA har bygd opp et rekordstort underskudd i utenriksøkonomien. Derfor er amerikansk økonomi svært sårbar, og uforutsette negative sjokk i verdensøkonomien kan sende amerikansk økonomi raskt nedover.

Økonomisk statistikk fra de siste månedene gir imidlertid grunn til å tro at amerikansk økonomi går mot en myk landing. Mye tyder på at renteøkningene som er foretatt det siste året, nå begynner å virke, slik at veksten i innenlandsk etterspørsel avtar. Lavere vekst i amerikansk etterspørsel sammen med økt vekst internasjonalt kan etter hvert føre til at ubalansen bygges ned, og at amerikanerne i så fall unngår et omfattende tilbakeslag.

FORAN EUROPAS TIÅR?

Etter et nokså markert veksttilbakeslag i kjølvannet av Asia-krisen opplever nå de fleste europeiske land en meget sterk økonomisk oppgang. Den økonomiske veksten de neste par tre årene ligger an til å komme helt opp i tre-fire prosent årlig. I så fall vil den høye arbeidsledigheten bli redusert betydelig. Men det store spørsmålet er hvor mye vekst de europeiske økonomiene tåler, og hvor lenge de kan bære disse vekstratene.

Nøkkelen til langvarig vekst er å få arbeidsmarkedene til å fungere bedre. Her er det grunn til å være optimist, om enn fortsatt noe behersket. Grunnen til min optimisme er i første rekke tro på at dereguleringer i arbeidsmarkedene vil presse seg frem. Vi ser allerede at en økende andel av sysselsettingen «omgår» de omfattende reguleringene ved nye typer avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette skjer i første rekke i de voksende delene av økonomiene, ikke minst i mange av tjenestesektorene. Dessuten er det reformer i skatte- og pensjonssystemene på trappene i mange land, og det vil også føre til mer fleksibilitet i arbeidsmarkedene.

LYSE UTSIKTER

Alt i alt er det god grunn til å anta at vi står foran noen lyse år i verdensøkonomien. Markedene for norske produkter vil derfor vokse raskt, og prisene på mange av våre produkter vil bli høye, ikke minst oljeprisen. På den andre siden vil det bety at rentene internasjonalt vil gå opp, noe som også vil holde det norske rentenivået oppe.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS